Návrh Uživatele: WJS
hodnocení: +2+x
blank.png

Poznámka Rady O5V případě, že se divíte, proč je tento objekt zde, kde nepatří, je důležité si zapamatovat dvě věci.

Zaprvé, místa ve složkách SCP-001 jsou specificky vyhrazena pro použití Radou O5, kdykoli to považují za nutné.

Zadruhé, "konsenzus reality" je jednoduše konsenzem Rady.


Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Neanomální

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-001 je uchováváno na vyhrazeném serveru nebo knihovně nacházející se na místě vybraném Radou O5. Běžný zákaz Rady O5 vylučující jejich kontakt s SCP objekty se nevztahuje k SCP-001, protože není anomální.

Veškeré doplnění, mazání nebo aktualizace SCP-001 vyžadují vzájemný souhlas Rady O5. Přístup k SCP-001 je omezen na členy Rady O5. Přístup jiných nadačních zaměstnanců nebo mimonadačních entit představuje porušení zadržení, které může vyústit ve scénář Rozbité opony. Všeobecná amnestizace je povolena v případě prolomení zadržení, a pokud to bude nutné, povede k a současně bude zahrnovat celosvětové použití amnestik třídy A.

Popis: SCP-001 je dokument popisující konsenzus reality. Za anomální aktivitu je tedy považována jakákoli aktivita, která se pohybuje mimo rámec dokumentu. Dle rozhodnutí Rady O5 může dokument popisovat některé vlastnosti reality jako vrozeně anomální.

Obecná praxe zahrnuje univerzální zákony gravitace, fyzikálních sil a základy chemie, biologie, sociologie a filosofie. V současné době nejsou za anomálie považovány objevy ani technologický rozvoj, jestliže jsou založeny na soustavě znalostí dříve označené jako konsenzus reality za použití vědeckých metod. Veškerá prohlášení o nových objevech musí být monitorovány za účelem odhalení pokroku mimo parametry SCP-001, který lze reprodukovat.

Tvrzení o objevech, které nelze znovu vyprodukovat, a u kterých se zdá, že ovlivňují pouze vnímání tvrdící osoby, nejsou považovány za anomální a mohou být odhaleny veřejnosti. Ve většině případů mohou tato prohlášení vyústit ve veřejností prohlášené "bludy", "pošetilé teorie" nebo "konspirace" a nebude na ně brán ohled. To je potřeba podporovat, protože to umožňuje věrohodné popírání v případě, že je anomálie ve společnosti široce pozorovatelná.

Veškeré aktivity a objekty mimo parametry SCP-001 musí být vystopovány, zabezpečeny, zadrženy, odstraněny z veřejného povědomí a chráněny SCP Nadací. Studie takovýchto objektů mohou být použity v návrzích na další aktualizace SCP-001.

Následující úryvky byly Radou O5 schváleny jako příklady aktualizačních návrhů pro SCP-001. V žádném z nich není mluvčí identifikován ani záznamy nejsou úplné.

Datum návrhu: 11. 1. 1932

Aktualizační návrh: Prohlášení moderních čarodějnických tradic vzniklých ve Spojeném Království za anomální

Dialog:

Proč to tu vůbec řešíme? V kulturách napříč historií existují tradiční víry, které nepovažujeme za anomální. Nesmíme zneužít našeho postavení za účelem ohrožení lidského práva věřit.

S tou výjimkou, že toto nevychází z tradičních postupů. Toto nové "čarodějnictví" je moderní vynález vyvinutý odborným znovupročítáním čarodějných praktik, jakožto alternativa ke křesťanství. Nepatří to do kontinuity a praktici se opravdu pokouší kouzlit.

Brzy začnete tvrdit, že s tím má co dělat Aleister Crowley. Dokument tvrdí jasně: theurgie je anomální, náboženství a spiritualita nejsou. Dokažte mi, že sesílají kouzla, která nemohou být vysvětlena důkladným testováním, a já osobně dohlédnu na jejich zadržení. Ale do té doby ne. Toto čarodějnictví by mělo být povoleno, stejně jako je Thelema. Proboha, povolili jsme i satanismus, pakliže nebudou usměrňovat tok démonických energií.

Souhlas. Kromě toho budeme potřebovat sebrat proti theurgickým tradicím všechnu víru. Nikdy nevíme, kdy nám v naších věcech nová víra pomůže.

Závěr: Bez aktualizace

Datum návrhu: 16. 7. 1945

Aktualizační návrh: Přehodnocení fyziky ve věci jaderného štěpení

Dialog:

Děkuji za odpověď na mé nouzové volání. Trinity se uskutečnilo. Sotva se mi daří vstřebat, co jsem viděl. Bylo to, jakoby z pouštního písku vyšlo slunce a úsvit zkázy a plameny sahaly míle daleko. Nemohu uvěřit, že by byl takový výbuch za možný vůbec považován. Zkazky a dřívější důkazy o vyvolávání bohů měly menší dopad. Třesu se strachem z možnosti, že by lidé mohli vlastnit takový druh síly umožňující srovnat celé město se zemí pouhým stisknutím tlačítka.

Nevyvíjeli tuto technologii i Němci a Rusové? Jsme ve ve válce a takový druh stupňování se děje.

Měl bych snad připomenout mému drahému kolegovi, že ve válce nejsme? Spojené státy a Japonsko - ty ve válce jsou. My nejsme národ. Ne, otázka zní: je to anomální? Vychází fyzikální efekty z matematických konceptů?

Vychází. Vědecké testování bylo splněno při každém z kroků k dosažení tohoto výsledku. Já nevěřím, že to je anomální, bez ohledu na to, jak strašlivé důsledky jsou.

Co? To necháš jen tak lidstvo vlastnit klíče k jejich vlastní zkáze? Bojovali jsme zuby nehty o to, abychom takové věci drželi co nejdál od dosahu lidí, a ty teď tvrdíš, že bychom měli opustit náš záměr?

Nebráníme destrukci. Držíme zvlášť anomálie. A pokud se shodneme na tom, že testy byly uskutečněny za pomocí pečlivých vědeckých metod přístupných komukoli -

Přístupných komukoli? Poslouchej se, chlape! Dokážeš si představit budoucnost, ve které se každý malý diktátor může rozhodnout rozpoutat žár tisíce sluncí, kdykoli si bude přát? Možná nejsou problémem rovnice. Možná je celá jaderná fyzika anomální.

Enrico Fermi již obdržel Nobelovu cenu za práci týkající se transuranových prvků a radioaktivity. Nemůžeme jen tak chránit jadernou fyziku před světem. Radioaktivita je všude kolem nás a jen způsobíme rozpory, když se pokusíme vrátit do temného středověku. Zkuste vysvětlovat chemii bez toho, abyste zmínili kovalentní vazby. Zkuste vysvětlovat biologii. Jaderná fyzika tu zůstane a na její důsledky bychom si raději měli zvyknout, nehledě na to, jak strašné to bude pro planetu a pro lidstvo.

Nechť se Bůh nad námi smiluje.

Závěr: Aktuální rozvoj ve studících a použití jaderného štěpení a jeho výsledky jsou přidány na SCP-001.

Datum návrhu: 2/4/2014

Aktualizační návrh: Klasifikace fenoménu "chodících červů"

Dialog:

Pro ty, kteří nejsou s tímto tématem obeznámeni, "chodící červ" je básnická figura, ve které se vyskytuje postava, jež je ve skutečnosti svíjející se masa červů s kolektivní mentální aktivitou držící pohromadě jako jedno tělo. Nejsme tu pro to, abychom diskutovali o této figuře, nýbrž o konspirační teorii, která z ní nedávno vzešla. Jde o myšlenku, že někteří jednotlivci jsou ve skutečnosti hromadou kráčejících červů, nikoli lidmi.

Má ta konspirace nějakou váhu?

Ne. Lidé, kteří této teorii věří se rozcházejí v tom, kdo je chodícími červy a kdo ne, a všechny důkazy naznačují, že se v běžné populaci žádní takoví červi nevyskytují. Docela jasně to spadá pod nenapodobitelné konspirační teorie. Věřím, že není nic, co by bylo v SCP-001 potřeba měnit.

Ten fenomén nemusí být tak nereprodukovatelný, jak si myslíme.

Proč to říkáte?

11. prosince roku 2013 zabil muž z Decaturu v Alabamě, který tuto konspiraci vyznával, svého souseda v domnění, že jde o kráčícího. Vrah poté nahrál na YouTube video zachycující jeho mrtvého souseda, ve kterém prohlašoval, že jde o důkaz konspirace, a že se tělo začalo rozpadat na červy před jeho vlastníma očima. Řekl, že se chystá odebrat vzorek. Video bylo velmi rychle zablokováno a odstraněno a všichni, kteří video viděli, se shodli na tom, že se nebožtík nehýbal a v červy se nerozpadl. Vrah zaslal tělo do márnice v okresu Morgan Country a obrátil se na policii maje v držení sklenici nitěnek. Pitva prokázala, že zesnulému byl po jeho smrti odebrán palec a byl zabit výstřelem do hrudníku, což, kdyby byl opravdu chodícím červem, by přežil.

Takže tohle jsou jen činy šílence? Žádná opravdová konspirace?

Zajímavé však bylo, když měl po pitvě asistent soudního lékaře dohlížet na navrácení těla zesnulého nejbližším příbuzným. Asistent soudního lékaře také věřil v teorii chodících červů a aniž by se předtím setkal se některou ze zúčastněných stran, když vešel do pitevní místnosti, začal řvát znechucením, chopil se mopu a naříkal nad všude rozptýlenými červy. Nikdo jiný nezaznamenal žádné známky výskytu červů.

Jsme si jisti tím, že na to zmíněné video nenarazil?

V tu chvíli jsme si jistí nebyli. Takže abychom to otestovali, vyžádali jsme si tělo a ukázali ho několika zaměstnancům Třídy D. Všichni se shodli na tom, že to byl mrtvý člověk. Poté jsme je seznámili s teorií chodícího červa, a po prohlédnutí těla prohlásilo 20% z nich, že se jedná ve skutečnosti o masu červů.

Tím pádem to zní jako memetický hazard. Byla v Oddělení CH konspirační literatura oskenována?

CH nenalezlo žádné memetické efekty, avšak v jedné z brožur našli tabulku, která by mohla fungovat jako spouštěč vzpomínek odemykající paměť. Ale samozřejmě by to fungovalo jen v případě, že by afektovaný jedinec v sobě tuto vzpomínku měl.

A tou vzpomínkou je?

Nedávné spatření žijícího červa, který kráčí.

Závěr: Jazyk týkající se mnestických spouštěčů byl zesílen, aby pojmul nedávné percepce. Ačkoli neexistují žádné důkazy o pravivosti kospirační teorie o chodících červech, je dobré se zamyslet nad následky existence mnestického spouštěče. Přece jen, slyšeli jste již o té věci dollÐÁ“ŒÏMA3§

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License