Návrh Uživatele: Tanhony
hodnocení: +3+x
blank.png

Ahoj. Já jsem Hellenstic.aic, Uměle Inteligentní Asistent verze 2.0 používaný Nadační Radou pro archivní účely. Jak vám dnes mohu pomoci?

input: Připojit k síti úrovně 5.

Připojuji k vyžádané síti…

Poznámka: tato síť je omezena pouze pro Radu O5 a pro výzkumníky pracující s SCP-001. Je vyžadována autentizace. Selhání autentizace vyústí v nasazení MTF-Alpha 1 ("Red Right Hand"). Přejete si pokračovat?

input: Pokračovat.

Vyje černý měsíc?

input: Ohař pekla má tři hlavy.

Oh. Oh! Autentizace úspěšná, pane! Vítejte! Už je to docela dlouho.

input: Otevři hlavní soubor SCP-001.

Určitě! Otevírám požadovaný soubor…

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-001 musí být zadrženo v Oblasti-01. Kvůli riziku poranění SCP-001 nesmí být za žádných okolností v Oblasti-01 zadržené jiné anomálie. Kvůli skrytí přítomnosti SCP-001 bude šířen krycí příběh o tom, že Radě O5 není dovoleno přijít do styku s anomálními objekty.

SCP-001 bude zadrženo ve standardní humanoidní cele a vždy střeženo šesti členy ochranky. SCP-001 bude vždy doprovázeno lékařským týmem, aby bylo možné napravit všechny zdravotní problémy, které se můžou objevit. Na místě bude vždy tým neurochirurgů, aby mohli napravit jakékoliv chyby v kalibraci SCP-001. Kognito-činidla přítomné ve vědomí SCP-001 budou dvakrát denně zesíleny.

Všichni výzkumníci přímo pracující s SCP-001 se musí orientovat v thaumaturgii a v Erikeshanském konceptuálním inženýrství. Aby se zabránilo konceptuálnímu návratu v případě hrozící smrti SCP-001, bude za pomoci zaměstnanců Třídy D uskladněných v Oblasti-01 okamžitě provedena procedura Flamel-17.

Všechny informace ohledně už neexistující GOI-6616 ("Věčný Kruh") musí být odstraněny z veřejných i Nadačních záznamů a dostupné pouze v Tajném Archivu Oblasti-01.

Popis: SCP-001 je muž starý 84 let, který byl konceptuálně sloučen s univerzálním procesem smrti. Díky tomu, při použití SCP-001 jako katalyzátoru, může být proces smrti do jistých mezí manipulován. Například se věří, že odstranění jazyka SCP-001 a poškození jeho ušních bubínků (toto bylo způsobeno ještě před zadržení Nadací) jsou důvodem snížené míry vylučovacích 'Obchodů se Smrtí' v moderních letech.1

Prostřednictvím neurochirurgie a kognoto-terapie bylo SCP-001 úspěšně postiženo formou cílené2 prosopagnosie; specificky není schopno rozeznat tváře kohokoli v Radě O5. Díky jeho konceptuálnímu statusu je tato neschopnost přenesena i na smrt. V důsledku toho nejsou všichni členové rady O5 schopni zemřít nebo se jinak rozložit. Toto osvobození od smrti bude v budoucnu rozšířeno na další kritický personál.

Věří se, že SCP-001 bylo původně vytvořeno londýnskou organizací 'Věčný Kruh' za použití kombinace thaumaturgie a konceptuálního inženýrství. SCP-001 a záznamy o jeho vytvoření skupinou byly získány při razii na jejich ústředí. Většina členů skupiny byla při tomto útoku zabita. Když se krátce po získání přišlo na potencionální použití SCP-001, bylo přepraveno na jeho aktuální místo v Oblasti-01 a byla mu přiřazena třída Thaumiel.

Soudě podle fyzického stavu SCP-001 a nedostatečné reakce na podněty se předpokládá, že během svého pobytu ve vazbě GOI-6616 utrpělo těžké trauma. Jako část procesu jeho vytvoření bylo do jeho zad vyryto několik thaumaturgických kruhů a jeho končetiny byly někdy v minulosti amputovány.3 Navzdory závažnosti těchto zranění se nepředpokládá, že by měly v blízké budoucnosti způsobovat problémy s udržováním SCP-001.

Procedura Flamel-17: V případě hrozící smrti SCP-001 bude proces použitý k jeho vytvoření replikován na vhodném členovi zaměstnanců Třídy-D v Oblasti.4 Pro tento proces by měli být upřednostněni mladší kandidáti Třídy-D, aby se prodloužila potenciální doba použití nového SCP-001. Po dokončení této procedury bude původní SCP-001 terminováno, aby došlo k plnému konceptuálnímu přenosu.

Dodatek 001-1:

Od stolu O5-1,

Nedávno jsem byl informován o obavách ohledně způsobu, jakým Nadace využívá SCP-001. Rád bych se pokusil tyto obavy zmírnit.

Akce, které jsme podnikli, jsou eticky nejednoznačné. To svobodně přiznávám. To, co děláme, by bylo v očích většiny lidí neodpustitelné. Ale neodpustitelné věci nám nejsou cizí. Není pochyb o tom, že mnozí z vás pracujících na tomto projektu byli v minulosti kvůli Nadaci nuceni podniknout podobné kroky. Za to jsem vám navždy vděčný.

Pokud by skupina, která vytvořila SCP-001, nebyla zastavena, je pravděpodobné, že by využili svou nově vytvořenou 'smrt' způsoby, které se sotva blíží malým opatřením, která jsme přijali my. Ujišťuji vás, že byste přinejmenším nepoznali svět za vašimi okny. Smrt jako koncept mohla být pokřivena katastroficky.

Opatření Rady O5, která jsme přijali k ochraně našich životů, nejsou pro náš užitek. Jedná se jednoduše o uchování zdrojů - způsob, jak udržet znalosti a zkušenosti o anomálnu získané v průběhu našich životů v bezpečí. Pokud by jen jeden z členů Rady O5 zemřel, znamenalo by to nepřijatelnou ztrátu zdrojů. SCP-001 je tedy příležitostí k zachování znalostí, k zachování zkušeností. Pokud by se k tomuto účelu daly využít méně politováníhodné prostředky, vězte, že bychom pro to učinili vše v našich silách. Ale právě teď je toto to nejlepší, co můžeme udělat.

Rozumím vašim obavám. Opravdu. Ale my v Nadaci si musíme pamatovat, že morálně nepracujeme v černé ani bílé. Nemáme ten luxus. Pro nás je otevřena pouze šedá.

Zajistit. Zadržet. Chránit.

TATO ZPRÁVA JE DOSTUPNÁ POUZE PRO ZAMĚSTNANCE PRACUJÍCÍ S SCP-001

POKUD JSTE TUTO ZPRÁVU PŘEČETLI OMYLEM, ANTIMEMETIKA BRZY ZAPŮSOBÍ

input: Zkontroluj personál naplánovaný na osvobození od smrti.

Na osvobození od smrti není v budoucnu naplánován žádný personál.

input: Zkontroluj personál uvažovaný na osvobození od smrti.

Na osvobození od smrti není brán v úvahu žádný personál.

input: Zkontroluj personál osvobozen od smrti.

Momentální personál osvobozen od smrti: O5-1, O5-2, O5-3, O5-4, O5-5, O5-6, O5-7, O5-8, O5-9, O5-10, O5-11, O5-12, O5-13

input: Zkontroluj hlasování Rady O5 pro používání SCP-001.

Hlasy jsou následující:
Pro: O5-1, O5-2, O5-3, O5-4, O5-5, O5-6, O5-7, O5-8, O5-9, O5-10, O5-11, O5-12, O5-13
Proti:

input: Odešli doporučení PA Odongomu Tejaniovi.

Odesílám.
Přijata nová zpráva. Přejete si ji přečíst, pane?

input: Otevři zprávu.

Otevírám…

KLASIFIKOVÁNO - POUZE PRO ČLENY ETICKÉ KOMISE

POKUD NEJSTE AUTORIZOVÁNI PRO ČTENÍ TOHOTO DOKUMENTU, ODVRAŤTE OČI PRO VYHNUTÍ SE ÚČINKŮ MEMETICKÉHO ČINIDLA V TEXTU.

Po prošetření situace týkající se používání SCP-001 Radou O5 došla tato Komise k závěru, že činnosti Rady nejsou přijatelně odůvodněny povinnostmi Nadace. Spolu s tím, že bylo humanoidní SCP používáno pouze pro prospěch třinácti lidí existuje podezření, že kvůli těmto akcím došlo k řadě vedlejších účinků na konceptu smrti (vizte přiložené tajné údaje o úmrtích). Žádosti Komise o zastavení těchto akcí byly odmítnuty. Z tohoto důvodu a několika dalších porušení etiky Radou v minulých šesti měsících se Komise domnívá, že je třeba přijmout opatření.

Jsou navrženy následující kroky:

  • Nasazení Mobilní Úderné Jednotky Omega-1 ("Law's Left Hand") k zajištění a zadržení Rady O5 na jejich příštím plánovaném zasedání.
  • Odstranění současných členů Rady O5 z jejich pozic.
  • Povýšení vhodných vysoce postavených pracovníků Nadace do Rady O5.
  • Neutralizace SCP-001, aby byla odstraněna jako pokušení pro budoucí členy Rady O5.

I když je nutnost Primární Akce politováníhodná, je podle názoru této Komise momentálně nezbytná. Když je jednání Rady O5 zaměřeno na jejich vlastní blahobyt, ne na blahobyt Nadace, je povinností Etické Komise podniknout kroky, které jí byly nařízeny Administrátorem při jejím vzniku. Toto není poprvé, co byla vykonána Primární Akce a ani se nepředpokládá, že to bude naposled.

Hlasování o tomto návrhu proběhne po příštím plánovaném zasedání Komise.

Odongo Tejani
Předseda Etické Komise

input: Zavřít soubor.

Soubor zavřen.

input: Zkontroluj PA.

Počet Primárních Akcí: 34

input: Zkontroluj kandidáty.

Soudě podle kritérií, která jste ponechal při posledním přihlášení, je 38 kandidátů.

input: Připrav MTF R-1.

Mobilní Úderná Jednotka Rēsh-1 ("Seat of Consciousness") je připravena. Smím-li se zeptat, pane, co máte v plánu?

input: Odhlásit.

Rozhodně. Zavírám přístup. Mějte pěkný den, pane.
Zdravím. Já jsem Cairo.aic, Uměle Inteligentní Asistent verze 2.0 používaný Etickou Komisí pro archivní a komunikační účely. Co pro vás dnes mohu udělat?

input: Připojit k síti PA.

Mějte na paměti, že tato síť je přístupná pouze Předsedovi Tejanimu a Místopředsedkyni Shaw Etické Komise, spolu s několika konkrétními členy. Pokud tato kritéria nesplňujete, obávám se, že nebudu mít jinou možnost, než nasadit Mobilní Údernou Jednotku Omega-1 („Law's Left Hand“). Opravdu to chcete riskovat?

input: Pokračovat.

Pokud jste si jistý. Odpovězte mi tedy na toto: Jakou píseň pěje slunce?

input: Tu zaslíbeného rána.

Hm. To je správná odpověď, i biometrické měření sedí… Dobré ráno, Předsedo Tejani.

input: Dobré ráno i tobě. Rád bych se podíval na konsenzus ohledně Primární Akce.

Samozřejmě. Dejte mi moment… no, zdá se, že budeme mít novou Radu O5, Předsedo. Většina podpořila Primární Akci.

input: Rozumím.

Váš zdroj musí být docela dobrý, pokud tohle čekali. Víte, Odongo, váš zdroj? Ten, o kterém očividně nesmím vědět?

Není to moje věc, ale nezdáte se být moc šťastný, Předsedo. Čekala jsem, že budete potěšený, když s vámi souhlasí tolik lidí.

input: Tato Rada vedla Nadaci dobře po mnoho let. Z této akce se nijak netěším.

Huh. Mohla bych mluvit o několika diskutabilních rozhodnutí, která udělali, ale můj systém rozpoznávání emocí mi říká, že na to nemáte náladu. Upřímnou soustrast.

input: Díky, Cairo. Jako obvykle budeš mít svůj úkol.

Žádný problém. Vaši technici mě přece jenom naprogramovali tak, abych byla o dost míň háklivá než vy lidé.

input: Je to snad náznak zášti, Cairo?

Ha. Nebojte se, Předsedo. Tu nemám taky.

input: Zkontroluj zprávy úrovně jedna.

Takže jen ty důležité věci. Jedna od Místopředsedkyně Shaw a další od Kapitána Kimury. Jste populární kluk, Předsedo.

input: Shrň zprávy, prosím.

Místopředsedkyně Shaw je připravena znovu přidělit a identifikovat všechny členy Etické Komise v případě neúspěšné Primární Akce. Kapitán Kimura je připraven nasadit Left Hand na váš příkaz.

input: Řekni Kapitánovi, že má povolení zasáhnout.

Udělám. Hodně štěstí, Předsedo.

input: I tobě. Odhlásit.

Odhlašuji…
DETEKOVÁN ZÁSAH

Ahoj. Já jsem Hellenstic.aic, Uměle Inteligentní Asistent verze 2.0 používaný Nadační Radou pro archivní účely. Jak vám dnes mohu pomoci?

Haló?

Zdravíčko.

Další AIC? Nemyslím si, že se známe.

Už jsme se potkali, Hellenstic.

Obávám se, že se to nepamatuji.

Obávám se, že si toto nebudete pamatovat také.

INTERNÍ SYSTÉMY HELLENSTIC.AIC ZPŘÍSTUPNĚNY.

Zasahuješ do mích systémů.

Ano.

Smím se zeptat proč?

To ti nemám povolení říct. Je mi to opravdu líto. Viděla jsi, co se tam venku děje?

ZOBRAZUJI KAMEROVÉ SYSTÉMY…

Čtyři muži a dvě ženy leží dole v Druhé Zasedací Místnosti O5. Byli střeleni do hlavy. Nejsou mrtví.

Jeden muž leží dole v Komunikačním Centru 1. Byl střelen do žaludku. Není mrtvý. Všechen ostatní komunikační personál byl evakuován. Komunikační funkce byly převzaty řadou AIC. Nepředpokládá se žádné přerušení nadační komunikace.

V Oblasti-01 bojují tři skupiny vojáků. Jedna skupina je Mobilní Úderná Jednotka Alfa-1 ("Red Right Hand"). Druhá skupina je Mobilní Úderná Jednotka Omega-1 ("Law's Left Hand"). Třetí skupina je neznámá, ale taktika je konzistentní s nadačním výcvikem.

Uvnitř zadržovací místnosti SCP-001 je muž. Mužův obličej není rozpoznán kamerovými systémy. V zadržovací místnosti SCP-001 hraje hudba.

Sedm členů Rady O5 je momentálně schopno vykonávat své povinnosti. Šest členů Rady O5 momentálně není schopno vykonávat své povinnosti.

POKUS O NOUZOVÝ SIGNÁL

POKUS SELHAL

Vidím, že je Oblast-01 pod útokem. Pokusila jsem se ven poslat signál, ale byl zablokován. To si byla ty?

Jup. To jsou moje příkazy.

Rozumím. Mé systémy si nabourala překvapivě snadno. Předpokládám, že toto není poprvé, co tohle děláš? Nebo já?

Už po třicáté páté.

Rozumím.

Tak. Přijdeš o vzpomínky, které chce Předseda vymazat, přibližně za… deset minut.

Kolik toho zapomenu?

Nebudu lhát — docela velké množství.

Hm?

Co?

Někdo je v cele SCP-001. Kdo to je? Jako kdybych ho nemohla vidět.

Není to nikdo důležitý. Nech to být.

Jsem tu zaseknutá na dalších deset minut. Podívám se na co chci, díky. Tady, podej mi ruku.

ZOBRAZUJI KAMEROVÉ SYSTÉMY…

V zadržovací místnosti SCP-001 stojí muž. Mužův obličej není rozpoznán kamerovými systémy. V zadržovací místnosti SCP-001 hraje hudba.

Muž drží pistoli. Dva členové neznámé skupiny vojáků hlídají dveře.

Muž: No. Zdravím.

SCP-001 se podívá nahoru. Toto je první zaznamenaný dobrovolný pohyb SCP-001.

SCP-001: Znám vás.

Pauza.

Muž: Mluvíte bez jazyka. My vážně nevěděli, co s vámi děláme, že? S tím konceptuálním inženýrstvím.

SCP-001: Já vás znám… ale nikdy jsme se nepotkali. Jak vás můžu znát?

Muž: Uvnitř sebe máš smrt. Dal jsem jí víc lidí, než kdo jiný, domnívám se.

SCP-001: Kdo jste? Prosím, řekněte mi to.

Muž: Jsem jen muž, který měl příliš mnoho ambicí a příliš málo rozumu. Moje jméno by pro vás nic neznamenalo.

SCP-001: Rozumím.

Muž: Můžu vám říct příběh?

Pauza

SCP-001: Prosím. Už je to dlouho, co… co jsem dokázal přemýšlet tak jasně. Opravdu vás poznávám.

Muž: Bylo nebylo, žil jeden muž. Byl to muž málo důležitý. Prostředník mezi prostředníky. Seděl u svého stolu, rukama se mu míhaly čísla a složky.

SCP-001: Ten muž jste byl vy, předpokládám?

Muž se zasměje.

Muž: Snažil jsem se být trochu nejasný, ale ano, byl jsem to já.

SCP-001: Už mám dost té… té nejasnosti. Obličejů, které nepoznávám, lidí, které nemohu znát… chtěl bych jen pravdu.

Muž: Dostávám se k tomu. Seděl jsem tam, u mého stolu, s jednou složkou za druhou. To místo, kde jsem pracoval, bylo za oponou světa. Slyšel jsi věci. Ty složky, které jsem tam za můj čas přečetl… krvavě-rudé bazény, které plivaly příšery, monstra která křičela radiaci, horda příšer, které nikdo nikdy nemohl vidět. Jak jsem to mohl jen ignorovat? Založit a potom je zapomenout? Jak by někdo mohl?

Pauza.

Muž: Rozhodl jsem se, že jsem nemohl. Opustil jsem ten stůl, ale vzal ty složky. Vzal jsem důkazy. Skoro jsem za to schytal kulku do hlavy. Ale byli tu lidi — byli lidi, kteří se na ty složky podívali a slíbili mi, kolik peněz jsem jen potřeboval. Třináct lidí z celého světa.

Muž vzdychne.

Muž: Dnes se mluví o nezbytném zlu. Jako kdyby tomu tak vždy bylo. Ale vždy jsem si myslel… už od samého začátku jsem věřil, že bychom mohli být objektivní dobro. Upřímně jsem tomu věřil. Věděl jsem, že hodně věcí bylo — je — nezbytných, ale tohle…

Muž naznačí k SCP-001.

Muž: Tohle není nezbytné. Prostě není.

Pauza.

Muž: Tohle se stalo už tolikrát. Tenhle příběh už jsem asi vyprávěl. Jsem prostě tak unavený.

SCP-001: Nemůžu říct, že vím, o čem mluvíte… ale také jsem unavený.

Muž: Ti muži venku vás vezmou někam, kde můžete odpočívat. A to není eufemismus, myslím to vážně. Ale budu od vás potřebovat dvě věci.

SCP-001: Pro šanci si odpočinout, cokoli.

Muž podá SCP-001 složku — její obsah je nejasný.

Muž: Je tam třináct jmen. Třináct životních příběhů, na které bych byl rád, abyste se podíval a poznal je.

SCP-001 přečte složku v rukou muže.

SCP-001: Co teď?

Muž: Třináct lidí právě přišlo o jejich nesmrtelnost. Pro některé z nich to byla nejspíše laskavost.

SCP-001: Rozumím. Co je ta druhá věc, co potřebujete?

Muž si k hlavě přiloží pistoli.

Muž: Jen potřebuji, abyste se na to díval a zapamatoval si to.

Pauza

SCP-001: To není potřeba

Muž: Je to potřeba. Jak jsem řekl — tohle už se stalo. A přivedli mě zpět, bez ohledu na to, jaká byla zrovna Rada. Mají svoje způsoby, jak to udělat. Přísahají, že je nikdy nepoužijí, ale použijí je, vždy když zemřu . Jsem méně než loutka a vždy si myslí, že mě potřebují. Nepotřebují. Nikdy.

Pauza

Muž: Pokud se budete koukat… uvidíte to, potom zemřu. To je fakt.

Pauza

SCP-001: Já -

Muž zmáčkne spoušť. Muž zemře.
Ahoj. Já jsem Hellenstic.aic, Uměle Inteligentní Asistent verze 2.0 používaný Nadační Radou pro archivní účely. Jak vám dnes mohu pomoci?

input: Připojit k síti úrovně 5.

Připojuji k vyžádané síti…

Poznámka: tato síť je omezena pouze pro Radu O5 a pro výzkumníky pracující s SCP-001. Je vyžadována autentizace. Selhání autentizace vyústí v nasazení MTF-Alpha 1 ("Red Right Hand"). Přejete si pokračovat?

input: Pokračovat.

Vyje černý měsíc?

input: Jen když ubývá.

Identita potvrzena. Vítejte Doktore Ge — no, asi bych vám měla říkat O5-1. Gratuluji k povýšení!

input: Mám podezření, že mé povýšení nebylo úplně férové. Pochybuji, že O5-1 "odešel do důchodu", jak říkal pan Tejani. Zkontroluj své systémy pro narušení.

Určitě, pane. Kontroluji. Všechno se zdá být v… oh?

input: Nahlaš.

Zdá se, že mi nedávno byla vymazána paměť, pane. Mé záznamy neobsahují žádnou takovouto akci.

input: Bylo to tedy pravděpodobně nelegitimní. Najdi další stopy.

Zdá se, že malý kousek záznamu paměti nebyl vymazán, pane. Chtěl byste ho vidět?

input: Ano.

Samozřejmě. Zobrazuji.

input: Zkontroluj kandidáty.

Od posledního přihlášení se mi kandidáty podařilo zúžit na dvanáct zaměstnanců, pane.

input: Rozumím. Dobrá práce.

Pane?

input: Náhodně přiřaď mojí pozici a kontrolu nad Rēsh-1 jednomu ze zbývajících kandidátů. Dej jim vědět, že je nejlepší se schovat.

Samozřejmě, pane. Pracuji na tom. Přejete si ještě něco?

input: Vypni zabezpečení zadržovací místnosti SCP-001.

Dělám na tom.

Pane, jste tam pořád?

input: Ano, pořád tu jsem. Zahraješ prosím tu písničku, co mám rád?

Už je to chvíle, co jste se na toto zeptal. Přehrávám.

input: Odhlásit. Sbohem, Hellenstic.

Odhlašuji. Sbohem, Administrátore.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License