Zabezpečení & Prověrka

Přehled

Nadační úrovně prověrky přiřazené personálu reprezentují nejvyšší typ informací, ke kterým mají přístup. Avšak přístup k informacím neznamená, že mají automaticky přístup ke všem informacím na oné úrovni: personál dostává přístup pouze k informacím které "musí znát" a to v diskrétnosti a pod dohledem úředníka.

Úroveň 0 (Pouze pro oficiální užití)

Prověrka úrovně 0 je vydávána personálu, který nepotřebuje přístup k informacím o anomálních objektech a entitách v Nadačním držení. Personál s úrovní 0 pracuje obvykle v kancelářských, logistických a údržbářských pozicích v zařízeních bez důležitých informací.

Úroveň 1 (Důvěrné)

Úroveň 1 je pro personál, který pracuje blízko, ale ne v přímém, nepřímém ani informačním kontaktu s anomálními objekty, či entitami v zařízení. Typicky personál s Úrovní 1 pracuje na kancelářských, logistických, či údržbářských pozicích v oblastech schopných udržování anomálií, nebo zkrátka musí znát tajné informace.

Úroveň 2 (Omezené)

Osoby s Úrovní prověrky 2 jsou členové ochranky a výzkumníci, kteří potřebují přímý přístup k informacím ohledně anomálních objektů a entit v kontejnmentu. Většina výzkumného personálu, terénních agentů a zadržovacích specialistů mají Úroveň 2.

Úroveň 3 (Tajné)

Tato Úroveň je pro starší členy ochranky a výzkumný personál, jež potřebuje podrobná data ohledně subjektu jako například záznamy o nálezu, budoucí plány ohledně subjektu atd. Většina staršího personálu, manažeři projektů, členové ochranky, zásahové týmy a členové Mobilní Úderné Jednotky MTF mají Úroveň 3.

Úroveň 4 (Nejtajnější)

Úroveň 4 je dána staršímu administrativnímu personálu, který vyžaduje přístup k informacím celých Oblastí, nebo regionů, stejně jako strategická data ohledně Nadačních operací a výzkumných projektů. Úroveň 4 je většinou pouze pro Ředitele Oblastí, Ochranky, nebo Velitele MTF.

Úroveň 5 (Thaumiel)

Pouze pro nejvyšší administrativní personál v Nadaci a poskytuje neomezený přístup ke strategickým informacím a citlivým datům. Úroveň 5 je typická pro členy Rady O5 a vybraný personál.

Klasifikace personálu

Klasifikace jsou přiřazovány personálu podle jejich blízkosti k nebezpečným anomálním objektům, entitám a fenoménům.

Třída A

Personál třídy A jsou ti, kteří jsou základní pro Nadační strategické operace a není jim dovolen přímý kontakt s anomáliemi za žádných okolností. Pokud okolnosti vyžadují aby personál Třídy A byl v přímém kontaktu s anomáliemi, (například v budově, kde se anomálie skladují), tomuto personálu není povolen přístup do částí zařízení, kde se anomálie skladují a musí být po celou dobu v zabezpečeném prostředí. V případě nebezpečí musí být personál Třídy A okamžitě evakuován na připravené místo mimo oblast. Členové O5 jsou vždy personál Třídy A.

Třída B

Sem patří personál který je základem pro lokální operace Nadace a smí se dostat pouze do kontaktu s objekty, entitami a anomáliemi, které prošly karanténou a byly zbaveny jakýchkoliv potencionálních mysl ovlivňujících efektů a memetických činidel. V případě uniku z kontejnmentu, nebo nepřátelského útoku na Nadaci se musí personál Třídy B evakuovat na určené místo mimo oblast co nejdříve.

Třída C

Personál Třídy C má přístup k většině anomálií, které nejsou striktně agresivní, či nebezpečné. Personál Třídy C, který byl v kontaktu s potenciálně mysl ovlivňujícími, nebo memetickými vlastnostmi může být podroben karanténě a psychiatrickému hodnocení, jak uzná ochranka za vhodné. V případě úniku z kontejnmentu, nebo nepřátelského útoku na Nadaci se veškerý bojeneschopný personál Třídy 3 musí buď nahlásit v chráněné uzamčené zóně, nebo být eskortován ochrankou mimo nebezpečí v případě celooblastního incidentu, nebo jiného katastrofického scénáře.

Třída D

Postradatelný personál, používaný ke kontaktu s extrémně nebezpečnými anomáliemi a nesmí přijít do kontaktu s Třídami A a B. Třída D je většinou nabírána z řad světových vězňů, kteří spáchali násilný zločin, především z těch s trestem smrti. V nouzi lze vyhlásit Protokol 12, který umožňuje náběr i z jiných zdrojů - jako jsou političtí vězni, uprchlíci a další civilní zdroje - které umožňují náběr z jinak odmítnutelných zdrojů. Třídy D musí docházet na pravidelné psychologické hodnocení a musí brát amnestika alespoň Třídy B, nebo být terminovány na konci měsíce za diskrétnosti ochranky a lékařského personálu. V případě Apokalyptické události v Oblasti bude Třída D okamžitě terminována, nebo jak uzná za vhodné ochranka.

Třída E

Třída E je dočasné označení pro terénní agenty a členy zadržovacího personálu, kteří byli vystaveni potenciálně nebezpečným efektům během kontajnmentu, či zajišťování nového anomálního objektu, entity, či fenoménu. Personál Třídy E musí být co nejdřív zamknut do karantény, pozorován a ohledán kvůli potenciálně nebezpečným změnám v chování, osobnosti, či psychice a může se vrátit zpět do služby pouze pokud byl kompletně očištěn psychologickým a lékařským personálem.

Tituly Zaměstnanců

Obecné tituly pro jistá povolání v Nadaci.

Oblastní zaměstnanci

Zadržovací specialista

Tito specialisté mají v Nadaci dva hlavní úkoly. Zaprvé, zadržovací týmy jsou přivolány k potvrzeným případům anomálních aktivit, aby zajistili a vytvořili kontajnment anomálie a přepravili ji na nejbližší zajišťovací Oblast Nadace.

K tomu navíc slouží kontejnmentoví inženýři Nadace k navržení, vylepšení a údržbě zadržovacích jednotek a schémat objektů, entit a fenomenů v Nadačních zařízeních.

Výzkumník

Výzkumníci jsou vědecká větev Nadace, jejíž členové jsou vybráni z těch nejchytřejších, nejlépe vycvičených vědců z celého světa. Vědečtí odborníci ze všech oborů od chemie a botaniky až po více esoterické obory jako teoretická fyzika, nebo xenobiologie, mají za úkol lépe porozumět nevysvětlitelným anomáliím a tomu jak fungují.

Člen ochranky

Členové Oblastní ochranky - také jen stráže - v Nadačních zařízeních mají za úkol udržovat fyzickou a informační bezpečnost Nadačních projektů, operací a zaměstnanců. Primárně vybraní z armády, policejních a vládních složek a zařízení pro nápravu. Jsou vycvičeni v boji se všemi druhy zbraní a jsou obeznámeni s plány pro případ prolomení kontejnmentu, nebo nepřátelského útoku. Tento personál má také za úkol zajistit informační bezpečnost, tedy zajistit, aby se nemíchaly důležité dokumenty a že Nadační počítače jsou v bezpečí ze strany útoku z venčí. Také jsou často první linií obrany proti nepřátelským útokům na Nadační zařízení.

Člen Zásahového týmu

Zásahové týmy - nebo Taktické týmy - jsou dobře vycvičené a těžce vyzbrojené bojové týmy, jejichž mise je doprovodit zadržovací týmy když jde o nebezpečné entity, nebo nepřátelské Zájmové skupiny a také chránit Nadační zařízení před nepřátelským útokem. Zásahové týmy jsou nejčastěji složeny z armádních jedinců se základnou u důležitých Nadačních zařízení, připravené kdykoliv jednat.

Terénní personál

Terénní Agent

Oči a uši Nadace, personál cvičený aby vyhledával a vyšetřoval anomální aktivity, většinou v utajení jako člen místní policie, nebo ve veřejných službách, jako je člen lékařského týmu pro stav nebezpečí a jiných organizací. Jako jednotky v utajení, terénní agenti většinou nejsou vybaveni k vypořádání se s potvrzenými případy anomální aktivity; jakmile byla taková anomálie potvrzena a izolována, terénní agenti zavolají pomoc ve formě nejbližšího zadržovacího týmu, který má prostředky na zajištění anomálie.

Člen Mobilní Úderné Jednotky (MTF)

Mobilní Úderné Jednotky jsou speciální týmy složené z veteránů práce v terénu z celé Nadace. Tyto Úderné týmy jsou použity v případě specifických hrozeb a jejich členy může být kdokoliv od terénních výzkumníků specializovaných na jistý druh anomálie po těžce obrněné bojové jednotky s úkolem zajmout vysoce nebezpečnou entitu. Viz dokument Úderné Jednotky pro detailnější informace.

Administrace

Oblastní ředitel

Oblastní ředitelé pro hlavní Nadační zařízení jsou nejvýše postavený personál v oné lokaci a jsou zodpovědní za bezpečné pokračování operací v Oblasti a za všechny zajištěné anomálie a projekty v ní. Všichni ředitelé oddělení se zodpovídají ředitelům Oblastí a ti zase pouze Radě O5.

Člen Rady O5

Rada O5 je komise sestavená z nejvýše postavených ředitelů Nadace. S kompletním přístupem ke všem informacím ohledně anomálií v držení dohlíží Rada O5 na všechny Nadační operace po celém světě a řídí její strategické plánování. Kvůli důležitosti svého postavení nesmí nikdo z členů Rady O5 přijít do kontaktu s žádným anomálním objektem, entitou, či fenoménem. Dále, všechny identity členů Rady O5 jsou tajné; pro označení členů Rady O5 se používají čísla (O5-1 až O5-13).

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License