SCP-939
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-939

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-939-1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99, a –109 jsou držena v cele 1163-A nebo 1163-B. Obě cely mají rozměry 10 x 10 x 3 metry a jsou umístěny v Militarizované Bio-Zadržovací Oblasti-14. Obě cely jsou vybaveny systémem řízení klimatu. Uvnitř je udržován nízký tlak a stěny jsou ze železobetonu. Přístup je možný přes dekontaminační komoru, jejíž vnitřní dveře jsou z oceli a jsou vzduchotěsné. Okna pro nahlížení jsou vyrobena z vrstveného neprůstřelného skla o tloušťce 10 cm. Navíc jsou opatřena kovovými mřížemi, které jsou pod napětím 100 kV. Relativní vlhkost uvnitř cel je udržována na 100% a teplota na 16 °C. Jednotlivci jsou sledováni infračervenými kamerami. Pro přístup k SCP-939, skladovací komoře a pozorovací stanici požadováno oprávnění úrovně 4.

SCP-939-101 je rozřezané, části jeho těla jsou uloženy v Kryogenních konzervačních nádržích 939-101A až 939-101M v Bio-výzkumné Oblasti-12. Pro přístup k SCP-939-101 je vyžadováno povolení dvou nebo více pracovníků s oprávněním úrovně 3, z nichž jeden musí být přítomen během provádění experimentů nebo výzkumu. V jednu chvíli může být udělen přístup k obsahu pouze jedné nádrže s SCP-939-101. Při práci se vzorky tkáně SCP-939-101 je třeba sledovat jejich vnitřní teplotu. Při zahřátí nad 10 ° C by měly být vzorky vráceny do kryokomory a práce by měla být přerušena na dobu nejméně 72 hodin. Neexistují žádná jiná kritéria, kromě teploty, pokud jde o práci s tkáňovými vzorky - je možné pracovat tak dlouho, jak je nutné, pokud je badatel schopen ignorovat mumlání a žádosti objektu o jeho propuštění.

Zadržovací cely by měly být čištěny každé dva týdny. Během čištění musí být vzorky SCP-939 umístěny v sousední cele. Během této doby je nutné zkontrolovat poškození dveří a pozorovacích oken, případně je opravit nebo vyměnit.
Práce s SCP-939 vyžaduje pečlivou léčbu sedativy bez ohledu na typ práce. To zahrnuje přenos z cely do cely i experimenty. Protokoly pro provádění experimentů a přemisťování mezi celami jsou popsány v Dokumentu #939-TE4.

Personál musí při zacházením s SCP-939 nosit ochranné obleky úrovně C11, ty je také nutné nosit i do prostor, které SCP-939 obývalo. Všichni zúčastnění zaměstnanci musí dodržet dekontaminační postup, aby se zabránilo šíření amnestik.

Ve světle incidentu ABCA14-939-3 by měli všichni pracovníci třídy D, kteří se podílejí na práci s SCP-939, nosit dva vodotěsné elektronické snímače tepové frekvence. Tyto snímače musí být připojeny k bezdrátovému monitorovacímu systému, který je nezávislý na hlavním napájecím systému v zařízení a je vybaven alespoň jedním náhradním zdrojem energie. Pokud oba senzory vykazují přímky nebo trpí nějakou chybou, bude nositel považován za mrtvého. Zaměstnanci by měli ignorovat všechno co řekne. Také mají za úkol neprodleně vyhlásit poplach. Bezpečnostní pracovníci, kteří zareagují na takové porušení, musí také mít snímač tepové frekvence.

Po odchycení SCP-939 je nutné všem jeho částem implantovat podkožní sledovací čip.

Popis: SCP-939 jsou teplokrevní, dravci, vykazující atrofii orgánů, která je charakteristická pro troglobiontické organismy. SCP-939 žijí ve smečkách a jejich kůže dobře propouští vlhkost. Navíc je průhledná s červeným zbarvením, jenž způsobuje látka podobná hemoglobinu. Jedinci SCP-939 měří průměrně 2,2 metru, a jejich váha se pohybuje kolem 250 kilogramů, i když hmotnost je velmi variabilní. Každá ze čtyř tlap jednotlivce má tři prsty a čtvrtý protistojný, díky čemuž mohou dobře šplhat. Hlavy jsou podlouhlé, bez očí či očních důlků, a lebky. Čelisti SCP-939 jsou vybaveny špičatými zuby o délce až 6 cm, které vydávají slabé červené světlo podobně jako ryba rodu Chauliodus. Vnější strana čelistí je vybavena receptory citlivými na teplo. Místa citlivá na světlo se nacházejí podél páteřních ostnů. Ostny dosahují délky až 16 centimetrů a zdá se, že jsou citlivé na pohyb vzduchu a změnu tlaku vzduchu.

SCP-939 nemá žádné klíčové orgány, centrální ani periferní nervový systém, oběhový systém či trávicí systém. Dýchací systém SCP-939 je zbytkový a prakticky nemá žádnou funkci kromě šíření AMN-C227 (podrobnosti níže). SCP-939 necítí potřebu jíst nebo strávit konzumované tkáně. Absorbovaná hmota se obvykle shromažďuje v respiračním systému SCP-939, kterou vyvrhne, pokud bude omezovat jeho funkci. Navzdory nedostatku mnoha důležitých orgánů je SCP-939 schopen vychovávat potomky. Podrobnosti v Dodatek 10-16-1991.

Oblíbená metoda SCP-939 jak přilákat oběť, je napodobit lidskou řeč hlasem dříve usmrcených obětí, ačkoli došlo k případům aktivního nočního lovu a napodobování zvuku jiných zvířat. “Hlas” SCP-939 vždy vykazuje strach a zoufalství. Zda jsi je tento predátor vědom významu řeči nebo jen opakuje dříve slyšené fráze, je v současné době předmětem výzkumu. Jak SCP-939 získává něčí hlas zůstává záhadou. Není přesně známo, jak SCP-939 rozpoznává hlasy. Jsou zdokumentované případy imitace hlasu oběti, který nikdy nemluvil přítomnosti SCP-939. Analýza hlasu SCP-939 nerozpozná rozdíl mezi řečí SCP-939 a řečí oběti. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje vyřadit hlasové identifikační systémy ve všech zařízeních, kde je přítomen SCP-939. Oběť SCP-939 je obvykle usmrcena jediným skusem lebky nebo krku. Čelisti těchto zvířat jsou schopny vyvinout tlak převyšující 35 MPa.

SCP-939 vylučuje suspenzi amnestika třídy C (dále jen AMN-C227) ve velmi nízké koncentraci. AMN-C227 způsobuje dočasnou anterográdní amnézií, která potlačuje tvorbu vzpomínek po celou dobu kontaktu. Tento efekt přetrvává dalších 30 minut po kontaktu. Látka nemá barvu, chuť nebo zápach a odhadovaný ECt5022 pro inhalaci je [0,0015 mg • min / m3]. V dobře větraných místnostech a v otevřeném prostoru je riziko vytavení ECt50 mnohem menší, ale stále není zanedbatelné. AMN-C227 se stane nezjistitelným v krevním oběhu během šedesáti minut od podání poslední dávky. Uvedený pocit dezorientace a mírné halucinace spojené s tímto přípravkem jsou podobné účinkům běžných rekreačních drog

Poznámka 03-23-1005: Tato zpráva se týká morfologie alpha. Informace o morfologii beta lze nalézt části dokumentu [DATA VYMAZÁNA] Zpráva z Experimentu 914. Tato zpráva je hlášení ATMF Nu-7 z akce ██.██.█████.

Dodatek 11-14-1981: Nahrávky z rádiové komunikace mezi odchytovými týmy během prvního kontaktu s SCP-939 je k dispozici zde.

Dodatek 04.11.1982: SCP-939 reaguje velmi negativně na jasné světlo, z tohoto důvodu je riziko útěku minimální. Standardní osvětlení koridoru s fluorescenčními světly stačí k tomu, aby SCP-939 zůstal v tmavé buňce. Viz Příloha 09-20-1991.

Dodatek 06-29-1987: Předběžná studie AMN-C227 ukázala, že je možné tuto látku používat jako amnestikum pro všeobecné účely. Zaměstnanci Oblasti-6 určené pro výzkum obsahu biologické povahy vyvíjejí metody pro hromadnou výrobu látky a zkoumají možné negativní důsledky jejího použití.

Dodatek 10-03-1990: AMN-C227 je schválen pro použití jako amnestikum třídy C. Očekává se, že respirační systémy SCP-939 v Oblasti-12 biologického výzkumu budou schopny produkovat více než 3 litry látky ročně.

Dodatek 09-20-1991: Uskladnění devíti SCP-939 bylo přerušeno v důsledku krize "Tiché Noci" v Biologickém zadržovacím a výzkumném centru Oblasti-06. Blízká civilních obydlí byla evakuována pod záminkou nadcházející bouře. Do této oblasti byly nasazeny zadržovací týmy.

Dodatek 10-16-1991: [DATA VYMAZÁNA] Z tohoto důvodu je každá interakce s SCP-939 zakázána od 8. září do 7. října na severní polokouli a od 6. března do 4. dubna na jižní polokouli. [DATA VYMAZÁNA] Žádný samec SCP-939 dosud nebyl nalezen [DATA VYMAZÁNA] obsahuje amnestickou třídu B [DATA VYMAZÁNA].

Viz Reprodukce SCP-939.

Dodatek 02-20-1992: S okamžitou platností se použití AMN-C227 jako amnestika pozastavuje na dobu neurčitou. Pro další informace se obraťte na Zprávu z Incidentu AMN-C227-939.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License