SCP-682-CS
hodnocení: +6+x

Objekt#: 682-CS
Úroveň4
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
nebezpečné

Speciální Zadržovací Procedury:

Okolí SCP-682-CS bylo uzavřeno s pomocí konvenčních odrazovacích prostředků. Jediná hlavní přístupová cesta byla uzavřena, což znemožňuje se k oblasti přiblížit jinak než pěšky či ze vzduchu. Po samovolném zřícení mostu přes koryto horské řeky bylo rozhodnuto o neprovedení oprav, což učinilo hlavní příjezdovou cestu zcela nevhodnou pro běžný tranzit. Nadační složky budou pro transfér mezi vnějším světem a SCP-682-CS využívat výhradně leteckou dopravu.1

Jedinou možnou alternativní trasu vedoucí k SCP-682-CS představuje úzká horská stezka vedoucí podél úbočí hory k zahradám bývalého východního křídla originálního zámeckého komplexu. Vzhledem k její značné délce, pravidelným a značným změnám nadmořské výšky a přirozené korozi některých úseků je však nepravděpodobné, že by se mohla stát nástrojem potenciálního neautorizovaného vniknutí osob.

K SCP-682-CS je v typickém případě přidělena 33členná jednotka, jejímž primárním úkolem je střežit anomálii a okolní prostory, dbát o zachování současného stavu komplexu a zajistit podmínky nezbytné pro pokračování nadační agendy spojené s anomálními vlastnostmi objektu (viz níže).

Vzhledem k nestabilní úrovni lokální reality a přítomným somniohazardům se členové jednotky či ostatní personál v budově v bezprostřední blízkosti budovy nebudou zdržovat více nežli 4 hodiny denně, přímý neautorizovaný vstup do budovy, není-li řečeno jinak (viz níže), je zakázán. Členové jednotky pobývají v předsunutém dormitáři ve vzdálenosti 800 m od topografického středu SCP-682-CS2 Během volných hodin se doporučuje pobývat zde, případně ve větší vzdálenosti směrem od geografického středu objektu.

Věnovat se aktivitám, které mohou osobu uvést do REM fáze spánku, blíže objektu bez použití somniosupresiv3 a asistence odborného personálu v kontrolovaných testovacích podmínkách, je kategoricky zakázáno.

Důsledné dodržování těchto nařízení je nejúčinnější doposud známá metoda zamezení výskytu nežádoucích vedlejších účinků SCP-682-CS-Ω.

Podmínky pro testovací program SCP-682-CS-Ω, resp. parametry individuálních scéancí, jsou popsány níže.


Popis:

SCP-682-CS je bývalé Sanatorium svatého Marka, nacházející se ve švýcarské části Alp. Areál budovy zámeckého charakteru, jež jej tvořilo, se rozprostírá na horském úbočí ve výší 2200 metrů, více než 250 metrů nad nepojmenovaným prázdným údolím a dále než 40 kilometrů od nejbližší statutárně významné obce.

Původní hlavní budova sloužila mezi lety 1851 a 1902 nejprve jako plicní sanatorium, posléze jako ústav pro pacienty s tumorózními onemocněními. Tuto funkci plnila instituce prokazatelně až do roku 1887, kdy se dle dostupných spisů do funkce ředitele ústavu prosadil Helman Abendstund.

Od té doby až do zemětřesení 1. ledna 1902, jímž končí období jeho uznání jako aktivní státní instituce, jsou zprávy o funkčním dění v ústavu přinejlepším strohé. Ústy lokální lidové slovesnosti se lze dozvědět o neortodoxním přístupu k léčení, který hraničil s kacířstvím či "temnou vědou", okultizmem, k němuž zřízenci ústavu buď přímo nabádali nebo jej sami praktikovali, a podivných zmizeních těch, kdo se do hor vydali nevyzváni.

Dne 1. 1. 1902 propuklo ze zřejmě přirozených příčin poblíž SCP-682-CS zemětřesení. Následný sesuv půdy, jak praví dobová dokumentace, měl způsobit zřícení takřka celého areálu a úmrtí všech přítomných osob. Navzdory těmto tvrzením bylo na základě písemného svědectví4 sanatorium opětovně nalazeno roku 2009 v takřka nedotčeném stavu.

Při prvotním průzkumu přítomné nadační složky postřehly, že část nejvyšší věže, připojené k hlavní části budovy, navzdory značnému poškození levituje ve své předpokládané původní pozici. Následný průzkum odhalil v budově ztěží měřitelné odchylky úrovně humů a zbytkové záření Akiva ve vyšších částech budovy, zejména v hlavní věži, do jejichž nejvyšších pater se navzdory značnému úsilí nadačním složkám doposud nepodařilo získat přístup.

Během prvotního průzkumu byly nalezeny podzemní prostory, prostírající se pod celým areálem.

Jejich průzkum upřesnil, že se jedná o systém chodeb, jež se spirálovitě přibližují k jediné centrální komoře, nacházející se přímo pod hlavní budovou SCP-682-CS.

Rozlehlá místnost oltářního typu sloužila zřejmě za časů posledního správce sanatoria k hromadným náboženským aktivitám či rituálům. Strohý interiér zdobí jediná freska znázorňující temně rudý měsíc,
či rudé oko shlížející ke středu místnosti.

Níže pod první místností byla nalezena druhá, o poznání větší hala. Po jejím otevření nalezly nadační složky to, co je považováno za důkaz pravé agendy Helmana Abendstunda. Hala svou strukturou připomínala katedrálu. Stěny, strop i četné sloupy zdobily stovky fresek znázorňujících dříve pozorované symboly.

V běžných nemocničních postelích či rozeseta po zemi zde byla nalezena těla 528 osob. Zpětnou identifikací některých z nich bylo potvrzeno, že se jedná o pacienty někdejšího sanatoria. Těla nejeví známky života,5 nepodléhají však přirozenému rozkladu. Tkáň mnoha z nich byla v různé míře zkonzumována či transformována výrostky černé tkáně tumorózního typu. Tato nepoddajná a téměř neoddělitelná hmota pokrývá (či tvoří) až 80 % hmoty některých osob. Zda tato tkáň přivodila osobám jejich současný stav nebo se rozšířila jako jeho vedlejší efekt doposud není známo.

Dveře v západní části nižší haly vedou do drobné místnosti; jedná se o předpokládanou pracovnu a laboratoř Helmana Abendstunda. Studium přítomných textů a dobových záznamů upřesňuje význam jeho agendy jakožto snahy o dosažení spirituálního stavu, jenž je popisován jako "Valkuurův věčný sen", s pomocí série obskurních rituálů náboženského charakteru.

Dalším studiem přítomných materiálů a experimentálním následováním některých rituálních postupů došlo k odhalení přítomnosti kolektivního snového konstruktu, jenž byl pojmenován SCP-682-CS-Ω.

Předpokládá se, že těla bývalých pacientů jsou neustále udržována v nevědomém stavu, který umožňuje pokračování SCP-682-CS-Ω.

Tělo Helmana Abendstunda doposud nebylo objeveno.


Dodatek - Testování SCP-682-CS-Ω:

Na základě dokumentace objevené v podzemních prostorách SCP-682-CS byla syntetizována metoda proniknutí do snového konstruktu SCP-682-CS-Ω. Níže uvedené záznamy tvoří upravené přepisy monologů nadačních zaměstnanců pod vlivem konstruktu.

Test 682-CS/1

Abstrakt: Agent Cassidy má za úkol vstoupit do SCP-682-CS-Ω a stanovit povahu snového konstruktu SCP-682-CS-Ω a získat obecné informace o jeho vnitřní struktuře.


Stojím na mýtině obklopen chomáči nízkých trnitých keřů. Do všech světových stran se rozpíná řídký les vysokých stromů; rozpoznávám mezi nimi modříny, nesmrtelné syny severních svahů, které si našly cestu až na dno světa. Kmeny některých z nich jsou k nerozeznání proměněné — jsou to ty, jejichž forma a obraz podlehly vůli těch, kdo zde sní. Avšak i ony se hladově upínají směrem k nebesům, neboť zde spočívá síla totoho světa. Následuji křížovou cestu lemovanou změněnými stromy. Sotvaže urazím pět set kroků, les se přede mnou otevře a dá mi zhlédnout srdce tohoto světa.

Tím je vesnice Madrígé, městský stát věků dávno minulých, plné života dávno předtím, než do hor vystoupili první lidé. Scházím úzkou stezkou a ocitám se na náměstí, v samém středu světa. Dojít odtud k libovolné jeho hranici by mne nestálo více než tisíc dalších kroků; já si však volím jiný, bližší cíl.

Procházím ulicemi unylých nízkých budov, jež si jsou navzájem natolik podobné, že kdyby nebylo Věže, bylo by lehké podlehnout pokušení vydat se kterýmkoliv jiným z nabízených směrů. Okna některých domů jsou zakalená k neprohlédnutí, jinými ke mě shlížejí vyčítavé oči - nikoliv, samy okenice na mě shlížejí s nelibostí; jsemť prvním vetřelcem v jejich světě.

Pohlédnu na zpět k jedné tabulce, ale odraz, který se mi naskytne, není podobný ničemu, co jsem tu doposud viděl; odteď vím, že zrcadla tu pravdu neotáčejí. Lžou.

Pojednou vyjdu šikmou ulicí na nepatrnou vyvýšeninu. Dům na Skále, jsem si jist, je již tak blízko, snad na dosah ruky pro toho, kdo se neobává snít. V tu chvíli se ke mně obrátí prve. Jeho pohledu jsem si vědom hned, tlačí mě k zemi a tíží mi sen. Vzhlédnu. Nesmírné oko v nebesích, bůh utopený v oceánu, z nějž upíjí, Rudý měsíc zaplavující mé oči krvavým světlem. Snažím se vzdorovat tomu pohledu; marně. Kdyby si to přál, mohl by můj sen ukončit. On však necítí zášť, jen nejistotu, příliš člověku podobný záchvěv zvědavosti. Využívám toho a doklopýtám k nejbližší budově.

Ocitám se v místní knihovně. Regály se tyčí - řadí v labyrint zakázaného poznání. Když se otočím, vidím, že tam, kde před momentem byly dveře, není nic, jen police rostoucí ulicí dále.

Poprvé slyším hlasy. Jsou to knihy, slova starých svazků mi stékají do uší. Jedna z nich ke mně volá jménem…


Závěr: Po vyslovení jeho jména došlo k přerušení spojení agenta Cassidyho s SCP-682-CS-Ω. Cassidy si nevybavoval události posledních několika hodin, a to ani po vyslechnutí vlastního audiozáznamu. Porovnáním audiozáznamu s minulostí agenta bylo zjištěno, že konkrétní objektivní údaje, například historicky objektivní označení Madrígé, nemohly být agentovi známy před spojením s SCP-682-CS-Ω. To bývá vykládáno existenci lokální interpersonální infosféry uvnitř SCP-682-CS-Ω, neboli možnosti přenosu některých myšlenek mezi těmi, kdo jsou na snový konstrukt v danou chvíli napojeni.

Test 682-CS/2

Abstrakt: Agent Cassidy má za úkol vstoupit do SCP-682-CS-Ω. Jeho úkolem je navázat kontakt s "obyvateli" snového konstruktu. Dílčí misí je dosáhnout budovy SCP-682 uvnitř SCP-682-CS-Ω.


Stojím uprostřed náměstí starého Madrígé. Dav kolem mě se semkne příboji postav směřujícími směrem na Skálu a dál od ní. Zblízka je možné vidět tyto jednotlivé postavy v jejich nesouvisle oslavné chůzi, ohyzdně organické a přesto neorganizovaně stejnorodé směsici zdánlivě náboženského tance. Jakoby byly všichni vlákny jediného svalu, jenž se střídavě snaží pozdvihnout Skálu k nebesům a strhnout Nebesa k jejímu úpatí.

Pohlédnu jim do tváře a hledám v nich ohnivé přesvědčení účelu. Jejich zlámaná ústa však zdobí zasněné úsměvy a jejich oči bloudí: pochopím pojednou, že mnoho z nich sní ve snu a že nejsou svatou armádou, nýbrž dětmi kolébanými v tisícím náručí božím, jejich bytí bezvážné a jejich starosti písek nesený vánkem utopeným na dně moře.

Zatímco se potácejí, rozsvěcejí jejich nádory, vyvřelé napovrch skrz průsvitnou pokožku, drobná světélka, nijak nepodobná hladovým okenicím Domu na Skále. Pableskování odrazuje nadšení nositelů těchto prazvláštních lamp, zatímco se blíží svým bohům. Ale světla tu lžou a jejich bohové jsou dávno mrtví — jejich těla dlí v oceánu, jenž tu slouží za oblohu. Čas od času vyplouvají na povrch, někdy podobni hvězdám, jindy groteskně podobní svým uctívačům pomíjivou jednoznačností svých života prostých forem.

Není dalších andělů, přesto jim modláři nadšeně provolávají slávu, dotkne-li se část jejich ostatků bezděčně hladiny oceánu a svlaží je hutnou černou krví. V takovém případě obnaží své tváře od masek v obrazech svých někdejších Lordů a nechají se požehnat mrtvými krůpějemi dávno zapomenutých slibů.

Není tu jiných andělů než Černého měsíce, který ze středu ujídá z nebe a do nějž se oceán vlévá, a Muže, jenž zbudoval Dům na Skále; to je On, zrádce model starých a největší mezi hrabaty andělů nových. Je to Pán snu, jehož vůle obklopila Měsíc v temnotě zemí a mořem; je to Zloděj vzpomínek, jehož lži naplnily nový svět myslí tisíce pohanů.

Jako Rudý měsíc vyhlíží ze dna oceánu v nebesích, jeho oči shlížejí na vlastní svět z oltářní věže, nejposvátnějšího místa jeho Domu.

Zřídka se zdá, že se Oko věže otočí k nebesům samotným a hledí vzpurně k Měsíci; čekajíc, že behemot mrkne první. Ale oči Zloděje vzpomínek nemrkají a pronikají do duší všech, kteří prodlévají v jeho říši, vždy podezřívající, vždy pozorné, vždy hledající příležitost, kterak přivábit novou oběť ze světa tam nahoře, kdysi vlastního domovského panství, kam se ani Měsíc již více neopovažuje pohlédnout.

Moje strnulost a cizinectví si získají jeho pozornost. Tanec končetin kolem mě ustane, v mžiku jsem středem všeho já. Slyším jejich hlasy. Vzdálené, zastřené a nedůvěřivé, slova ve starých jazycích vycházející nikoliv z jejich úst, ale z jejich nádorů, stékající z oka v nebesích, nevyřčená na rtech muže na věži.

"Cassidy," ozve se pojednou. Je to obvinění, proti němuž není obhajoby. "Cassidy." Prskají jako jméno dávného kacíře a převracejí je v ústech jako gospel. "Cassidy…"


Závěr: Po opakovaném vyslovení jeho jména došlo k přerušení spojení agenta Cassidyho s SCP-682-CS-Ω. Cassidy si nevybavoval události posledních několika hodin, a to ani po vyslechnutí vlastního audiozáznamu.

Aktualizace: Agent Cassidy později uvedl, že během spánku opakovaně vídal budovu SCP-682-CS. Tyto zážitky měly být spojeny se silnými pocity strachu a "cizí intervence". Agent Cassidy později doplnil, že onou vnější přítomností má být "to zasrané létající oko", což zřejmě odkazuje na obsah jeho předchozích interakcí s SCP-682-CS-Ω. Výše uvedené anomálie ustaly po předepsání slabých somniosupresiv.

Test 682-CS/3

Abstrakt: Agent Cassidy má za úkol vstoupit do SCP-682-CS-Ω. Jeho úkolem je dosáhnout SCP-682-CS a prozkoumat vnitřní prostory, zejména zájmové oblasti podzemí a hlavní věž.


Procházím bočními ulicemi Madrígé.

Ti, kdo se nepřidali k podivnému tanci ostatních, přebývají zde.

Viděl jsem postavy v dlouhých pláštích pohybovat se rychle a obezřetně, třímajíce podezřelé svitky a nástroje, směřující k opuštěným budovám při kraji města.

Viděl jsem postavy stočené na zemi zmítané křečí, jejich světélka matná a nejasná. Viděl jsem zavržené a odmítnuté členy ráje, kterak si rozbíjejí hlavy o fasáy budov, jejich beztvaré rozbité formy bubnující proti zdím s rytmickým úsilím.

Viděl jsem bytost s hlavou býka, vyšší než kterýkoliv muž, popadnout kolemjdoucí postavu, zlomit ji ve dví a po částech ji pozřít, aniž by onen nešťastník věnoval své situaci jakoukoliv pozornost.

Pojednou se přede mnou vztyčil dům na skále. Jeho věž by se zřítila, nebýt paže, jež se vysoukala z pekla, která ji podepřela na místě. Okna domu na mě zlobně shlížejí, přesto jsem puzen jít blíž.

Cítím na zátylku cizí spalující přítomnost. Otočím se. Přede mnou stojí On.

Helman Abendstund. Nepromluví ani mi nevěnuje jediný pohled, přesto mě jeho přítomnost tlačí k zemi. Udělám jediný klopýtavý krok směrem k němu. Jeho paže vystřelí a jeho ruka spočine na mém čele…


Závěr: Životní funkce agenta Cassidyho náhle ustaly. Přivolaný personál pozoroval okamžitou transformaci povrchu agentova těla v černou tumorózní hmotu. Navzdory absenci životních funkcí agentův hypothalamus vykazuje známky hyperfunkce. Předpokládá se, že pozůstatky Cassidyho vědomí jsou doposud spojeny s SCP-682-CS-Ω.

Po skonu agenta Cassidyho byl ze služby povolán agent Woodrow, stálý člen MTF Omega-6 "Sleeptime Stories", jeden z nemnoha nadačních veteránů práce se somniohazardními anomáliemi. Jeho úkolem je se pokusit najít zdroj SCP-682-CS-Ω uvnitř samotného konstruktu.

Test 682-CS/4

Abstrakt: Agent Woodrow má za úkol vstoupit do SCP-682-CS-Ω. Jeho úkolem je dosáhnout SCP-682-CS a vyhodnotit případná dílčí rizika.


Procitám v hlavní hale. Vzduch je těžký a mastný, plný poletujícího prachu. Světlo přichází z vyšších pater, je však méně než vstřícné. Vydávám se směrem do kript.

Nacházím schody zatarasené, stejně tak každé dveře, každou skulinu; jsem v pasti.

Vzduch kořeněný hnilobou mě pálí v ústech a svírá mi hrdlo, nechci-li se udusit, zbývá jediná cesta, jít vzhůru, je to Jeho vůle.

Mé nohy se cukavě pokoušejí o protest, hlava mě nabádá se vrátit k jisté smrti v hale, jen srdce mi velí pokračovat a vyhovět ustanovení vlastního osudu; a tady jsem.

Abendstund mě zdraví posunkem, okenice za ním se s očekáváním otevřou a odhalí jeho majestát; není jiný než jeho poddaní, protkán nánosy černé tkáně, nese se však jako král. Upře na mne pohled, což samo stačí, abych padl na kolena.

Je to jeho svět a on je jeho bohem. Promlouvá ke mně: "Mé dítě…" zjevuje mi s všeobjímající láskyplností pravdu svého stavu, a jako Bůh zpravil Abraháma o jeho zkoušce, budu nyní i já zkoušen.

Zčernalou rukou mě zvedá na nohy a pronáší několik slov, on, bůh a správce, já, jehně a služebník pokojný v milujícím náručím stvořitelově.

Posílá mě pryč, zbýváť vykonat ještě jednu misi…


Závěr: Agent Woodrow byl přiveden k vědomí s pomocí adrenalinu. Jeho kritický neurologický stav vyžadoval transport; po ukončení rehabilitace byl převelen zpět ke své stálé jednotce.

Po ukončení testu vykazoval agent Woodrow přetrvávající obtíže popsané dříve agentem Cassidym; lucidní snění vyobrazující SCP-682-CS-Ω způsobem, který narušil agentovu schopnost vykonávat plnohodnotně své pracovní povinnosti. Agent byl po necelém měsíci postaven mimo službu.

Bylo vyhodnoceno, že další testování SCP-682-CS nepředstavuje pro Nadaci bod klíčového snažení, program byl do odvolání přerušen.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License