SCP-6442


hodnocení: +1+x
blank.png
Objekt#: 6442
Úroveň5
Zadržovací Třída:
Thaumiel
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
kritické

scp-6442.jpg

Sekce Zadržovacího Zařízení [DATA VYMAZÁNA]

SPECIÁLNÍ ZADRŽOVACÍ PROCEDURY: Vzhledem k roli této anomálie při preventivních zadržovacích snahách a udržování nadaačního utajení, musí být ochrana SCP-6442 zajištěna všemi dostupnými prostředky.

Přístup k Zadržovacímu Zařízení [DATA VYMAZÁNA] je povolován pouze Kontrarozvědkou Nadace SCP. Pro účely utajení geografické pozice zařízení, nesmí mít personál v oblasti přístup k zařízením určujícím polohu a po jejich příjezdu jim musí být podána amnestika Třídy B. Od oblastního personálu se neočekává, že si zapamatuje rozložení oblasti, ani to není podporováno, z důvodů možného narušení zadržení, mimo lokací nouzových východů a nutnosti údržby oblasti.

Veškeré neoprávněné pokusy o opuštění, či vstup, do zařízení, budou trestány okamžitým vzetím do vazby a dotyčné osobě budou poté podána amnestika, bude zbavena hodnosti a/nebo terminována.

Vnějšek Zadržovacího Zařízení [DATA VYMAZÁNA] je chráněn několika automatony nadační výroby, jež se specializují na utajené protiinfiltrační taktiky. V souladu s obecnými utajvacími protokoly, jsou automatoni navrženi tak, aby diskrétně terminovali narušitele, tiše ničili nepřátelské letouny a prováděli thaumaturgická protikouzla pro případ napadení anomálními zbraněmi.


Samotné SCP-6442 se nachází uvnitř jedné z šestnácti identických sférických zadržovacích cel, vzdálených od sebe alespoň padesát metrů a propojených skrze úzkou strukturu připomínající bludiště, jež je navžena tak, aby ztížila navigaci. Každá cela je kompletně bez jakýchkoliv charakteristik a má pouze jeden vchod, jež není nijak odlišen od vchodů do ostatních cel. Přesná lokace SCP-6442 nesmí být známa žádnému zaměstnanci Nadace.

Vnitřek každé zadržovací cely je vybaven koulí ze slitiny wolframu obsahující buď SCP-6442, nebo téměř identickou (ovšem neanomální) repliku. Každá koule je zavěšena ve středu své zadržovací cely, aby se zajistilo, že přístup vyžaduje velkou míru koordinace a úsilí. Dále, vnitřek zadržovací oblasti musí obsahovat několik úrovní ochrany proti osobám, jež by se mohly snažit neutralizovat a/nebo zajistit SCP-6442 silou. Aktuální opatření zahrnují, ovšem nejsou omezena na:

  • Protinukleární protokoly a ochrana před Eigenzbraněmi
  • Amnestika Třídy-I v aerosolové podobě uvnitř všech cel.
  • Šest Scrantonových Kotev Reality (SRA) v každé místnosti, aby se zabránilo ontologickým útokům na SCP-6442.
  • Xyank/Anantasakosin Konstantní Časový Kanál (XACTS) uvnitř každé místnosti, pro ochranu před manipulací s časem.
  • Třicet šest Experimentálních Randall/Yossarianových Akiva Nulifikátorů (ERYAN) uvnitř každé místnosti k zabránění a odrazení božských zásahů.
  • Jedna sada konstrukčních nádrží Mobilní Úderné Jednotky Tau-5 ("Samsara") v každé místnosti, pro případ, že výše zmíněné procedury nebudou dostatečné, nebo pro případ, že oblastní bezpečnost bude přemožena nepřítelskými silami.

V případě nepravděpodobné situace, kdy bude extrakce SCP-6442 z jakéhokoliv důvodu nutná, musí být všechny falešné objekty rovněž odebrány ze zařízení spolu s SCP-6442. Jakmile bude problém vyřešen, musí být SCP-6442 navráceno do jedné z šestnácti cel, jež bude vybrána náhodně.

Pokud se Globální Okultní Koalici Spojených Národů podaří získat kontrolu nad SCP-6442, musejí být vynaloženy všechny snahy na neutralizaci objektu, aby se organizaci zabránilo ve vyvinutí hypotetického očkování.1 Protože byla všechna data, týkající se procesu výroby a materiálů SCP-6442, spálena, aby se zabránilo možnosti zpětného inženýrství, je ochrana objektu považována za nejvyšší prioritu.


Vzhledem k napětí mezi širší anomální komunitou a neblahému výsledku mírových jednání, budou výše rozepsané Speciální Zadržovací Procedury pokračovat na dobu neurčitou. Procedury musejí být opětovně schváleny, či aktualizovány alespoň jednou za tři měsíce nadační Kontrarozvědkou dle nařízení Rady O5.

Tento dokument byl pozměněn, aby vynechat neurčitou část celkových zadržovacích procedur z důvodu zabezpečení.


POPIS: SCP-6442 označuje nápis vytvořený Kontrarozvědkou ve spojení s Memetickou Divizí Nadace SCP. SCP-6442 je vyryto uvnitř koule sestrojené z tajného elastomeru na bázi uhlíku.

Po uvědomění si alespoň 73% nápisu, zažijí vystavené subjekty okamžitě kompletní selhání všech neurologických funkcí — tento efekt nastává u všech uvědomělých bytostí, všetně neorganických životních forem. Jde o doposud nejsilnější kognitohazard vytvořený touto organizací. Předpokládá se, že k přežití by byla zapotřebí hodnota Kognitivní Odolnosti alespoň 742, nebo vyšší.2 Z tohoto důvodu je očkování považováno za neproveditelné, pokud ne nemožné.

Od svého vzniku a zadržení roku 2023 se SCP-6442 podařilo úspěšně neutralizovat alespoň osm tisíc vševědoucích entit, přičemž alespoň dva tisíce z nich byly ve službách Globální Okultní Koalice.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License