SCP-536
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-536

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-536 musí být zadrženo podle standardních procedur Nadace. SCP-536 nesmí být připojeno ke zdroji energie, s vyjimkou autorizovaných testů. Jakýkoli personál, který se chce zapojit do výzkumu zahrnující SCP-536, musí zaslat oficiální formulář s žádostí Dr. ████, pod jehož dohledem musí být prováděny všechny testy.

Na povrchu SCP-536 musí být všude rozmístěny gravitační, elektromagnetické a radiologické senzory, každý jeden metr. V případě že senzory zachytí jakoukoli abnormální aktivitu, musí být SCP-536 okamžitě deaktivováno a odpojeno od zdroje energie.

Personálu se doporučuje aby několikrát zkontrolovali své výpočty, před aktivací SCP-536.

Popis: SCP-536 je komora velká ██ na █ na ██ metrů, s 50 centimetrovým oknem na pozorování, 6 otáčivýmy číselníky s odpovídajícími hodnotami a elektromagneticky uzavíratelným vstupem. Vchod nelze utěsnit nebo otevřít zevnitř, a číselníky nebudou reagovat, pokud je vstup otevřený a neutěsněný. Pozorovacím oknem neprojdou elektrony, subatomární částice, [PŘENOS DAT PŘERUŠEN], a fotony s energií vyšší, jak 1 keV.

Každý ze šesti číselníků na SCP-536 mění uvnitř komory hodnotu jedné ze základních fyzikálních konstant. Číselníky mění rychlost světla 'c', gravitační konstantu 'G', Planckovu konstantu 'h', elementární náboj 'e', a další dvě konstanty, reprezentované Řeckými písmeny lambda a theta. (Poznámka: Po testování zaměstnanci Nadace dospěli k závěru, že tyto konstanty reprezentují fundamentální silnou a slabou jadernou interakci. Více informací v záznamech SCP-536-██ a ██). Všechny konstanty se měří na příslušných číselnících ve standardních jednotkách SI soustavy, s vyjimkou lambdy a theta, které jsou bezrozměrné.

Až na pozorovací okno je SCP-536 zcela neprodyšné pro elektromagnetické záření a subatomární částice. Mimo prostor komory nebylo zaznamenáno žádné abnormální chování.

Záznam získání: SCP-536 bylo získáno na Univerzitě ██████ fakulty fyziky, kde bylo nainstalováno ve výzkumné laboratoři Prof. ████. Poté, co bylo identifikováno jako objekt SCP bylo pro něj vysláno několik agentů se skupinou bezpečnostních pracovníků úrovně 3.
Před získáním byl Prof. ████ buď varován před akcemi Nadace, nebo agenty Nadace sám odhalil. Použití zařízení Agentem ███ bylo popsáno jako [VYMAZÁNO], kdy profesor[PŘENOS DAT PŘERUŠEN]. Jeho smrt zapříčinila následná exploze. Všechny odkazy nebo záznamy týkající se SCP-536 byly zničeny před příjezdem jakéhokoli personálu Nadace.
Detailní analýza osobních styků Prof. ████ objevila pravděpodobné styky s ne-Nadačními organizacemi, včetně [PŘENOS DAT PŘERUŠEN]. Doposud není známo zda bylo SCP-536 vyrobeno některou z těchto organizací, nebo má jiný mimozemský, nadpřirozený nebo extratemporální původ.

Záznam experimentů:


Experiment SCP-536-█:
0:30:34 Doktoři ████ a ███ vstupují do testovací místnosti SCP-536.
0:30:50 Dr. ███ vstupuje do komory SCP-536.
0:30:56 Vstup SCP-536 se zavírá a utěsňuje.
0:31:10 Dr. ███ instruuje Dr. ████ aby snížil gravitační konstantu na polovinu. Dr. ████ provede.
0:31:15 - 0:31:58 Dr. ███ pod vlivem nízké gravitace skáče z jedné strany komory SCP-536 na druhou.
0:32:10 Dr. ████ je instruován aby vrátil gravitační konstanty na původní hodnotu.
0:32:50 Dr. ███ instruuje Dr. ████ aby snížil rychlost světla v komoře na 100 metrů za sekundu. Dr. ████ provede.
0:32:55 Jak se rychlost světla snižuje, Dr. ███ se zmenšil o zhruba 10 palců. Dr. ████ pohotově vrátí rychlost světla na původní hodnotu. Dr. ███ se vrací do své původní velikosti.
Poznámka: Bohrův poloměr je veličina, která určuje velikost oběžné dráhy elektronu kolem jádra atomu. Je nepřímo úměrná jak s rychlostí světla, tak s nábojem elektronů.
0:33:10 Dr. ███ připomíná Dr. ████ aby vliv snižování Bohrova poloměru kompenzoval snížením fundamentálních sil o vypočítanou hodnotu. Dr. ████ provede nezbytné výpočty a poté vyhoví.
0:34:02 Dr. ███ začíná mluvit abnormálně pomalým hlasem a konstatuje že cítí "divně".
Poznámka: Toto snižování rychlosti světla by vyústilo ve zpomalení elektrochemických reakcí v mozku. To by pravděpodobně mělo za následek abnormální mozkovou aktivitu a docela pravděpodobně snížilo úsudek.
0:34:43 Dr. ███ instruuje Dr. ████ aby snížil rychlost světla 'jak jen to půjde'. Po krátkém zaváhání Dr. ████ vyhovuje.
0:34:45 Rychlost světla v komoře se snížila pod ████ metrů za sekundu. Dr. ███ náhle začne hlasitě křičet. Výkřik pomalu klesá, až se stane neslyšitelným. Videokamera umístěná v pozorovacím okně zaznamenává, jak se tělo Dr. ███ zkroutilo a pomalu se zhroutilo do černé díry.
0:37:04 Pod dohledem Dr. █████ se rychlost světla pomalu vrací zpět na normální hodnotu. Úrovně záření vydávané černou dírou jsou v souladu s v současnosti teoretizovanými hladinami Hawkingova záření. Všechny ionizující fotony jsou absorbovány stěnami komory. Dr. ████ je odvolán z experimentu a nasměrován do Nadační psychologické poradny pro pacienty s posttraumatickým zážitkem.Experiment SCP-536-█:
3:22:59 Subjekt D-1123 je umístěn do komory SCP-536 s baseballovým míčkem, pravítkem, a kpesními hodinkami. Dr. ███ instruuje techniky u ovládacího zařízení, aby snižovali rychlost světla o jednu cifru každé dvě minuty.
3:23:00 - 3:34:00 Nebylo zpozorováno žádné abnormální chování.
3:34:34 Hlas subjektu D-1123's se zjevně ztišil. Subjekt se začíná smát.
3:35:50 Subjektu je nařízeno, aby hodil míček o protější stěnu. Subjekt si po hodu stěžuje na silnou bolest v ruce. Subjekt odmítl hodit s pravítkem nebo hodinkami. Následná analýza videa naznačuje Lorentzovu kontrakci i červený posun světla na míčku i na povrchu subjektu.
3:37:10 Subjekt hlásí pocity bolesti hlavy a upadne.
3:37:31 Rychlost světla je navrácena do původní hodnoty. Vstup do SCP-536 je otevřen. Subjekt D-1123 zasáhla mrtvice.
Poznámka: Je pravděpodobné, že mrtvice subjektu byla výsledkem kombinace zvýšení hmotnosti a Lorentzovy kontrakce krve, která zasáhla mozek. Arteriální krev byla protlačována tělem téměř rychlostí světla a její fyzické účinky jsou pravděpodobně velmi nezdravé, a to i v případech, které nezpůsobují okamžitou smrt.Experiment-536-██:
1:22:21 Subjekt D-22413 je umístěn do komory SCP-536.
1:22:45 Číselník lambda byl snížen o jednu cifru. Nebylo zaznamenáno žádné abnormální chování.
1:23:00 - 1:45:00 Číselník lambda je snižován o jednu cifru každé dvě minuty. Nebylo zaznamenáno žádné abnormální chování.
1:45:23 Úroveň lambda je navrácena na původní hodnotu.
1:46:00 - 1:58:00 Číselník lambda je zvyšován o jednu cifru, každé dvě minuty.
1:53:32 Subjekt D-22413 hlásí nevolnost.
1:55:22 Subjekt zvrací.
1:57:56 Číselník pro konstantu lambda dosahuje maximální hodnoty. Subjekt je živý a při vědomí. Úroveň lambda je vrácena na původní hodnotu.
1:59:21 D-22413 je vyveden z SCP-536. Subjekt vykazuje známky akutní otravy radiací, i když mimo komoru nejsou zaznamenány neobvykle vysoké úrovně radioaktivity. Pozdější analýza těla D-22413 odhalila přibližně nulový uhlík-14. Množství radiačního poškození buněk subjektu je v souladu s očekávaným poškozením, pokud se současně rozpadne veškerý uhlík-14 v lidském těle.
Poznámka: Spojení lambdy s radioaktivním rozpadem a bezrozměrná povaha konstanty mě vedou k přesvědčení, že jde o konstantu pro Slabou jadernou interakci. Myslím, že je pravděpodobné, že zbývající neznámá je odpovídající konstanta pro silnou jadernou interakci - Dr. ███Experiment SCP-536-██:
1:11:45 Subjekt D-6263 je umístěn do SCP-536.
1:12:00 - 1:34:00 Číselník theta je zvyšován o jednu cifru každé dvě minuty. Nebylo zaznamenáno žádné abnormální chování.
1:34:32 Úroveň theta je navrácena na původní hodnotu.
1:34:43 Číselník theta byl snížen o jednu cifru. Tělo Subjektu D-6263 se prudce rozpadá.
1:35:11 Úroveň theta je navrácena na původní hodnotu. Tým v bezpečnostních oblecích otevírá dveře komory. Uvnitř je zaznamenán plynný vodík a vysoké úrovně neutronového záření.


Poznámka: Navzdory tomu že máme možnost libovolně manipulovat s fyzikálními zákony, je důležité poznamenat několik příkladů, ve kterých jsou manipulace s těmito zákony smrtící pro lidský život nebo hmotu obecně. Jestli máte své tělo rádi složené z atomů, doporučuji při manipulaci s SCP-536 maximální opatrnost. -Dr. ████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License