SCP-505
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-505

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-505 se nachází v místnosti o rozměrech 50 x 40 x 10 m v Oblasti-██. Zadržovací prostor SCP-505 má být uzavřen kromě jednoho bezpečného vzdušného uzávěru a řady potrubí umožňujících přepravu SCP-505-1 do skladovacích nádrží v případě, že SCP-505-1 dosáhne úrovně, při níž představuje nebezpečí pro uzavřený prostor. V zadržovacím prostoru SCP-505 a zbytku Oblasti-██ musí být rozprašovače pro 4 M NaOH, aby se zabránilo narušení zadržení. V případě rozlití SCP-505-1 je třeba postiženou oblast okamžitě pokrýt absorpčním materiálem (v současné době je k tomuto účelu standardně používán komerční papír) a v případě, že NaOH není okamžitě k dispozici, jej zalít alkoholem nebo acetonem. Metodou volby pro omezení úniku SCP-505-1 je ponoření do NaOH, po němž následuje spálení zasaženého materiálu, je-li to možné.

V současné době existuje ██ instancí míst sekundárního zadržení SCP-505-1 mimo primární zadržovací prostor SCP-505. Zajištění v těchto oblastech je proměnlivé, ale bylo vyvinuto úsilí, aby se postupy pokud možno co nejvíce podobaly postupům v primární lokalitě. Z těchto sekundárních kontaminačních zón se █ v současné době nedaří plně omezit, což má za následek šíření SCP-505-1 do celého okolí. Tato místa je třeba neustále monitorovat a vývoj protiopatření má nejvyšší prioritu. Úplný seznam míst sekundárního zadržení SCP-505-1 naleznete v dokumentu 505-14A-███.

Popis: SCP-505 je plnicí pero Faber-Castell model ████, vyrobené v roce 2001. Dokumentace o jeho získání Nadací je uvedena v dodatku 505-2. Ve všech ohledech je totožné se standardním plnicím perem, kromě spojení s SCP-505-1. SCP-505-1 je černý inkoust vyráběný SCP-505, který vykazuje vlastnost samoreplikace. SCP-505-1 se šíří proměnlivou rychlostí, která je ovlivněna látkou, s níž přijde do styku, a množstvím přítomného SCP-505-1. Bylo prokázáno, že množství SCP-505-1 se zvyšuje rychlostí mezi 0,5 a 540 mL za sekundu. Standardní chemikálie pro odstraňování inkoustu jsou schopny částečně odstranit SCP-505-1 a zabránit jeho šíření; k úplnému odstranění kontaminace SCP-505-1 je však nutný hydroxid sodný, který se ukázal jako neúčinný v prostředí se zvláště vysokou koncentrací SCP-505-1. Naštěstí se zdá, že rychlost růstu SCP-505-1 je při vysokých koncentracích nepřímo úměrná jeho množství. Ačkoli jsou pozorované účinky tohoto jevu ve většině případů zanedbatelné, poskytuje tento inverzní růstový jev jediné vysvětlení pro částečné zadržení SCP-505-1 navzdory řadě případů rozsáhlé kontaminace prostředí, které měly jinak podle prognóz vést ke scénáři Třídy NK-Konec-Světa.

Ačkoli SCP-505-1 nevykazuje žádné neobvyklé vlastnosti kromě neustálého šíření a částečné odolnosti vůči odstranění, přesto představuje vážné potíže při kontrole. SCP-505-1 teče po nesavých površích a prochází porézními povrchy stejným způsobem jako běžný inkoust. Všechny kapalné nebo pevné předměty nebo bytosti, které přijdou do styku s SCP-505-1, budou zadrženy. SCP-505-1 bude stále ulpívat na neporézních površích, jako jsou kovy, ale nově vyrobený SCP-505-1 bude neustále vytékat. Neporézní materiály jsou tedy katalyzátory šíření SCP-505-1 a veškerá zadržení SCP-505-1 by měla být z tohoto důvodu zakryta porézními materiály, jako je například skvrnitý papír. Není možné trvale zadržet SCP-505-1 v neporézní nádobě, protože obsah uvedené nádoby se bude postupně zvětšovat, což povede ke zvýšení tlaku a následnému protržení. Všechny nádoby používané k uchovávání SCP-505-1 se proto musí pravidelně vypouštět, aby se zabránilo porušení zadržení.

Účinky SCP-505-1 na životní prostředí jsou totožné s účinky ekvivalentního množství standardního inkoustu do plnicích per. Působení SCP-505-1 nevyhnutelně povede k úhynu živých organismů; rostlinná hmota bude usmrcena v důsledku inhibice fotosyntézy, zatímco zvířata budou usmrcena v důsledku chemické otravy. U člověka a dalších savců dojde ke kontaktu s SCP-505-1 nejspíše přes kůži, kde se bude šířit, dokud nedosáhne otvoru nebo trhliny v kůži a následně sliznicemi nepronikne do cévního systému. SCP-505-1 se bude šířit cévním řečištěm a bude mít katastrofální účinky na všechny orgánové systémy, do nichž se dostane, protože se bude neustále replikovat a nebude schopen se vylučovat močovým systémem. Příčinou smrti je obvykle selhání mnoha orgánů, i když ve většině případů budou postižení jedinci předtím zabiti a dekontaminováni. Postupy pro omezení šíření v těchto případech viz dodatek 505-1.

SCP-505-1 má také zvýšenou rychlost šíření neviskózními kapalinami, jako je voda, jak by se dalo očekávat u běžného inkoustu. Jakékoli kontaminaci podzemních vod inkoustem SCP-505-1 je třeba za každou cenu zabránit, protože by mohlo dojít ke scénáři Třídy NK-Konec-Světa. Není známo, zda se v tekutinách projeví výše zmíněná vlastnost SCP-505-1 spočívající v nepřímo úměrné rychlosti šíření, protože experimentování s tak velkým množstvím SCP-505-1 je přísně zakázáno. Na jakoukoli kontaminaci životního prostředí SCP-505-1 ve vodních zdrojích je tedy třeba reagovat okamžitým přehrazením a odvodněním do skladovacích nádrží všech zasažených oblastí.

Doplněk 505-1: Postupy při kontaminaci SCP-505-1 u lidí

Bylo prokázáno, že podávání vícenásobných dávek aktivního uhlí zpomaluje postup kontaminace SCP-505-1 u lidí, ale není schopno tento proces zastavit. Jediné známé metody léčby kontaminace SCP-505-1 u lidí jsou okamžité vyříznutí postižené oblasti nebo kontinuální aplikace etanolu na postiženou oblast kůže. Lokální ošetření ethanolem nezabrání postiženému jedinci v přenosu SCP-505-1 na jiné povrchy, a proto se důrazně nedoporučuje, s výjimkou případů nezbytného personálu, kdy je třeba dodržovat izolační postupy jako ve všech ostatních místech sekundárního zadržení SCP-505-1. Teoreticky by zlatým standardem léčby měla být excize nebo amputace postižených oblastí, ale problémem zůstává kontaminace chirurgických nástrojů a personálu. Proto by se všechny případy kontaminace SCP-505-1 u lidí, kteří nejsou nezbytným personálem, měly řešit ukončením a následným standardním postupem ponořením do 4 M NaOH a spálením ostatků.

Dodatek 505-2: Nalezení SCP-505

Nadace získala SCP-505 z města ██████ v Ománu, když bylo dotyčné město ománskou vládou umístěno do karantény kvůli zprávám o černé tekutině, která začala vytékat z městské pošty a způsobila smrt řady obyvatel. Naštěstí vyprahlá a odlehlá poloha incidentu zabránila rozsáhlé kontaminaci životního prostředí SCP-505-1. Nadace získala SCP-505-1 s ██ ztrátami na životech. Žádné další anomální vlastnosti městské pošty ani města samotného nebyly zjištěny. Bylo považováno za nutné ukončit ████ civilních obyvatel ██████, kteří byli považováni za pravděpodobně kontaminované. Událost byla nahlášena jako nestandardní únik chemických látek.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License