SCP-4999

hodnocení: +6+x
blank.png
Objekt#: 4999
Úroveň3
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
ekhi
Třída Ohrožení:
podezřelé


death.png

SCP-4999, rok 1973. Fotografie byla pořízena profesionálním fotografem Gustavem Bürgerem tři minuty před svou smrtí.

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k tomu, že SCP-4999 se nechce, nebo nemůže objevit v přítomnosti více než jedné osoby, spolu se smrtí všech přímých svědků, je SCP-4999 efektivně sebezadržující. Veškeré zprávy o manifestacích SCP-4999 zachycených na kamerách, fotografiích, nebo podobných zdrojích musí být prověřeny a média zkonfiskována kvůli analýze. Všem nepřímým svědkům budou podána amnestika.


Popis: SCP-4999 je humanoidní entita neznámého složení, vizuálně připomínající muže středního věku. Fyzický vzhled se různí a jedinou konstantou mezi všemi manifestacemi se zdá být tmavý oblek. Kvůli vzácnosti zaznamenaných manifestací SCP-4999 a velmi specifickým okolnostem za nichž se objevují, existuje jenom velmi málo dat ohledně původu či záměrů; avšak chování se zdá být konzistentní u všech zaznamenaných pozorování.

SCP-4999 se vždy objeví pouze v přítomnosti jedné osamocené osoby. Všechny zaznamenané subjekty byly ve špatném zdravotním stavu, smrtelně zraněni, nebo na smrtelné posteli, přičemž SCP-4999 se vždy objevilo poblíž a na dohled oné osobě méně než 20 minut před jejich smrtí. SCP-4999 se objeví pouze pokud je subjekt při vědomí a o samotě. Neobjeví se pokud je subjekt v komatu, spí, nebo není při vědomí; ani se neobjeví pokud je o osobu staráno, je v něčí společnosti, nebo je pozorována jiným člověkem.

Po objevení se entita usadí naproti posteli subjektu, pokud je to možné. Pokud ne, zůstane stát nebo se posadí na zemi/podlahu tak, aby měla přímý fyzický přístup k subjektu bez jakýchkoliv problémů. Jakmile se ustálí, vytáhne z levé kapsy svého obleku balíček cigaret a nabídne jednu subjektu. Pokud subjekt přijme, SCP-4999 jim jí přiloží ke rtům, rovněž si jednu vytáhne a obě cigarety zapálí. Pokud subjekt odmítne, SCP-4999 si cigaretu zapálí a vykouří ji místo subjektu. Entita naváže fyzický kontakt se subjektem, většinou držením za ruku, položením své dlaně na dlaň subjektu, nebo opřením ruky o rameno.

SCP-4999 poté zůstane se subjektem, tiše a bez hnutí, až do smrti subjektu.

SCP-4999 nebylo viděno při jiné aktivitě ani neexistuje záznam o jiném chování a zmizí okamžitě po smrti subjektu. Cigareta ovšem zůstává a stává se jediným fyzickým důkazem o přítomnosti SCP-4999.

Žádný dosavadní subjekt nevykázal odklon, nebo odpor vůči entitě, ani se nepokusil o navázání konverzace, přestože mnoho subjektů rozpoznalo přítomnost entity pohybem očí, pohybem, oplacením gesta, usnadněním přístupu či brekem když si entity všimli, nebo poděkováním za cigaretu.

Jednotlivci ovlivnění SCP-4999 sdílí mnoho častých vlastností. Výzkum ovlivněných jednotlivců ukazuje, že existuje větší šance na zjevení SCP-4999 pokud jedinec:

 • žije sám
 • není věřící
 • je chudý, nebo bez domova
 • měl/má mentální nemoc
 • je válečný veterán
 • má čistý trestní rejstřík, nebo nikdy nebyl usvědčen z násilného zločinu
 • nemá žádné žijící příbuzné
 • není v romantickém vztahu, nebo postrádá svou milovanou osobu
 • má nízký, nebo žádný sociální status ve své komunitě
 • nemá žádné značné úspěchy v povolání, nebo osobním životě
 • má pár nebo žádné vzájemně osobní vztahy,

nebo vykazuje kvality a životní historii, které z jednotlivce udělaly nevýraznou, anonymní, přehlíženou, nebo jinak nevýznamnou či pomíjivou bytostí podle standartů jejich odpovídající společnosti.

Žádné testy ohledně SCP-4999 nebyly schváleny ani pokoušeny, vzhledem k tomu, že data indikují, že pozorování subjektu vylučuje manifestaci a z etického hlediska.

Objevení: SCP-4999 bylo poprvé objeveno když nabylo statusu městské legendy, když se záznamy o entitě začaly objevovat na bezpečnostních kamerách v nemocnicích po celém světě a rozšířily se pomocí internetu a různých televizních programů. Menší dezinformační program byl vypuštěn mezi veřejnost aby se udržel veřejný obraz a SCP-4999 bylo oficiálně zaregistrováno 27. listopadu 1998.

V následujících letech po klasifikaci SCP-4999 byl provázen dodatečný výzkum a porovnávání s podobnými fenomény ukázalo, že přestože se konkrétní důkazy o SCP-4999 staly normou vzhledem k vynálezu fotografií a video nahrávacích technologií moderní doby, psaní a artistické depikce podobné postavy, chování a vlastností jako u SCP-4999 existují ve světové historii, kultuře a mytologii, některé z těchto záznamů jsou i tisíce let staré - někdy dokonce z doby před lidskou civilizací.

Aktuálně není jisté jak byly pradávné kultury schopny detekovat přítomnost SCP-4999. Vyšetřování probíhá.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License