SCP-4101
hodnocení: +1+x
blank.png

VAROVÁNÍ: PŘÍSTUP POUZE PRO ÚROVEŇ 4/4101


Přístup k těmto informacím je omezen pouze na Úroveň Bezpečnostního Prověření 4/4101. Pokoušení se o přístup k jakékoli informaci obsažené v tomto dokumentu automaticky upozorní bezpečnostní personál na možný únik informací, dokud nebudou zadány bezpečnostní údaje. Pokud jste se k tomuto dokumentu dostali nedopatřením, vyčkejte u vašeho terminálu na příchod agentů a vysvětlete jim svou situaci. Následně bude vaše situace zdokumentována a pokud bude potřeba, budou aplikována amnestika. Pokud disponujete odpovídajícími bezpečnostními údaji, předložte je prosím níže, čímž deaktivujete případně vyslané upozornění.

Bezpečnostní údaje potvrzeny. Prosím, vložte heslo.

Heslo "H1Nds1Gh7 1S 2@/2@" přijato. Autorizace potvrzena. Otevírám soubor…

Objekt #: SCP-4101

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k okolnostem týkajícím se umístění objektu a jeho obsluhy musí zůstat SCP-4101 integrováno do Oblasti-25 a jako takové nevyžaduje žádné bezpečnostní procedury, které by již nebyly nutné u samotné Oblasti. Přesto jsou informace o existenci SCP-4101 omezeny na Úroveň 4/4101 nebo vyšší s výjimkou zaměstnanců pověřených prací na Projektu Ouroboros. Pravidelná údržba všech přidružených systému SCP-4101 musí být prováděna každý týden s možností odkladu o maximálně 48 hodin. Pokud bude zpozorována závada jakéhokoli komponentu SCP-4101 či jeho subsystémů, a to obzvláště těch stěžejních pro funkci objektu, musí být testování pozastaveno, dokud nebudou dokončeny opravy.

Testování s SCP-4101 je prováděno ob týden. Je povoleno testování s kterýmkoliv subjektem, avšak testování zahrnující utajené materiály, materiály spojené s dočasnými/ontokinetickými anomáliemi či materiály, o kterých je známo, že jsou za své podstaty memtické, kognitohazardní nebo infohazardní, musí být prováděno pouze personálem s Úrovní Bezpečnostního Prověření 4/4101. Tato povinnost je momentálně připisována Staršímu Výzkumníkovi Mortimerovi Ericsonu. AKTUALIZACE (8. 3. 1999): Prověřování kandidátu pro tuto pozici musí u daných jednotlivců prokázat, kromě standardních fyzických a psychických schopností, také naprostou loajalitu Nadaci a odhodlanost zmírnit únik informací vyplývající z používání SCP-4101.

Pro účely testování musí být v Oblasti-25 neustále k dispozici série digitálních datových úložišť, z nichž žádné nesmí mít kapacitu menší než 10 TB. Vzhledem k povaze SCP-4101 jsou jediným opatřením, které brání v přístupu k úložištím, standardní přihlašovací údaje personálu. Účel těchto úložišť je uchování co možná největšího množství historických textů a dokumentace, které bude v případě potřeby obohaceno o nově získané informace z SCP-4101.

AKTUALIZACE (8. 3. 1999): Kvůli novým objevům v oblasti anomálních vlastností SCP-4101 nesmí žádný jeden výzkumník obsluhovat SCP-4101 více než desetkrát bez přechodného období o minimální délce 1 měsíc. Veškeré anomální fenomény či manifestace, které se vyskytnou v blízkosti jedinců, kteří pracovali s SCP-4101, musí být neprodleně nahlášeny a následně musí být dotyčnému jedinci v blízké budoucnosti zabráněno obsluhovat SCP-4101. Viz Dodatek 2.

Popis: SCP-4101 je mohutné mechanické zařízení původně vytvořené Nadací v roce 1987 jako součást Projektu Hindsight: Pohled do minulosti. Přestože objekt dříve nebyl součástí Oblasti-25, bylo uznáno za vhodné zapojit jeho provoz do fungování Oblasti pro zajištění snadnější manipulace a správy objektu. Oblast-25 je jako taková považována za součást SCP-4101. Objekt se skládá z jednoúčelové elektrárny (s celkovým výkonem 3 MW), počítačového pole s přístupem k Nadačnímu Internetu, systému různorodých mechanismů (například standardní hardware na úrovni superpočítače nebo smíšené hodinové mechanismy různé složitosti) zodpovědných za anomální vlastnosti SCP-4101 a rozsáhlé dlážděné plochy (přibližně 500 m2) ve středu SCP-4101, která slouží jako operační místnost, v jejímž středu stojí kontrolní panel ovládající SCP-4101.

SCP-4101 (a Oblast-25 po integraci objektu) disponuje formou kauzální odolnosti; zatímco samotný čas uvnitř SCP-4101 běží zcela normálně, objekt je kompletně imunní vůči všem časovým anomáliím, které by mohly ovlivnit jeho existenci, vytvoření či fungování. Veškeré momentální snažení dále testovat tuto vlastnost se setkává s neúspěchem; důkazy o manipulaci s pravděpodobností jsou prověřovány (Viz Dodatek 2). Tento efekt se vztahuje i na osoby uvnitř SCP-4101; dokud se jedinec nachází uvnitř zařízení, sdílí s ním tuto imunitu.

Hlavního efektu SCP-4101 je dosaženo pokaždé, kdy jsou do kontrolního panelu zadány vstupní informace. Rozhraní umožňuje zadávat textové řetězce jakékoli délky; zdá se, že složitost textu nijak výrazně nenarušuje výsledky, a to hlavně díky specifikům konceptuálního experimentování a inženýrství spojeným s Projektem Hindsight, která analyzují vstupní informace skrze záměr operátora. Jedinou podmínkou tohoto textu je nutná reference na určitý objekt či entitu.

Pokud jsou zadány vstupní informace a SCP-4101 je spuštěno, hlavní řídící místnost se uzavře na dobu až pěti minut včetně, avšak nikdy tento limit nepřesáhne. Během této aktivní fáze prochází řídící místnost extrémními dočasnými změnami, a to obzvláště v okolí osoby, jež spustila SCP-4101 (dále operátor). Vnitřní prostory kontrolní místnosti se přemění v přesnou kopii místa vzniku/narození subjektu, jehož popis byl vložen do terminálu. Kopie tohoto místa bude odpovídat jeho vzhledu v době, kdy subjekt vznikl. Operátor bude následně svědkem všech významných událostí existence onoho subjektu, přičemž veškeré tyto události budou komentovány SCP-4101-1.

SCP-4101-1 je humanoidní entita, jejíž vzhled se při každé manifestaci liší ve věku, pohlaví a rase, avšak pokaždé je postava oblečena ve světle hnědém obleku s vestou. Když se SCP-4101 spustí a operátor je přemístěn, SCP-4101-1 se představí a začne chronologicky popisovat existenci zadaného objektu. SCP-4101-1 samo sebe popisuje jako vypravěče, či jistou formu učitele, jehož líčení jsou důkladná a pečlivá a pokrývají každou důležitou událost týkající se existence daného subjektu, avšak stále nechávají prostor pro shrnutí těch méně důležitých. Operátoři popisují SCP-4101-1 jako přátelské, zdvořilé a plné nadšení pro popisovaný subjekt a poznamenali, že SCP-4101-1 je často vyzývalo k doplňujícím otázkám.

Přestože je možné se zcela volně pohybovat po simulovaném prostření, je nemožné přímo interagovat s čímkoli v něm, poněvadž přímý kontakt se simulací je neuskutečnitelný. Avšak na samotném operátorovi se budou simulované objekty volně manifestovat, jak bude nutné k jeho přežití v nehostinném prostředí (ku příkladu výbava pro potápění v podmořském prostředí nebo skafandr pro simulaci ve vesmíru). Během aktivní fáze operátor prožije celý život či dobu existence daného subjektu, počínaje jeho zrozením/vytvořením a konče jeho úmrtí/zničením, nebo, je-li to možné, jeho současnou formou.

Poté, co je manifestace u konce, SCP-4101-1 se s operátorem rozloučí a poděkuje mu za jeho zájem. Kontrolní místnost se následně vrátí do původního stavu a operátorovi je umožněno ji opustit. Veškeré informace nabyté za pomoci SCP-4101 budou v operátorově paměti zapsány s eidetickou jasností. Tyto vzpomínky vykazují imunitu vůči zapomnění či vymazání amnestiky. Pokud zadaný subjekt disponuje memetickými, infohazardními či kognitohazardními vlastnostmi, jsou tyto vlastnosti v operátorově mysli obejity bez jakýchkoli vedlejších účinků, avšak to se nevztahuje na pár výjimek.

Zkrácený Záznam z Testování:

Dodatek 1: Vznik a Klasifikace

Projekt Hindsight: Pohled do Minulosti byl pokus o vytvoření zařízení, které by bylo schopné zkompletovat celou historii lidstva za účelem její ochrany vůči manipulaci s ní nezadrženými anomáliemi či úniky těch zadržených. SCP-4101 je finálním výsledkem Projektu Hindsight a sehrává důležitou roli v Protokolu Ouroboros. Během Projektu Hindsight a vytváření SCP-4101 bylo využito a obohaceno několik esoterických studijních oborů, mezi které patří například pokročilá metalurgie, inženýrství a elektrotechnika, aplikovaná thaumatologie a manipulace a stabilizace času.

Klasifikace SCP-4101 jakožto anomální objekt vyplynula z prvotního testování, které odhalilo existenci SCP-4101-1. Krátce poté, co bylo získáno dostačující množství informací o fungování objektu, které podtrhovali jeho potenciál, bylo SCP-4101 klasifikováno jako Třída Thaumiel. Díky zjevné ochotě SCP-4101-1 spolupracovat s Nadací v ohledu efektivnějšího zkompletování historie, byl Projekt Hidsight považován za úspěšný.

Dodatek 2: Incident 4101-1

Dne 8. 3. 1999 vešel po rutinním testování Starší Výzkumník Ericson do své kanceláře, aby zapsal výsledky do záznamu a kancelář následující tři hodiny neopustil. Během této doby byl personál v RAISA upozorněn na možnou antimemetickou kontaminaci Ericsonova pracoviště. Bezpečnostní personál byl na tuto skutečnost upozorněn a následně vyslán do Ericsonovy kanceláře. Po jejich příchodu byl Ericson nalezen sedící za stolem, zírajíc na svou zbraň, přičemž byl viditelně rozrušený a neodpovídal. Zatímco byl přesunut na ošetřovnu, personál si povšiml, že audiozáznam, který využíval k zaznamenávání svých poznámek, byl i s novými poznámkami na jeho počítači stále otevřený. Po prozkoumání jeho obsahu personál upozornil Direktora Oblasti-25 na dosud nezaznamenané anomální vlastnosti SCP-4101. Následkem tohoto objevu byly zadržovací procedury krátce poupraveny. Zkrácená verze oněch poznámek je zapsána níže:

Ve světle těchto nových informací byly navrženy dodatky popisu SCP-4101. Tyto změny jsou momentálně ve schvalovacím řízení Direktora Oblasti-25. Po detailním prohledání Ericsonova bytu bylo nalezeno malé, digitální zařízení bez očividného účelu; v současnosti je teoretizováno, že toto zařízení mělo Staršímu Výzkumníkovi Ericsonovi pomoct skrýt jisté části záznamu z testování před ostatními zaměstnanci, díky čemuž se mu dařilo nevzbuzovat podezření. Při nalezení tohoto zařízení bylo zjištěno, že bylo manuálně vypnuto, což pravděpodobně umožnilo detekovat jeho vliv. Klasifikace zařízení na SCP-4101-2 je momentálně schvalována.

Poté, co bude Starší Výzkumník Ericson vyslechnut a události, které se ho týkají, budou řádně zdokumentovány, musí být výzkumník amnestikován, degradován a přeložen z Oblasti-25. Jeho další práce musí být pozorně monitorována kvůli možným anomálním fenoménům a aktivním iluzím. Jsou očekávány doznívající zbytky informací, avšak jejich účinky by měly být zanedbatelné. Navzdory všem těmto akcím musí Starší Výzkumník Ericson pravidelně docházet k přiřazenému psychologovi, kde by se měl plně zotavit.

Rozsáhlé vyšetřování podstaty anomálních vlastností SCP-4101-1 a specifických atributů SCP-4101, které způsobují jeho manifestaci, momentálně probíhá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License