SCP-3838

hodnocení: +1+x
blank.png
turkmenskipresize.jpg

Dva členové SCP-3838-3 stojící před kobercem, který upletli, 1908.

Objekt #: SCP-3838

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Perimetr byl vytvořen v okruhu 1 km od operační oblasti SCP-3838. Jediný vstup se nachází na východním okraji, aby bylo možné vstupovat do a opouštět operační oblast a výzkumnou základnu.

Pro ochranu před útoky SCP-3838-4, byl perimetr silně opevněn proti vnitřním i venkovním hrozbám. Aktivity SCP-3838-4 jsou aktuálně omezené na občasné nájezdy na jiné instance SCP-3838, ovšem konverzace se členy jiných instancí SCP-3838 indikují, že okupace SCP-3838-4 by měla začít kolem roku 2054, přičemž existuje vysoká pravděpodobnost, že se tam stane dříve kvůli vojenské síle a agresivnímu chování SCP-3838-4. Pokusy o diplomaticii se zástupci SCP-3838-4 probíhají, ale neměly by být prováděny tak, aby ohrozily nadační vztahy s SCP-3838-3.

Vnitřní rozpory a konflikty mezi instancemi SCP-3838 nebudou nijak řešeny. Toto pravidlo má dvě vyjímky: 1) pokud během těchto konfliktů dojde k narušení kontejnmentu, nebo 2) pokud dojde ke konfliktu mezi SCP-3838-4 a SCP-3838-2 nebo SCP-3838-3, podle naší dohody s těmito skupinami.

Pokud budou nalezeni členi SCP-3838-8, musejí být okamžitě zadrženi a odvedeni k výslechu. Doposud nebyli žádní členi této skupiny nalezeni.

Popis: SCP-3838 označuje 8 kočovných turkmenských kmenů. Všechny tyto kmeny obývají prostor 10 km2 v západním Turkmenistánu poblíž Kaspického moře. Zvláštností těchto kmenů je jejich schopnost cestování časem díky které je možné, aby každý z kmenů SCP-3838 obýval tento prostor v jiném historickém bodě.

Instance SCP-3838 se chovají k odlišným historickým obdobím jako k jiným oblastem pastviny, které vždy vlastní jiný kmen. Dohody a konflikty mezi jednotlivými vlastněnými obdobími jsou velmi časté, stejně jako náhlé nájezdy do jiného časového období. Dvě časová období byla kmeny vyloučena pro společné využití a v těchto obdobích panuje všeobecně uznávané příměří mezi kmeny. Jedná se o nespecifikované období v patnáctém století př. n. l. a období mezi lety 1800 a 1858, které je používáno jako tržiště, shromaždiště a místo pro vyřešení sporů mezi kmeny.

Instance SCP-3838 cestují skrze čas za pomocí neznámého rituálu, který s cizinci nesdílejí. Ví se, že při něm cestující vstupují do geru1, se dvěma ohni podél vstupu, ale nic jiného nebylo o procesu doposud zjištěno. Instance SCP-3838 neobývají své časové období neustále, ale často se stěhují do jiného času ve svém období, a to jak dopředu v čase, tak dozadu, přibližně každých šest měsíců. Neustálé nájezdy, konflikty a opětovné používání již využitého času, způsobilo mnoho časových paradoxů, které však nezpůsobily žádné vážné časové anomálie, díky neznámé metodě záchovy integrity času.

Kultura SCP-3838 je typická pro kočovné kmeny v regionu. Obyvatelé přimárně žijí v gerech a každému z kmenů vládne chán, přestože jsou všechny kmeny relativně malé. Všechny kmeny mluví zastaralým dialektem turkmenštiny, která byla v regionu častá někdy v patnáctém století. Někteří jedinci rovněž mluví persky a čagatajsky, přičemž malé procento ovládá i klasickou arabštinu. Instance SCP-3838 často praktikují směsici tradičního a islámského náboženství s několika výjimkami (popsáno níže).

Ekonomicky žijí instance SCP-3838 primárně z mléka a masa koz a ovcí, přičemž vodu získávají z pramene, jež se nachází uvnitř hranic jejich fyzického teritoria. Kmeny rovněž produkují mnoho ručně vyráběných předmětů, přičemž tato práce často připadá ženám, ovšem tradičně egalitářská povaha kočovných společností jim rovněž dovoluje omezené role v pastýřství, chovu dobytka, boji a někdy i vedení kmene. Výjimkou z tohoto pravidla je kmen SCP-3838-2, který je kompletně matriarchální. Zvláštní je velké množství pokročilé technologie a zbraní, jež instance SCP-3838 vlastní. Tyto předměty byly údajně ukořistěny, nebo vyměněny s kmeny, jejichž "teritorium" se nachází v budoucnosti.

SCP-3838-3 je kmen, který aktuálně vlastní tyto pastviny. Nadace slíbila ochranu SCP-3838-3, před SCP-3838-4, nepřátelskému kmeni, který se snaží agresivně rozšířit své "teritorium" do 21. století. Na oplátku nabídl Nadaci kmen SCP-3838-3 vyspělou technologii, která by mohla být Nadaci k užitku. Nadace uzavřela podobnou dohodu s SCP-3838-2, ovšem protože se jejich "teritorium" nyní nachází v minulosti, je v dnešní době tato dohoda aplikována pouze vzácně. Komunikace s kmeny je obtížná, neboť se s nimi Nadace setkává v rozdílných bodech v jejich v osobních časových linkách a kvůli tomu získává často kontradiktní informace. Tento problém je navíc ještě zesílen neustálým přepisem časové osy.

SCP-3838 bylo poprvé objeveno roku 1696 organizací předcházející Nadaci, Devan-e Jaaduyih (Úřad Magie), jež byla součástí safíovské vládní správy a později se stala nezávislou organizací. Tato organizace se na místo dostala po zprávách o "mizejících a znovu se objevujících stanech", které nahlásili přemístěné kurdské kmeny v oblasti. Devan-e Jaaduyih pokračovala v zadržování kmenů dokud se roku 1834 nestala součástí Nadace. Anomálie samotná pravděpodobně vznikla někdy kolem 15. století př. n. l., kdy došlo k "velké bitvě". SCP-3838 bylo však od té doby silně ovlivněno turkickými a islámskými kočovníky a jejich orální historie nezahrnuje příliš spolehlivých záznamů z doby před 1. stoletím n. l.

Níže jsou zapsány detaily o kmenech SCP-3838, oblastech, které ovládají a povahách dvou mírových zón. Některé tyto informace byly zaznamenány během historie ranné Nadace a jejích předchůdců, kdy byly sociální standardy a metody sběru dat výrazně odlišné od těch dnešních.

Kmen/Zóna Období Detaily
"Svatá léta" přibližně 15. stol. př. n. l. Ve variantě tengrismu praktikované (často synkreticky s Islámem) kmeny SCP-3838 jsou tyto roky považovány za svaté místo, kde se schází velké uskupení duchů. Věří se, že krátce před těmito lety došlo k velké bitvě, ovšem detaily ohledně této bitvy jsou sporadické.
SCP-3838-1 přibližně 110 n. l. až 290 n. l. Příliš se toho neví o tomto kmeni. Jeho členové byli pozorováni pouze na "Tržišti". Tvrdí se o nich, že vyrábějí kvalitní hliněné nádoby, které jsou často k vidění na trhu. Zvláštní je, že silně věří v manicheismus, ovšem "temnotu" v manichejském dualismu si spojili s červenou barvou.
SCP-3838-2 přibližně 1130 n. l. až 1799 n. l. Matriarchální kmen v němž boj, pastýřství a vedoucí role zastávají pouze ženy. Toto neobvyklé uskupení je připisováno zásluhám "hrdinky" během prastaré bitvy, jež byla zmíněna dříve. Jejich neobvykle ohromné území je známkou jejich úspěchu jakožto kmene. Informace o jejich struktuře jsou rozptýlené a plné přehánění a mýtů od předchozích výzkumníků. Je ovšem známo, že se jedná o zkušené lovce, kteří se vydávají dále do okolí, než jiné kmeny a zastávají mongolskou tradici nerge2. Praktikují smíšeninu šamanismu a Islámu.
"Tržiště" 1800 n. l. až 1858 n. l. Místo předem domluvených shromáždění. Kmeny sem často přicházejí, aby vyměňovali technologii a talismany, nebo aby vyřešily své spory. Kvůli svému nepřátelství má kmen SCP-3838-4 zakázáno do tohoto období vstupovat. Instance SCP-3838-8 nejsou nikdy viděny. Nadačního agent Ali Quli Beg popsal prodávané zboží takto: "podivné a hrozné věci, muškety a pušky pozměněné tak, aby střílely záblesky světla, pohanské symboly svítící podivným ohněm, prastaré urny s proměnlivými znaky a šípy, které sledují cíl jako lovečtí psi."
SCP-3838-3 1870 n. l. až 2054 n. l. Aktuální kmen. SCP-3838-3 vládne chán spolu s několika begy, což nejspíše následuje regionální tradici chána jakožto nadřazeného vládce a bega jakožto nižšího. Členové SCP-3838-3 jsou známí svými kvalitními pletenými koberci, které často používají jako předměty ke smlouvání. Dříve měli pod svou kontrolou mnohem více let, ale byli zatlačeni ze strany SCP-3838-4.
SCP-3838-4 2054 n. l. až 3000 n. l. Největší známý kmen podle času který obývá. Kvůli jejich otevřenému nepřátelství vůči jiným kmenům a Nadaci, se jim ostatní kmeny vyhýbají. Často se oblékají do lidských kůží, ovšem zajatí členové kmene tvrdí, že se jedná jenom o kůže členů SCP-3838-8. Tato praktika však způsobila, že je ostatní kmeny nesnáší, přičemž jedinou vyjímkou jsou přeživší kmene SCP-3838-7, kteří mají s SCP-3838-4 dobré vztahy. Podle všeho jsou posedlí kmenem SCP-3838-8 a snaží se vytvořit "časovou říši", která by se proti nim mohla postavit. Často zotročují, nebo absorbují další kmeny do svého. Jsou známí svou ochranou jisté pohřební urny, ve které je údajně tělo "padlého nepřítele". Orální tradice kmene SCP-3838-2 obsahují reference na "prastarou urnu" a starší přeživší kmene SCP-3838-7 hovoří o "ztracení své urny".
SCP-3838-5 přibližně 3000 n. l. až 3020 n. l. Malý kmen, který byl téměř vyhlazen. Jeho členové prosluli svými kulinářskými schopnostmi a nacházejí se ve velkých počtech na trhu a někdy i u jiných kmenů. Podle všeho jim dochází kvalitní pastevecká půda a "neustále potkávají sami sebe" na malém území, které zbývá z jejich teritoria.
SCP-3838-6 přibližně 3020 n. l. až 3450 n. l. Tradiční spojenci SCP-3838-5. Tento kmen disponuje velmi vyspělou technologií, která se často dá nalézt na Tržišti. SCP-3838-6 jsou známí tím, že jejich náboženství neobsahuje synkretismus a praktikují tak téměř čistou formu ší'itského islámu. Ví se, že spolupracují se skupinou známou jako "Říše pro Návrat Islámských Artefaktů", která pravděpodobně představuje budoucí variantu skupiny ORIA. Přesto jsou extrémně přátelští vůči Nadaci a ochotní spolupracovat.
SCP-3838-7 Žádné, dříve přibližně 3500 n. l. až 4100 n. l. Tento kmen byl vyhlazen. Přeživší členové a jejich potomci jsou občasně potkáváni mezi jinými kmeny a na tržišti, ovšem většina se spojila s kmenem SCP-3838-5. Přestože jiné kmeny přikládají jejich vyhlazení kmenu SCP-3838-4, přeživší členové kmene SCP-3838-7 tvrdí, že za to mohl kmen SCP-3838-8.
SCP-3838-8 Neznámé, daleká budoucnost O tomto kmeni toho není příliš známo. Žádní členové nebyli doposud objeveni a ostatní kmeny o nich odmítají mluvit mimo svou orální tradici, z níž vyplývá že se jedná o onen kmen se kterým se vedla "velká bitva" (ovšem jiné zdroje tvrdí, že se jednalo o jednu mocnou postavu, obě tradice však byly nejspíše vytvořeny až po události). Jedinou vyjímkou je kmen SCP-3838-4, který je označuje za "největšího nepřítele" a "odmítavce". Omezený nadační kontakt s SCP-3838-4 však zabraňuje zisku dalších informací.

Dodatek 1: Dne 2. 1. 2011 se člen kmene SCP-3838-4 přiblížil k výzkumné základně podél obranného perimetru. Tato osoba tvrdila, že je posel a vyžádala si rozhovor s oblastní ředitelkou. Tato žádost byla povolena a přepis rozhovoru je dostupný níže.

Kmen 3838-4 následně souhlasil se zastavením své agresivní expanze proti ostatním kmenům. Zárověň odmítl dále hovořit o povaze SCP-3838-8, ale Nadace přislíbila podporu politické alianci a komunikaci s ostatními kmeny, neboť bylo rozhodnuto, že zmíněná hrozba je dostatečně vážná, aby vyžadovala tento postup.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License