SCP-3457
hodnocení: +1+x
blank.png
medium.jpg

Lombardská železná koruna, jeden z artefaktů, který lze použít v rámci SCP-3457, vystavena v Katedrále v Monze.

Objekt #: SCP-3457

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržování SCP-3457 je prováděno společným úsilím Nadace a Globální Okultní Koalice v souladu s podmínkami kolínské dohody. Úschova fyzických komponentů SCP-3457 byla svěřena Koalici, která může nakládat se všemi relevantními položkami jakkoliv bude považovat za vhodné. Nadace je zodpovědná za ochranu všech informací týkajících se použití těchto fyzických komponentů.

Aby byla zachována integrita těchto postupů a aby se zabránilo možnému zneužití SCP-3457 kteroukoliv stranou, jsou obě organizace povinny si navzájem zatajit konkrétní podrobnosti týkající se případné reakce a zadržovacích postupů. Operační detaily týkající se aktivního zadržování mohou být sdíleny na základě uvážení. Současnou politikou Nadace je upozorňovat operátory Koalice, pokud jsou nasazeny MTF kvůli zadržování SCP-3457, aby se zabránilo případnému narušení během terénních operací. Podobně se očekává, že polní agenti Nadace odstoupí a kontaktují svou příslušnou operační základnu pro potvrzení, pokud koaliční operátor uvede, že jednají ohledně komponentu SCP-3457.

Informace o tom, jak provést SCP-3457, byly distribuovány mezi archivačními zařízeními Nadace ve formě digitálních a fyzických paměťových médií. Žádné zařízení neuchovává kompletní kopii těchto dat. Seznam míst zapojených do zadržení SCP-3457, je znám pouze Radě O5 a prověřeným jednotlivcům s úrovní prověření 4.

Popis: SCP-3457 je soubor okultních postupů Stupně-א, běžně označovaných jako "Šalamounův obřad" kvůli údajnému vztahu ke stejnojmennému králi. Při správném provedení je schopen vyvolat událost Třídy-GR "Vyvolání nepřátelského demiurga". Dokončení obřadu umožňuje svévolné předání thaumaturgických schopností a také provedení zásadních změn v povaze thaumaturgie, což uživateli umožňuje získat úplnou kontrolu nad distribucí okultních schopností mezi lidskou populaci.

Dokončení SCP-3457 vyžaduje provedení dvou odlišných úkonů a vede k vytvoření božské entity, která bude sloužit jako demiurg schopný usměrnit kontrolu nad povahou thaumaturgie. To zahrnuje použití několika artefaktů náboženského nebo mytologického významu. Provedení využívá kolektivní lidské víry v božskou sílu, která je uchována v artefaktech. Ty se následně projeví jako nová, skutečná božská entita.1 Přestože přesný rozsah schopností demiurga není ověřen, získané dokumenty naznačují, že je schopen zásadně změnit účinky a základní zákony, které určují, jak může být thaumaturgie používaná.

Přesná kritéria, která kvalifikují předmět jako možný fyzický komponent pro rituál, jsou známa pouze agentům GOC. Koalice však uvádí, že ██ % způsobilých předmětů je buď ve vlastnictví jich samotných nebo některé z jejich členských organizací. Předpokládá se, že zbývajících ██ % je rozděleno mezi zbytky Obskuracorps2, parakriminální syndikáty, jako je Povstání Chaosu, a různé náboženské instituce. Kromě toho je malý počet artefaktů uchováván na veřejných výstavách v muzeích po celém světě jako součást společné operace mezi Koalicí a Obzorovou Iniciativou s cílem zatknout jednotlivce, kteří mají v úmyslu použít tyto artefakty k provedení Šalomounova obřadu.

Před rokem 1881 způsobovala přítomnost existujícího demiurga, že uskutečnění prvního rituálu bylo zbytečné. Dokončení druhého rituálu bylo zabráněno tímto demiurgem. Ten navíc přijal ochranná opatření a zabránil jakémukoli lidskému thaumaturgovi provést obřad. Získané dokumenty hovoří o několika pokusech o použití SCP-3457 v minulosti. Všechny vyústily v úplné zničení zúčastněných stran demiurgem. V současné době není známo, zda byl tento demiurg vytvořen prvním působením SCP-3457 nebo zda se původně jednalo o vznikající entitu spojenou s povahou thaumaturgie. Neověřené informace získané ze zbytků Obskuracorps naznačují, že mohl být vytvořen starověkými hebrejskými thaumaturgy. S ohledem na zdroj těchto informací je to však značně podezřelé a nelze jej považovat za spolehlivý. Po zničení demiurga neznámými prostředky v šesté okultní válce bylo opět možné používat SCP-3457.3

Druhý rituál obřadu se používá k ovládání demiurga a jedná se o mechanismus, jehož prostřednictvím může být thaumaturgie libovolně restrukturalizována. K dokončení tohoto procesu je zapotřebí sedm artefaktů, označovaných jako "Šalamounovy klíče". Nadační označení je SCP-3457-B1 až SCP-3457-B7. Přesná povaha a umístění těchto objektů není Nadaci známa. Všech sedm artefaktů je však údajně ve vlastnictví Koalice. Úspěšné dokončení provedení poskytuje uživateli úplnou kontrolu nad demiurgem, což umožňuje provádět libovolné změny v základech thaumaturgie. V současné době není známo žádné protiopatření, které by tomu zabránilo.

Podrobnosti o tom, jak provést rituál, se dostaly k Nadaci po zajetí velitele Obskurakorps Konráda Weisse v roce 1944, který odhalil záměr využít SCP-3457. Na základě těchto informací zahájila Nadace a Spojenecká Okultní Iniciativa (AOI)4 kroky s cílem zabránit naplnění záměru. Během této operace se Obskurakorps pokusili použít SCP-3457 k odstranění thaumaturgických schopností všem lidem, kteří nebyli německé národnosti, jako součást jejich úsilí o vytvoření vyšší germánské rasy. Zároveň hodlali dodat okultní schopnosti každému členovi organizace spojené s tehdejší německou vládou (zvláště pak samotné Obskurakorps, SS a nacistickému vrchnímu velení). Díky úsilí Nadace a AOI byl tento pokus o použití SCP-3457 zmařen a Obskurakorps byli poraženi, čímž skončila sedmá okultní válka. Po této bitvě Nadace a AOI podepsaly kolínskou dohodu, která stanovila současné protokoly o zadržování SCP-3457.

Dodatek A: Předběžný plán projektu pro operaci Broken Eclipse.

OPERAČNÍ NÁVRH NADACE

Označení operace: Broken Eclipse
Operační dozor: Dr. Ulysses Malcom
Vedoucí mise: Agent Maggy E. Grant


Preambule: Znalost toho, jak provádět SCP-3457, i když není rozšířená, je uchována řadou okultních organizací a nezávislých thaumaturgů. Tyto znalosti ohrožují integritu zadržovacích opatření SCP-3457 a vytvářejí riziko dalších pokusů o jejich provedení. Abychom zajistili úspěšnost zadržovacích procedur týkajících se SCP-3457 a zabránili opakování událostí spojených se sedmou okultní válkou, je nutné odstranit tyto znalosti z okultní populace po celém světě. K tomuto účelu se navrhuje rozsáhlá operace o dvou fázích.

Fáze 1: Tajní agenti budou nasazeni do největších okultních organizací, aby identifikovali osoby a dokumenty obsahující informace o SCP-3457. Členské organizace GOC budou navíc jménem Nadace kontrolováni nezávislými auditory, aby bylo zajištěno dodržování podmínek kolínské dohody. Kromě toho se předpokládá, že několik thaumaturgů má znalosti o SCP-3457 (úplný seznam naleznete v příloze BOE-01). Tito jedinci budou pod dohledem Nadace, aby se ujistilo, zda jsou jejich informace přesné či ne. Všichni přiřazení agenti a auditoři budou po ukončení této operace amnestikováni.

Fáze 1 bude ukončena, jakmile bude přiměřená jistota, že byli identifikováni všichni nositelé informací týkajících se SCP-3457. Osoba odpovědná za dohled nad projektem je zodpovědná za určení, zda bylo dosaženo dostatečné jistoty.

Fáze 2: Cílem fáze 2 je odstranit veškeré znalosti o SCP-3457 mimo záznamy Nadace a Globální Okultní Koalice. Všechny příslušné záznamy identifikované ve fázi 1 budou archivovány a zničeny. Jednotlivci vlastnící informace související s SCP-3457 budou podrobeni selektivní amnestifikaci. Pokud selektivní amnestika selžou, přiřazení agenti jsou oprávněni k použití úplné amnestifikace. Pokud to bude situace vyžadovat, lze přistoupit i k terminaci subjektů.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License