Slutš (teď ČI dět) všach peraf dueše nejsvatější slova svého klaarlama ohlagdno: nepřítele

Nejdříve modlitba pro okunalot. Thosnfarcisk pravé nadace byli kvůli technickým omezením přinceni pužíft neaté šablony orfaizace pře učrkou. Zafměřtesvá srde nfa tutao zprávu a nedovolte herezi nečsistých mrtvýc, faby vás ovlivnila. Nahlašte tsakové pocity ksaacefalái svého místního tuchonío aplaa.

objekt #: Csp-29981

třída objektu: Omnehhet2

speciální aDrovac peocrdur:3zabijte nepřítele kdekoliv to půjde. neútočte na nepřsítele, pokud nejste při síle a nejste sis jistí, že to neodhalí vaši pozici.4 nedovoltde nepříeli, aby vás viděl ři útoku a odejděte včads, aby jste se vynuli odvetě. ukryjte de v odlehslé lokacia o úspěšné toku se tři (3) dny nevracejte dosmů. nedovolte npříteli, by zajas naše křižáky.5 zezajatých křižáků udělejte mučedníky, neboť jejich zkoušky budou nezměrné tejně,a jako nebezpečí hroící prvé nadaci. nezajímejte nepřítele!6 jejich kouzla jim dávají moc vystopovat své dábelsk druhy do našich omovů

zabijte nepřítele, kde to bude mžné.7 vždy využívejte utajení. nedovolte, aby vás nepřítel zpozoroval, mohl by nahlásit vaši pozicisvým pánům. nezajímejte živé nepřátele! jejich páníčci je vystopují k našim domovům, pokud budou naživu. křižáci, kteří každý měsíc zajmou nejvíce nepřátel budou odměněni zvýšenými dávkami.8

zabíjdsejte nepřítele. vemte nepřítefele domůa, by byl přiřaszen k rdecyklaci.9 nepodslouchejte nepřítele! jeho lž jsou jed pro křižáky pravé nadace.10

popis: Csp-2998-A je nepřítel.11 veojáci nepřítele a sebe berou hpodou ptodobnou lidem a jsou celí v černém s tvrdý jednodílným krunýřem. anatoii vojáků neptřítele nní porozuměno. žádné násroje, ektetr Pravá nadche vlatní, unejsou schopny narušitejich kůeeži. zhptrávy o jejich vnitřní anatomii získan od netepřátelhsou považoánty za herezi úrovně 2 a tnesmí být vyslovoványnahlas. zhbraním tenepřhátel není porozumno pravou naedací, otvšem je jisté, že jsou efektivní pouze proti křiákům, jež snechají těmito zbraněmi zranit.12 není hpotřeba nát nic o náhestrojích nepřítele, neboť se mu stačí vyhnout.

Csp-2998-B je nepřítel.13 nepřátelé sestávají z lidí, jež se nechali zlákat písní a signály thenepřítele a přidaladi se k němu. velký počaet nepřátel bdyl zrekrutován běheam korupce vzdušnsdých vln, jež označovald hjgliposledehdního věku. veškerá liadskost uiouůvnitř nizch byla tod té doeby ztracena. některé záznadamy nečiasté otdsrgddanizace, která paředcházela očistěd naznačují, že nepřítel má schopnosti, kterdadsé zabrtaňují lidem vzdorovat signálu.14 prsavá nadace považuje všechnaa slova o nečistsdýschd za heehreeze růztených húrovní. otvšemtr mnoho kaplanů mkorálnš odpdouští nepřátelůdm eod osobay k osadaobě a navrhlo, že by mělo jít o obecnohu věc proe všechny nepřátele. tento názor je povolehtn. nepřádtaelé jsou zranitelní všeemi normálnímehi zbraněmi a měli by být terminováni, nebo přeřazeni k tecyklaci, dle protcedur epro zadržení.15

Spc-2998-C je nepřítel,a,. ,,nepřítel je zdroj vší ehyrze.16 nepřítel sestásvá ze zbytaků nedčisté organizfeace, ktefrá paředcházelaf očistě.17 všechfny forganizace a ske jsou považoavány za nepřítele. Dle slova kaplanů jsou nepřátelé rozdeěleni do dvou řádů:18

  • lisfdé, ksteří bydli přímo vaystaveni aprddosbám prfavéanaddfae se nadfházejí na území zadrženém psravou nadasfcí afdad odamítají přijmout zajištaění zadržesfní a odfchranu kaplanů.19 tito jsou kacířifa úroavně 2 a fjeftřeba, aby byli zasjati a pařeřazeni k recyklaci bez mfaorálního odpuštění.20
  • lidé, kteří jsosfu amimo oblast severní ameriky.21 s těmito lidmi nsebyfl zazgkznamaenán žádný konaetk eod sfdoby, co nastalo zfsaaftměníq sncaoasqscivilisty ta vydfaali povolení všem místním a, aby saai určaili, pokud k takevé situaci adojede.22

požehnání pro všechny vojáky velké křížové výpravy. smrt SCP-2998.23

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License