SCP-296
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-296

Třída Objektu: Primární klasifikace objektu: Safe, sekundární klasifikace objektu: Safe/Euclid/Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Ozbrojená Zadržovací Oblast-03 je v procesu rekonstrukce od objevení SCP-296 v geometrickém středu destrukce způsobené uzákoněním Nouzového Protokolu XT-████ (viz dokument #1E-027, dodatek 1, zobrazitelné v ████████████). Rovněž byla zahájena reinstalace taktických termonukleárních zařízení v primárním perimetru mezi zavedeným 100 km karanténním perimetrem a exponovanou oblastí SCP-296. Vzhledem k tomu, že SCP-296 již prokázalo odolnost tváří v tvář zbraním úrovně anihilace, navrhuje se, aby byla zařízení TTN zkalibrována tak, aby zajistila výbuch s vysokým výnosem a malým poloměrem, aby se minimalizovalo poškození stávajících struktur ACS-03.

Všichni zaměstnanci, agenti a výzkumníci přidělení k SCP-296 nesmí mít před a během služby SCP žádné kriminální záznamy. Jakékoli incidenty přibližující se kriminálnímu chování, stejně jako podezření na možné kriminální chování, je třeba považovat za diskvalifikaci pro přidělení povinností přímo souvisejících s SCP-296.

Popis: Při zkoumání výbuchového kráteru, který zabíral předchozí umístění ACS-03, byl v geometrickém středu kráteru objeven vchod do kamenné šachty . Kámen má neznámé složení a nebyl zcela ovlivněn detonacemi bezpečnostních zařízení používaných Nouzovým Protokolem XT-████. Není známo, zda struktura označená jako SCP-296 existovala před zničením předchozích instalací ACS-03. Nicméně obsah vnitřku SCP-296 naznačuje, že bylo nějakým způsobem vytvořeno při explozi.

Vstup má obélníkový tvar a je obeskládán opracovanými kamennmi bloky, které vytváří vstup do podzemních prostor. Vchod se nezdá být příliš hluboký, ale z venčí není možné dohlédnout dále než pár stop.

Počáteční pokusy o vyšetřování probíhaly podle standardního postupu za použití personálu Třídy D. Každý z nich pár chvil udržoval kontakt předtím, než přestal komunikovat. Poté, co bylo tímto způsobem ztraceno několik členů personálu, byl zahájen průzkum pomocí robotů, který odhalil přítomnost konstrukce připomínající tvarem starověký amfiteátr, kolem které sedělo padesát šest (56) figur podobného vzhledu. Každá postava měla humanoidní tvar a byla vyrobena z materiálu, který připomínal led. Tepelné skeny ukázaly různé teploty, lišící se obrázek od obrázku, a většina nevyhovovala teplotám dostatečně nízkým, aby podpořily tuhnutí vody.

Prozkoumání také odhalilo ostatky personálu Třídy D. Zesnulí vykazovali následující vlastnosti:

Personál A: A byla nalezena vedle figury, s válcovitými ranami, které se táhly přes její lebku – jedna obklopovala předchozí umístění každé oční jamky; jedna prochází laterálně přes lebku a odřízla obě uši a všechny související orgány; jedna odřízla nos; jedna odřízla ústa. Kůže subjektu byla také celá odstraněna a spočívá vedle mrtvoly, spolu s válci kostí, masa a vnitřností, které byly odstraněny z její lebky, která spočívala na kůži. Zranění, u kterých bylo potvrzeno, že odpovídají těm, které způsobilo SCP-███ Třídy Euclid, je potvrzeno, že byly přítomny na ACS-03 během ničení počáteční instalace.

Personál B: B byl nalezen zhroucený na zemi vedle druhé figury s něčím, co se zpočátku zdálo být kompletní zničení jeho pohybového aparátu. Pitva později odhalila úplné zkapalnění všech vnitřních tělesných systémů. Bylo potvrzeno, že zranění odpovídají těm, které způsobilo SCP-███ Třídy Euclid, také bylo potvrzeno, že bylo přítomno na ACS-03 během uzákonění Nouzového Protokolu XT-████.

Personál C-G: Zaměstnanci C až G byli nalezeni vedle třetí figury. Všech pět zaměstnanců zabíralo zhruba stejný prostor pod různými úhly. Výsledná rekombinantní bytost, která byla stále technicky kolektivně naživu, byla zcela zjevně šílená a nenapravitelně zmrzačená a byla později na místě terminována. Analýza záznamů týkajících se SCP-███ Třídy Keter naznačila shodu s vystavením se jejímu efektu exponenciální rekombinace. Bylo také potvrzeno, že SCP-███ bylo zadržováno uvnitř ACS-03 v době zničení.

Sledování bylo násilně terminováno dříve, než bylo možné získat další informace. Poslední obrázek přenesený robotem byl obrázek figury vedle stále aktivní formy roztřišťujícího se personálu C-G a tvaru SCP-███, který se objevil mezi jeho pozůstatky. 76 zaměstnanců Třídy D, 23 agentů a 5 výzkumníků bylo ztraceno dříve, než bylo možné vyslat dostatečné informace o SCP-███, aby bylo možné vynucené spuštění jeho hibernačního cyklu. SCP-███ bylo od té doby přemístěno do Ozbrojené Bio-Zadržovací Oblasti-14 a podrobeno zadržení v souladu s původními postupy.

Žádné další pokusy o zkoumání SCP-296 nebyly od této doby učiněny. Návrhy na kontrolované systematické testování každé figury byly navrženy Dr. ██████ █████████, ale byly na místě zamítnuty s odůvodněním, že riziko propuštění SCP-███, přestože jeho přítomnost v amfiteátru musí být ještě potvrzena, je příliš velké.

Dodatek 296-1: Dr. ██████ █████████ také navrhla, že SCP objekty ztracené během zničení původního zařízení ACS-03 byly nějakým způsobem přemístěny do vnitřku SCP-296. Důvod pro toto je neznámý, stejně jako příčina jejich zdánlivého zadržení uvnitř ledových figur. Teorii podporuje pozoruhodná podobnost mezi počtem objektů SCP, o kterých se předpokládá, že byly ztraceny při výbuchu, a počtem figur v SCP-296; nevysvětlitelná padesátá šestá figura však představuje významnou možnost hrozby. Další vyšetřování se odkládá.

Dodatek 296-2: Dr. ██████ █████████ byla objevena, jak se vynořuje z nitra SCP-296 ██/██/200█. Okamžitě byla zadržena a podrobena výslechu, na jehož základě bylo objasněno několik skutečností.

Dr. ██████ █████████ proti zásadám zfalšovala vstupní dokumenty a prošla bezpečnostními kontrolními body nezbytnými k prozkoumání vnitřku SCP-296. Při vstupu uvedla, že se na okamžik cítila psychicky narušená, následovalo okamžité bezvědomí.

Když se probudila, tvrdila, že jedna z figur ji telepaticky kontaktovala. Nemohla v té době identifikovat, která z nich, protože neexistovaly žádné odpovídající viditelné podněty, ale trvala na tom, že je to padesátá šestá figura – další figura, která neodpovídá objektu SCP dříve uloženému v ACS-03.

Figura sdělovala, že je, v našem jazyce, známá jako „Soud“. Personál Třídy D, původně vpuštěný do jeho vnitřku, byl shledán, jak řekla Dr. ██████ █████████, „vinen“ a byli v souhrnu popraveni za použití objektů SCP obsažených uvnitř figur. Přirovnalo to figury k vězeňským celám a implikovalo, že propuštění SCP-███ bylo podobné brzkému propuštění za dobré chování. Vyprávěla, že "Soud" umožní vstup nevinného personálu do nitra SCP-296, ale že bude zodpovědný za konečné určení viny – nebo nedostatku viny – samotného personálu.

Dodatek 296-3: Komunikace mezi výzkumným týmem Dr. ██████ █████████ a "Soudem" odhalila nové informace týkající se figur uvnitř SCP-296. Sestavili seznam objektů SCP obsažených ve figurách SCP-296 - identických s původním obsahem ACS-03 - a také "mapu" figur a jejich souvisejících objektů. "Soud" také poskytl číslo pro každou figuru, které uvádí, že odpovídá počtu "služeb", které musí provést před propuštěním.

Předpokládá se, že služby, které "Soud" uvádí, jsou popravy. Protože neexistuje žádný způsob, jak zjistit, zda jsou poskytnuté informace přesné, kromě spotřebovávání dostatečného množství personálu na uvolnění dotyčného objektu, bylo další testování zastaveno, dokud nebudou jiné možné metody detekce.

Je třeba poznamenat, že počet SCP-███ je poměrně nízký. Všem zaměstnancům je třeba připomenout, že za žádných okolností nesmí být poskytnut přístup k SCP-296 žádnému personálu s podezřelými kriminálními vzorci chování, minulými nebo současnými. Nedodržení této směrnice bude mít za následek terminaci pro všechny zúčastněné strany. SCP-███ nesmí být propuštěno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License