SCP-2798
hodnocení: +1+x
blank.png
field.jpg

Oblast efektu SCP-2798, překrytá magnetickým polem Země.

Objekt #: SCP-2798

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Oblast super hlubokého vrtu Zambezi (dále jen Oblast-2) je vlastněna a řízena Belgickou firmou zabývající se studiem energií a přední organizací Nadace, Energie Namur NV. Veškeré operace v Oblasti musí být před úřady a potencionálními pozorovateli zamaskovány jako přírodní úniky plynu.

Přestože výskyt SCP-2798 je bez Nadační technologie považován za nemožný, personál Oblasti-2 musí monitorovat geologické a seismologické časopisy a instituce pro případ náznaku výskytu SCP-2798. Sekundární efekty SCP-2798 životní prostředí a lidské zdraví. Druhotné efekty SCP-2798 na prostřední a lidské zdraví jsou anomální a je tedy nepravděpodobné, že by mohly být spojeny s činností Nadace; z toho důvodu je potlačení šíření informací prioritní pro zamezení přímému kontaktu s SCP-2798.

Pravidelné monitorování SCP-2798 musí být provedeno alespoň jednou za 3 měsíce s tím, že získaná data musí být okamžitě po jejich získání poslána Radě O5.

Popis: SCP-2798 je anomální energetické pole generované planetou Zemí od roku 1971. SCP-2798 vzniklo jako výsledek Nadačního projektu na zadržení SCP-001, který byl započat roku 1954 a ukončen roku 1971. SCP-2798 bylo částečně úspěšné ve zmírnění efektů SCP-001; nicméně intensita SCP-2798 se od roku 2005 stále snižuje a předpokládá se, že se v budoucnu úplně vytratí (viz Dodatek 2798.5).

Primární efekt SCP-2798 měl přerušit vliv SCP-001 na Zemi a její obyvatele. SCP-2798 má několik sekundárních efektů, některé jsou hluboce škodlivé velkému počtu lidí. Nicméně se prokázalo, že škodlivé efekty SCP-2798 jsou celkově méně škodlivé, než selhání zadržení SCP-001.

platform.jpg

Oblast-2, super hluboký vrt Zambezi, 15 km od pobřeží Mosambiku.

Předpokládá se, že SCP-2798 reaguje na efekty SCP-001 tím, že vnímá Zemi jako jednu živoucí entitu. Dle tohoto předpokladu je SCP-001 ovlivněno tím, že je snížen jeho vliv. Vědecké vysvětlení této skutečnosti momentálně není známo.

Dodatek 2798.1 - Historie Projektu Serapis

Po objevení a klasifikaci SCP-001 v roce 1953, bylo Výborem Rady O5 pro Nouzové Zabezpečení schváleno použití několika anomálních objektů SCP pro jeho zadržení. Tyto objekty byly použity v průběhu projektu Serapis, jehož cílem bylo zadržet SCP-001 narušením vlivu na entity na Zemi. Dle výzkumníků lze této skutečnosti nejlépe dosáhnout vygenerováním energetického pole kolem celé planety, což by vyvolalo zdání, že Planeta je jedna jediná bytost. SCP objekty byly zapojeny následovně:

SCP-158: Schváleno pro použití při výrobě chemikálií prekursorského typu, které jsou následně zušlechtěny do Z21-Viole sloučeniny. Prvotní použití bylo schváleno na 10 000 metrů kubických prekursorských látek; později však bylo povolení zvýšeno na 250 000 kubických metrů.
SCP-1921: Základní vybavení pro upřesnění Z21-Violet sloučeniny, využívající základy chemické reakce využívající anomální látky a změněné kognitivní funkce skrze vzdálenost a plochu.
SCP-447: SCP-447-2 bylo schváleno jako katalyzátor během syntézy sloučeniny Z21-Violet, aby byl zvýšen její rozsah a efekt.
SCP-310: Materiál vygenerovaný anomálií byl schválen pro použití jako tepelný štít pro extrémní teploty a jako přísada do sloučeniny Z21-Violet, což umožňuje látce zůstat ve svrchním plášti zemské kůry na dobu neurčitou.
SCP-2570: Ostatky nedávno zemřelého muzikanta Djanga Reindhardta1 odstraněné ze zadržení a použito ve speciálně upraveném těžícím zařízení, používající korozivní sloučeninu konstantně generovanou skrze dimenzionální portál, který se nachází v zařízení spolu s ostatky. Svrchní plášť zemské kůry byl dosažen v listopadu 1953.
SCP-1714: Pokročilé dynamické vlastnosti tekutin odvozené od SCP-1714 jsou využívány při vstřikování sloučeniny Z21-Violet do svrchního pláště, pro zajištění a udržení maximálního rozsahu energetického pole SCP-2798.

violet.jpg

Sloučenina Z21-Violet během zušlechťování.

Prekursor vytvořený pomocí SCP-158 byl prvotně získáván z dobytka. Nicméně v průběhu rozvoje sloučeniny Z21-Violet bylo během testů zjištěno, že tento zdroj je energeticky nedostatečný. Bylo tedy vytvořena dohoda s několika skrytými členy vlády Spojeného Království, kdy získávání zdrojů probíhá ve spojitosti s několika vojenskými akcemi Britské armády v britské Keni. Detaily této smlouvy zůstávají utajeny.

Přibližně 1 400 kubických kilometrů sloučeniny Z21-Violet byly získány užitím anomálních metod. Využitím dokončeného vrtu Zambezi u pobřeží Mosambiku (dle uveřejněných informací dosahujícího hloubky pouze 9322 metrů), byly všechny zásoby sloučeniny Z21-Violet vpumpovány do Zemské kůry. Síla konvence Zemského pláště rozvedla sloučeninu po celé planetě a SCP-2798 bylo prohlášeno za plně funkční počátkem roku 1954.

Dodatek 2798.2 - Hlavní Sekundární Efekty SCP-2798

Přítomnost SCP-2798 okolo Země vedlo k několika zdokumentovaným anomálním fenoménům, ovlivňujících lidskou populaci. Tyto efekty musí být co nejvíce zmírněny za použití zdrojů Nadace; nicméně prioritní užití Nadačních zdrojů je prodloužení účinnosti SCP-2798.

Níže jsou uvedeny nejvýznamnější a nejlépe zpozorovatelné sekundární efekty SCP-2798.

Transcendentní porucha identity: Tato mentální porucha byla objevena Nadačními výzkumníky na počátku 60. let 20. století. Transcendentní porucha identity je nerozeznatelná od vědecky pochopené disociativní poruchy identity, avšak transcendentní porucha identity je stav, při kterém jedinec sdílí vzpomínky, zážitky a myšlenky s dalším jedincem, který nemá nejmenší tušení, že postižený člověk je tímto fenoménem postižen.

Bylo prokázáno, že intenzita výskytu tohoto fenoménu je spjata s oslabením energetického pole SCP-2798. Předpokládá se, že porucha se vyskytuje u slabších jedinců kvůli chemické a anomální povaze SCP-2798, která postihuje vnímání sebe sama u mnoha inteligentních tvorů.

Pacienti s Transcendentní poruchou osobnosti jsou léčeni pomocí obyčejné psychiatrie stejně jako ti, kteří trpí neanomální disociativní poruchou. Transcendentní poruchou trpí dle odhadu 0,03% populace, kdy většina případů je v okolí 500 km od Vrtu Zambezi. Není znám žádný jiný způsob léčby.

Eroze víry v organizovanou akci: Dle pokročilé matematické analýzy, která proběhla v roce 1972, je SCP-2798 zodpovědné za statisticky významný vliv na organizované a hromadné akce zemské populace. Tento efekt lze však pozorovat pouze na státní úrovni.

Užíváním několika kritérií, jako je míra volební účasti, nestabilita, zastoupení v politických stranách, ve světových zákonodárných sborech a výskyt násilí mířeného proti státu, byl odhalen vztah mezi těmito kritérii a intenzitou SCP-2798. Předpokládá se, že dočasné zvýšení intenzity SCP-2798 mělo za následek ovlivnění několika parlamentních voleb, například strana Zlatý Úsvit v Řecku získala v roce 2012 2 křesla navíc. SCP-2798 ovlivnilo v tomto pohledu politiku i jinými způsoby, například vyslovením nedůvěry v premiéra Spojeného Království Jamese Callaghana v roce 1979.

Výzkumníci předpokládali, že snížení tohoto efektu bude jedna z polehčujících okolností selhání SCP-2798, avšak ukázalo se, že tento efekt trvalo ovlivnil politickou situaci ve světe počátkem roku 2010 a je tedy nepravděpodobné, že by se při selhání SCP-2798 politická situace nějak změnila.

Propagace anomálních energetických polí u dalších nebeských těles: Přístrojové vybavení vyvinuté pomocí anomálních prostředků pro detekci a měření pole SCP-2798 začalo registrovat data pro pole Měsíce v roce 1979. To bylo následováno polem kolem Marsu v roce 1981, kolem Saturnu v roce 1992 a kolem Komety 33D/Koroma2 v roce 2003. Pole kolem Měsíce postupně sláblo na intenzitě a během 3 týdnů v roce 2005 zmizelo úplně. Dodnes je to jediné pole, u kterého bylo zpozorováno jeho úplné vytracení.

Jak se tato pole objevilo není známo. Vzhledem k poměru síly energie oproti pole kolem Země je předpokládáno, že tato pole na rozdíl od SCP-2798 nemají efekt na SCP-001.

Vztah mezi rozkladem pole kolem Měsíce a náhlým zhoršením intenzity SCP-2798 nemůže být potvrzen s momentálními znalostmi, avšak je silně věřeno, že existuje.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License