SCP-2774
hodnocení: +3+x
blank.png
New_Slothman.jpg

Bezpečně zabarvený obrázek SCP-2774-A

Objekt #: SCP-2774

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny instance SCP-2774 musí být zničeny po jejich získání. Webcrawler A03G32 byl nastaven pro monitorování a skenování všech forem vizuálních médií online kvůli SCP-2774-A a má za úkol upozornit zadržovací týmy při jeho detekci. Týmy mají přikázáno monitorovat Internet a živá televizní vysílání, kvůli SCP-2774-A. Pokud bude objeveno, budou okamžitě vyslány zadržovací týmy. Jakékoliv osobě vystavené SCP-2774-A do dobu delší, než 5 sekund, budou podána amnestika Třídy-C a bude dočasně převezena do Oblasti-116. Kvůli povaze SCP-2774 je doporučeno, aby výzkumníci k němu přiřazení měli nějaký typ deuteranopie1.

Zadržovací týmy má na starost snahy o zajištění osob ovlivněných SCP-2774 a jejich převezení do Oblasti-116 kvůli testování a nalezení možné léčby. Dokud nebude objeven způsob, jak postižené vyléčit, bude Oblast-116 sloužit jako permanentní ubytování pro ovlivněné osoby2. Schválení k testování subjektů v Oblasti-116 musí přijít od Etické Komise a oblastního dozorce Dr. Martina. Subjekty v Oblasti-116 musí dodržovat omezený nesmí udržovat žádný kontakt s personálem, kromě povolených případů.

Subjekty držené v Oblasti-116 mají povoleny dvě hodiny denně na sociální interakce s ostatními subjekty. Třicet minut je vyhrazeno na následující: snídani, oběd, pobyt na nádvoří a večeři. Subjekty nemají dovoleno opouštět vyhrazené sociální zóny, nebo zůstávat ve skupinách čítajících více než 5 osob. Od 15/10/2010 budou subjekty zadrženy v humanoidních zadržovacích celách třídy Euclid. Subjekty nemají povoleny žádné sociální interakce a nesmějí opouštět své cely, pokud nebude řečeno jinak.

Popis: SCP-2774 je jakékoliv médium obsahující SCP-2774-A. SCP-2774-A je memetický obrázek neznámé humanoidní entity, zdánlivě oblečené v kostýmu lenochoda. Efekty SCP-2774 se začínají objevovat přibližně 40-100 hodin po vystavení SCP-2774-A. Ovlivněné osoby ztratí schopnost kognitivních funkcí a rozhodování, kromě periody dlouhé zhruba 150 sekund každých 24 hodin. Tato perioda nastává náhodně.

SCP-2774-A se objevuje v různých formách médií, včetně filmů, seriálů, magazínů a v několika případech i na osobních video nahrávkách, či fotografiích. SCP-2774-A se typicky nachází v pozadí těchto médií. Doposud nebyly nalezeny žádné instance SCP-2774 na internetu. Ojedinělý incident v severní Kanadě, kdy se SCP-2774-A objevilo živě v lokálním vysílání, způsobil přesun více, než 4000 osob do Oblasti-116. Obrázek si zachovává své anomální vlastnosti pouze, pokud obsahuje nádech červené, nebo zelené barvy, proto neovlivňuje osoby s deuteranopií, či jinými typy barvosleposti.

Zdá se, že memetické vlastnosti SCP-2774-A se zvyšují s počtem osob, které ovlivňují. Manifestace SCP-2774-A se stávají častějšími s přibývajícím počtem žijících obětí. Po implementaci Protokolu-XXJ9 se počet zpráv o manifestacích značně snížil. Testy ukazují, že včetně barvoslepých osob, SCP-2774 neovlivňuje většinu osob, které jej viděly. Odhaduje se, že méně než 40% osob vystavených SCP-2774 je jím ovlivněno. Toto číslo rovněž stoupá s přibývajícím počtem žijících obětí SCP-2774-A.

Když jsou pod efektem SCP-2774-A, pohybují se oběti normálně podle svalové paměti, ovšem vykazují zpomalené reakce. Jsou velmi pasivní a podvolné personálu, ochotné odpovídat na základní otázky a poslouchat příkazy, ovšem postrádají emoce. Přestože se zdají být při vědomí, nedokáží oběti během této doby kontrolovat své akce. Oběti jsou během 150 sekund kontroly velmi podrážděné a bojácné a mohou jednat iracionálně. Oběti tvrdí, že si pamatují celou dobu, kterou tráví bez kognitivních funkcí, ale nedokáží vnímat své akce, ani je nijak ovlivnit. Po prvotním opětovném nabití kognitivních funkcí začne většina osob panikařit, při uvědomění permanentnosti své situace. V mnoha případech nahlásily osoby ovlivněné SCP-2774, že během doby, kdy jejich tělo jednalo autonomně viděly SCP-2774-A. Vnímání reality se zdá být během této doby ztraceno. Uvědomělé subjekty by měly být považovány za nestabilní a personál by s nimi měl jednat obezřetně personál by se měl vyvarovat kontaktu s nimi.

Osoby převezené do Oblasti-116 vykazují náklonnost k SCP-2774-A. Výtvarná zpracování, literatura a podobizny SCP-2774-A se začaly objevovat v místnostech subjektů. Všechny tyto objekty se zdají být vyrobeny v době, kdy subjekt není při vědomí. Tyto objekty jsou často vyměňovány mezi subjekty během volného času. Jakékoliv předměty tohoto typu budou zabaveny, spáleny a jejich tvůrci terminováni, spolu s jakýmikoliv subjekty napodobujícími SCP-2774-A.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License