SCP-2747
hodnocení: +1+x
blank.png
coverart.jpg

Instance SCP-2747, přebal alba I/O od skupiny Radiohead.

Objekt #: SCP-2747

Třída Objektu: Euclid Keter

Úroveň Hrozby: Zelená Černá ●

Speciální Zadržovací Procedury: Nadační sledovací algoritmy monitorují internetová a tisková média kvůli zmínkám klíčových frází SCP-2747. Veškeré shody jsou označeny a odeslány do Oddělení Analytiky, kde je dále potvrzeno, že se jedná o manifestaci SCP-2747. V případě pozitivní identifikace budou veškerá ovlivněná média vhodně upravena dle standardních nadačních protokolů pro úpravu médií (912-A "PÁSMO SOUMRAKU", 943-A "OTRÁVENÁ STUDNA").

Popis: SCP-2747 je fenomén objevující se v tištěných i internetových médiích, při němž platformy dedikované k diskuzi fiktivních děl začnou zmiňovat neexistující fiktivní dílo. Přestože takové dílo neexistuje, lze vždy nalézt množství článků, příspěvků, komentářů a dalšího obsahu týkajícího se tohoto fiktivního díla a vystupujícího jako kdyby bylo reálné. Neexistující fiktivní dílo může být zmíněno různými osobami v různých formátech, od krátkých odkazů v příspěvcích na fóru, po obsáhlé akademické eseje týkající se díla.

Popisy, snímky obrazovky, fotografie fyzických kopií a krátké úryvky z textu těchto děl se rovněž často objevují v médiích ovlivněných SCP-2747. Různé popisy těchto děl se vždy shodují a v minulosti bylo možné i kompletně zrekonstruovat celé segmenty fiktivních médií pomocí popisů vzatých z ovlivněných příspěvků. Seznam fiktivních médií vytvořených SCP-2747 je k dispozici níže (viz Příloha A).

Ve většině případů je možné vysledovat ovlivněný materiál ke skutečným osobám, ovšem ty při výslechu doposud vždy zapřely, že by ovlivněný materiál kdy napsaly a odmítají jakoukoliv existenci zmiňovaného fiktivního materiálu.

SCP-2747 nebylo nikdy zdokumentováno během manifestace a veškeré zaznamenané instance byly objeveny až po vytvoření. Žádná instance nebyla zdokumentována před lednem 2008. Důvod je neznámý. Příčina souvisí s patafyzickými objevy zdokumentovanými v Příloze B.

Aktuální hypotéza Oddělení Analytiky předpokládá, že SCP-2747 představuje důkaz o přirozeně se vyskytující anafabule, neboli antinarativě. Shromáždění nezávislých znaků, okonografie a narramů1, které pokud je dostatečně zasazeno do fiktivního konstruktu, vede ke vzájemnému zničení. Přímá rekonstrukce vlastností anafabuly je nemožná, vzhledem k její anomální povaze, ovšem popisy a záznamy byly vygenerovány v rámci Pozorovací procedury LUCID CHALICE a jsou k dispozici níže (viz Příloha B). Vliv tohoto fenoménu sahá skrze úrovně metafikční narativy, což znamená, že metanarativa obsahující anafabulu přestane existovat uvnitř narativy, která následně rovněž zmizí z naší reality.2 Klíčovým identifikátorem anafabuly je, že pokaždé představuje vnitřního antagonistu, či anathéma ve všech manifestacích SCP-2747, pravděpodobně kvůli vrozeným narramovým komponentům, které odkazují na její cizí, ale centralizující povahu.

AKTUALIZACE: Výše zmíněná hypotéza byla potvrzena jako pracovní model pro SCP-2747. Pro více informací viz Příloha B.

AKTUALIZACE: Následující procedury budou zavedeny po úspěšném ukončení Pozorovací procedury LUCID CHALICE (viz Příloha B).

  • Vlastnosti anafabuly, jak jsou popsány v Příloze B, nesmí nikdy vyvstat ve skutečném světě, ať už jako výsledek cílené, či přirozené akce. Jakékoliv objekty, osoby, či události byť jen zdánlivě se přibližující ke hranici podobnosti, musejí být pozměněny za použití veškerých dostupných zdrojů.
  • Přístup k informacím o SCP-2747, především k informacím v Příloze B, bude striktně omezen na zaměstnance s úrovní prověření 4-2747 a 3-ANALYTIKA.
  • Vzhledem k patafyzickým komplikacím a samozřejmé nemožnosti zadržení SCP-2747, jak je popsáno v Příloze B, bude tato anomálie okamžitě překlasifikována na třídu Keter.

Příloha A: Částečný seznam manifestací SCP-2747

Příloha B: Pozorování a závěry procedury LUCID CHALICE

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License