SCP-268
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-268

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-268 je aktuálně skladováno v [DATA VYMAZÁNA], kvůli obavám, že jej mohla využít humanoidní SCP k útěku. Ovšem možnost využití terénními agenty čeká na schválení. Viz Dodatek 268-05.

Popis: SCP-268 je tvídová čepice zřejmě irského původu. Vzhledem ke stylu a látce se předpokládá, že bylo vyrobeno v pozdním 19. století, nebo na začátku 20. století, ovšem výsledky analýzy látky jsou neprůkazné. Jediným označením na čepici je malá cedulka popsaná staroirštinou, kde stojí "Zahrada je Domovem Hada." Ovšem předpokládá se, že tato cedulka byla našita do látky až v nedávné domě.

Vzhledem k povaze artefaktu se testování ukázalo, jako velmi obtížné. SCP-268 se zdá být obyčejnou čepicí, dokud není nasazeno na hlavu. Ovšem kdokoliv má čepici nasazenou, stává se náhle a okamžitě nevšimnutelným. Subjekty se stanou nezapamatovatelnými, ignorovatelnými, nebo "nebranými v potaz". Pozorovatelé, kteří byli dotázáni jsou si později schopni vybavit, že subjekt viděli, ale nedokáží jej nijak popsat kromě toho, že "viděli osobu v čepici". Pozorující osoby mají pocit, že nositel SCP-268 je někdo, "kdo tam měl být" a proto si jej nijak nevšímají.

Během prvotního testování zapomněli výzkumníci co měli pozorovat v místnosti a nevšimli si objektu, dokud nepromluvil zaměstnanec Třídy D, který jej měl na sobě. Odstranění artefaktu, vokalizace a fyzická interakce s pozorovatelem jsou jediné způsoby, jak na sebe mohou nositelé SCP-268 upozornit. Jakmile si pozorovatel 'povšimne' osoby s SCP-268, začne jej pomalu znovu ignorovat, pokud s ním není nositel aktivně zapojen do konverzace, či s ním nijak neinteraguje.

Testování odhalilo, že pokud subjekt nosí SCP-268 déle, než dvacet (20) kumulativních hodin, tento efekt u subjektu přetrvává se sníženým potenciálem i když subjekt nenosí SCP-268. Testování v této oblasti bylo omezeno, kvůli možnosti úniku ze zadržení, ovšem jeden z incidentů (viz Dodatek 268-04) ukázal, že pokud je artefakt nošen dostatečně dlouho, tento efekt se stává permanentním a nedá se odstranit.

Rozsáhlý výzkum stále není schopen určit, zda jsou elektronická zařízení ovlivněna SCP-268. Pozorovatelé skrz tato zařízení mají stále problém povšimnout si subjektu nosícího SCP-268 a když si jej povšimnou, nejsou schopni zapamatovat si obličej dané osoby. Fotografie osob nosících SCP-268 jsou popisovány jako "rozmazané" a digitální média, jako bezpečnostní kamery se údajně "rozmazávají a nezaostřují". Výzkumníci si nejsou jistí, zda mají tyto změny fyzický základ, nebo jsou tak pouze vnímány, kvůli vlastnostem SCP-268. Mělo by být poznamenáno, že přestože zachycení SCP-268 skrz vizuální elektronické prostředky je obtížné, pohybová, tlaková či tepelná čidla a podobné přístroje fungují při setkání se subjektem nosícím SCP-268 správně.

Dodatek 268-01: SCP-268 se zdá mít podobné vlastnosti, jako SCP-180. Ovšem SCP-268 nefunguje na neživé předměty a především nekrade identitu subjektu, jež si jej nasadí. Zatímco SCP-180 způsobuje, že subjekt se stává nerozpoznatelným poté, co je SCP-180 odebráno a položeno na jiný objekt, což se zdá být vedlejším efektem jeho schopnosti krást identitu a přenášet ji. Dalo by se říct, že SCP-268 'krade' identitu dlouhodobým uživatelům, kteří si poté ponechávají efekty. Vznikla debata o tom, zda mají oba objekty společný původ, nebo je jejich podobnost čistě náhodná.

Dodatek 268-02: Na žádost Agenta ███████ a souhlasem od Dr. █████████ a Dr. Kleina, je SCP-268 používáno agenty v terénu. Prozatímní výsledky jsou uspokojivé.

Dodatek 268-03: Testování v terénu bylo ukončeno. Přestože Agent ███████ je v záznamech a na výplatní pásce, nikdo z personálu Oblasti-██, ani vyššího vedení si nepamatuje, že by jej znalo, nebo o něm někdy slyšelo. Další testy budou prováděny pouze na personálu Třídy D a žádná osoba jej nesmí nosit déle, než deset (10) hodin.

Dodatek 268-04: Efekty SCP-268 sílí a stávají se permanentními u individuálních subjektů, které artefakt nosí po delší kumulativní dobu. Existuje rozdíl v síle efektu SCP-268 u někoho, kdo jej má poprvé a někoho, kdo jej již dříve měl po dobu 5 hodin. Například, někdo kdo jej užívá poprvé dokáže zrušit tento efekt i jenom tím, že promluví. Ti jež artefakt nosili po delší dobu se dokáží zeptat okolních osob na otázky a dostat odpověď bez toho, že by si to pozorovatelé pamatovali. Při jednom z testů se subjektu, který měl na sobě artefakt po celkovou dobu 15 hodin, podařilo zeptat personálu na heslo od dveří místnosti, což málem způsobilo únik ze zadržení a útěk zaměstnance Třídy D. Dotyční zaměstnanci bezpečnosti si na tuto událost nedokázali vzpomenout. - Dr. Klein

Dodatek 268-05: Od ██.██.████ je SCP-268 ztraceno. Jeho absence byla objevena brzy ráno Agentem █████ a přítomnými výzkumníky. Na jeho místě byl dopis, kde stálo "Díky za navrácení čepice. ~ L.S." Vyšetřování tohoto prolomení bezpečnosti započalo dne ██.██.████. Pro více informací viz [DATA VYMAZÁNA]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License