SCP-231
hodnocení: +7+x
blank.png
scp-blank.png

Obrázek odstraněn na příkaz O5-██

pečetí sedm a prstenů dále, i manželek sedm pro šarlatového krále.
Objekt #: SCP-231-7 (viz Dodatek ohledně: SCP-231-1 až SCP-231-6)u rodného lože stojí, bláhové i moudré jsou, děs přinese až narodí se, křičí do nebesou

Třída Objektu: Ketervyhlížejí důvěřivci, čekají na Krále, světlo louče osvěcuje příchod jejich ráje.

Požadavky Oblasti a Personálu: Na speciální příkaz od O5-██ musí být následující dodatek připnut na začátku složky SCP-231-7.
drak jen čeká ve stínech a dechem pálí zem, hrdina meč brousí rychle, utká se se zlem.
Veškerý personál přiřazený k SCP-231-7 musí jednou měsíčně podstoupit psychologické poradenství po dvou měsících v oblasti. SCP-231-7 musí být drženo v neveřejné lokaci. Všechen personál přiřazený k SCP-231 musí být transportován na místo se zavázanýma očima z Oblasti-19 ne méně než sedmi rozdílnými způsoby dopravy, včetně vzdušné dopravy, automobilu, podzemního tunelu a ████████████. Sundání pásky během transportního procesu je důvod pro okamžitou terminaci.
princezna však ve věži, zraku jejich skrytá, Ženich je však odhodlán a cesta jej již vítá.
Personál přiřazený k SCP-231-7 musí projít podrobným psychologickým testováním, než je jim povolen vstup do oblasti. Jedinci musí dosáhnou alespoň 72 bodů při Milgramově testu poslušnosti, být svobodní, nemít děti a nesmí vyjádřit nic jiného, než naprostou loajalitu Nadaci. Normální psychologické testovací procedury se smí zanedbat, dokud má dotyčný zaměstnanec Třídy D mentální kapacitu k provedení Procedury 110-Montauk podle potřeby.
Lukáš 23:34.
Personál, jež vyjádří sympatie vůči SCP-231-7, nebo vyjádří touhu zachránit SCP-231-7, bude bez prodlení převelen k jinému projektu. Jakékoliv skutečné pokusy o záchranu skončí okamžitou terminací. Personál, který pracoval na projektu SCP-231-7, nemusí tuto informaci nikomu sdělovat. Nebude se vést žádný oficiální záznam zaměstnanců přidělených k SCP-231-7, ani se tato služba neobjeví v jejich osobních složkách.
kolem stojí, úsměv nosí, bezdušší i mrtví, z postele ji vstát nedají, stále na ni trpí.
Všem jednotlivcům přiřazeným k SCP-231-7 budou vydány zakrývající helmy se zabudovanými měniči hlasu, pro ochranu identit. Zaměstnanci oblasti si nesmí sundavat tyto helmy v přítomnosti dalších zaměstnanců. Hodiny mimo službu musí být stráveny o samotě v přiřazených ubikacích.

Šest zaměstnanců Třídy D musí být přiřazeno k SCP-231-7 každý měsíc pro vykonávání Procedury 110-Montauk. Násilní zločinci nesmí být použiti k tomuto účelu, kvůli možnosti zabití během průběhu Procedury 110-Montauk.

Speciální Zadržovací Procedury: Po opakovaných pokusech o útěk a sebevraždu a kvůli obtížemi spojenými se zadržováním SCP-231-1 až 6, byl kontejnment SCP-231-7 pozměněn dle následujících specifikací: SCP-231 musí být uzavřeno ve zvukotěsné zadržovací cele, přilehlé k zadržovacím celám pro šest zaměstnanců Třídy D, přidělených kvůli vykonávání Procedury 110-Montauk. Kamery neustále zaznamenávají celý prostor cely a musí být pozorovány 24 hodin denně. Porouchané monitorovací vybavení musí být bez prodlení nahrazeno psychologicky stabilním personálem. Dveře budou magneticky uzamčeny a otevřít půjdou pouze ze strany kontrolního a monitorovacího zařízení. To zahrnuje i všechny dveře vedoucí od hlavní zadržovací cely k šesti celám pro zaměstnance Třídy D.

SCP-231-7 musí být neustále připoutáno k nemocničnímu lůžku, kromě vykonávání Procedury 110-Montauk. Hydratace je přiváděna kapačkou. Krmení je prováděno dvakrát denně krmící trubicí schválenými zaměstnanci, jež nesložili Hippokratovu přísahu. Za žádných okolností se narkotika, anestetika, nebo jiné neoprávněné medikamenty, nesmí podat SCP-231-7.
řekl hrnčíř učedníku, připrav nádob sedm, šest jich stvořil, sedmou zkazil nehledě na svůj um.
Procedura 110-Montauk se musí vykonávat alespoň jednou každých 24 hodin zaměstnancem Třídy D. Během Procedury 110-Montauk musí alespoň jeden zaměstnanec s Úrovní Prověření 4/231 monitorovat proceduru na kameře, přestože zvuk může být vypnut, pokud se hlas SCP-231-7 stane příliš tísnivým. Po provedení procedury se všichni zaměstnanci Třídy D musí vrátit do svých zadržovacích cel, nebo budou odpáleny výbušné obojky.
znetvořený měsíc dovyl, pryč je temnot květ, v jejich snech však tvář dál má a zatáhne je zpět.
[DATA VYMAZÁNA NA PŘÍKAZ O5-██ DNE ██-██-████. INFORMACE PŘENESENY DO SOUKROMÉHO DOKUMENTU 231-110-MONTAUK. PŘÍSTUP K DOKUMENTU 231-110-MONTAUK JE OMEZEN NA PERSONÁL S ÚROVNÍ PROVĚŘENÍ 4/231]

Popis: SCP-231-7 je █████ žena ve věku mezi █ a ██ s [DATA VYMAZÁNA]. Král je ve svých dvorních šatech, nevěsty dál spí, princové dál čekají jen než se narodí.
SCP-231-1 až 7 byly získány v ██████████, ██, po policejním nájezdu na skladiště vlastněné organizací zvanou Děti Šarlatového Krále (viz Článek ze dne ██-██-████ v novinách ████████████ ██████, "Policie Přepadla Satanický Sexuální Kult, Zachránila Sedm Žen"). 24 hodin po záchraně začaly u SCP-231-1 (skutečné jméno ████████████ ████████████) porodní bolesti a o tři minuty později porodila SCP-██ (█████████ ██████████), to prodělalo Událost ██████████, která skončila ███ potvrzenými úmrtími. Nadační personál okamžitě přebral zbývající SCP-231-2 až 7 a na základě zápisků získaných od kultu byla zavedena Procedura 110-Montauk, aby se předešlo dalším incidentům. slepice nám sedm dali, vajíček svých k dobru, pak liška přišla, jim je vzala, napříč jejich vzdoru.

Dodatek 231-a: Aktuální stav jednotlivých instancí SCP-231
šest jich prasklo a již nyní píseň jejich nezní, sedmé ale stále žije, a všechny zvony zvoní.

 • SCP-231-1 (zemřelé dne ██-██-████): Zabito během prvotních záchranných akcí při porodu SCP-██. Viz Záznam o Ztrátách pro Událost 231-Alfa pro více detailů. když pak první dala život, všichni ptáci pěli, její křik a prosby ke Králi, komnatami zněly.
 • SCP-231-2 (zemřelé dne ██-██-████): Zabito při pokusu odstranit plod druhého SCP-██, výsledkem byla okamžitá Událost ██████████. Viz Záznam o Ztrátách pro Událost 231-Bravo pro více detailů. doktorovou čepelí, pak druhá život vznesla, rudá vlajka stále vlaje, však její paže klesla.
 • SCP-231-3 (zemřelé dne ██-██-████): Sebevražda po dlouhodobé době úzkosti způsobené Procedurou 110-Montauk. SCP-██ okamžitě prodělalo Událost ████████████. Viz Záznam o Ztrátách pro Událost 231-Charlie pro více detailů. doktorovou čepelí, pak druhá život vznesla, rudá vlajka stále vlaje, však její paže klesla.
 • SCP-231-4 (zemřelé dne ██-██-████): Pokus o použití SCP-500. Přestože SCP-500 úspěšně odstranilo všechny stopy po SCP-██ z oběhu, vyloučené zbytky okamžitě prošly Událostí █████████████, což způsobilo mnoho ztrát na životech, včetně SCP-231-4. Viz Záznam o Ztrátách pro Událost 231-Delta pro více detailů. čtvrtá vlastní dýku nese, k hrdlu si ji dává, žádný lék však nezachrání, co Král samotný vzdává.
 • SCP-231-5 (zemřelé dne ██-██-████): Špatně provedená Procedura 110-Montauk vyústila v porod SCP-231-5. O jednu hodinu později narozené SCP-██ prošlo Událostí ██████████. Viz Záznam o ztrátách pro Událost 231-Echo a Záznam o Zničení Oblasti 231-Alef pro více detailů. Náborový profil pro Třidu D bude přehodnocen, aby se snížilo riziko další pokažené Procedury 110-Montauk. koruna páté na hlavě její pak hrůzou se třese, konec světa tak do naší země její zrození nese.
 • SCP-231-6 (zemřelé dne ██-██-████): Zabito při pokusu o útěk za pomoci Agenta ██████████. ██████████, který vykazoval zvýšený stres kvůli prodlouženému vystavení SCP-231, zajistil do svého držení SCP-[VYMAZÁNO] a pokusil se onu zbraň použít k záchraně SCP-231-6 a SCP-231-7. Agent ██████████ byl zabit při přestřelce, ale jedna z kulek způsobila i smrt SCP-231-6. Plod SCP-231-6, SCP-██ prošel Událostí ████████████. Kvůli tomuto incidentu došla Rada O5 jednomyslně k rozhodnutí pozměnit požadavky personálu. Viz Záznam o Ztrátách pro Událost 231-Foxtrot pro více detailů. šestého dne se zdi království hroutí a oceán kryl popel, dítě její zemí třáslo a král pak sílu ztrácel.
 • SCP-231-7: Od ██-██-████ je SCP-231-7 úspěšně drženo v Oblasti-██████.Sedmá žena, příliv ničí a měsíc v temno chřadne, brzo přijde den, kdy i samý proud času padne.

Dodatek 231-b: Úřední zpráva od O5-██.

Drazí přátelé,

Nedávno se mi donesly jisté zvěsti ohledně SCP-231. Kvůli poklesu pracovní morálky jsem se rozhodl promluvit o některých věcech.

 • Ano, Procedura 110-Montauk je tak strašná, jak jste slyšeli, proto ji vykonávají jenom zaměstnanci Třídy D. Ano zahrnuje brutální [VYMAZÁNO].
 • Ne, přiřazení k SCP-231 není způsob jak prověřit vaši loajalitu Nadaci, vaše tendence k ██████████, ani nic jiného.
 • Ne, SCP-231 není trest.
 • Ano, jsou i zaměstnanci, kteří byli u SCP-231 a byli na svou žádost převeleni jinam. Ne, ne všichni, kdo pracovali s SCP-231 jsou po odchodu z projektu terminováni.
 • Ano, zaměstnanci přiřazení k SCP-231 mají povoleno vzít si amnestika Třídy A před odchodem z projektu, pokud si to přejí. Ano, potom se jim nasadí falešné vzpomínky. Ne, žádná z metod obnovení, nebo detekování falešných vzpomínek nefunguje. Ano, někteří z vás pracovali s SCP-231 a nepamatují si to.
 • Ne, nevzdali jsme pokusy zachránit SCP-231-7, ale výzkum v této oblasti musí být prováděn velmi obezřetně. Vzhledem ke zvýšenému potenciálu každé další Události ████████████ spojené s každým dalším SCP-██, existuje možnost, že událost ████████████ způsobená SCP-231-7 by vyústila ve Scénář Třídy-XK "Konec světa". Tato teorie je podpořená zápisky získanými od kultistů (viz dokument "Sedm Nevěst, Sedm Pečetí," SCP-231-Doplněk B).
 • Ne, zabití té holky, abychom ji zbavili utrpení NENÍ možnost. Ani zdrogování. Musí být při smyslech, aby Procedura 110-Montauk fungovala.

Poznámka na závěr: Nadace dělá mnoho nechutných věcí, aby splnila svůj účel, ale ten je dost důležitý na to, abychom za něj tuhle cenu zaplatili. Zadržování SCP-231 je jedna z našich nejdůležitějších povinností, ne kvůli přímému nebezpečí (jako u SCP-682), ale kvůli nebezpečí, že selžeme, že si dovolíme nebýt ostražití, kvůli sympatii pro utrpení nevinné dívky, nebo že dovolíme, aby se z nás těmito ohavnými akcemi stala monstra. Jen dělejme naši práci a nechme si filozofování na konec.

S pozdravem,
O5-██
Nevěřte jim, když říkají, že ji chtějí zachránit. Proč by se namáhali? Mají přesně to co chtějí, přesně tam, kde to chtějí.


Dodatek 231-c: Aktualizace

Emoční odpověď SCP-231-7 na Proceduru 110-Montauk se zdá být poslední dobou snížená, i přes správné provedení procedury, což zvyšuje riziko, že SCP-██ projde Událostí ████████████. Dvě možnosti byly navrženy.

1. Navržení nové zadržovací procedury s vyšší emoční odpovědí, než Procedura 110-Montauk.

2. Podání amnestik Třídy A SCP-231-7, čímž by se emoční odpověď vrátila k normálu. Tato modifikace paměti musí proběhnout během vykonávání Procedury 110-Montauk, aby se udržel zvýšený emoční stav při resetu paměti.

Prosím poraďte.
doktor bohu nikdy něřek, kterou vlastně hledá, místo toho v temnu dlí a svědomí ho hlodá.
Dr. ████


Dodatek 231-d: Rozhodnutí
Přísloví 1:32
Proveďte možnost 2 jak jen to bude možné.
Hlas jejich boha praví tvrdě, "nechť ona dále žije, nechť trpí dál ať zůstane, nebo jak třetí ať hnije"
O5-██


Dodatek 231-e: Výsledky
Ezechiel 6:14
Možnost 2 byla vykonána. Emoční stav SCP-231-7 se vrátil na 100%. Dr. ████ spáchal sebevraždu kvůli vysokému emočnímu stresu. Budeme pokračovat s analýzou efektivity této metody.
doktorova zbraň je ničí, když jeho spánek chladí, viděl jí trpět dítě též a strach mu jen smrt radí.
Dr. ██████████


Dodatek 231-f: Pokračování analýzy efektivity metody.
Zjevení 18:21-24
Po troše analýzy, jsem přišel na to, že není potřeba modifikovat paměť pokaždé, kdy je prováděna Procedura 110-Montauk. Popravdě je lepší počkat nějakou dobu, než je látka znovu podána. Analýza emoční odpovědi Subjektu 231-7 ukazuje, že efektivita Procedury 110-Montauk je nejvyšší mezi třetím a čtvrtým provedením procedury: hrůza a očekávání události se zdá, že zvyšuje emoční odpověď, než známost procedury opět začne snižovat efektivitu metody. Moje doporučení je podávat amnestika Třídy A jednou týdně, během Procedury 110-Montauk. Kalendář byl patřičně upraven.
paměť už jí padá v temno, silnější ať žije dál, když vzlykání se rozezní tak léky musí brát.
Dr. ██████████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License