SCP-2300
hodnocení: +1+x
blank.png
IronGolem-new.jpg

SCP-2300-26

Objekt #: SCP-2300

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Instance SCP-2300 jsou v tuto chvíli individuálně zadržovány ve speciálně navržených zadržovacích jednotkách v Oblasti-██. Zadržovací jednotky nesmí být shodné s materiálem, ze kterého je zadržovaná instance SCP-2300 vytvořena a musí být odolná vůči poškození všemi třemi skupenstvími dané instance. Radioaktivní instance SCP-2300 musí být zadržené odděleně od ostatních v celách s odpovídajícím odstíněním. Za žádných okolností nesmí být instance SCP-2300 a SCP-2046 zadrženy ve stejném zařízení.

Popis: SCP-2300 je hromadné označení pro sérii 98 miniaturních humanoidů. Každá instance je složena z jediného chemického prvku a na temenu hlavy má odpovídající protonové číslo. Jednotlivým instancím SCP-2300 byla přiřazena čísla odpovídající těmto označením. SCP-2300 jsou bez ohledu na atmosférický tlak a teplotu vždy pevného skupenství a vykazují typické vlastnosti příslušného prvku v pevném skupenství. Avšak oddělené části instancí SCP-2300 je možné podrobit jejich běžným teplotám varu, tání a tuhnutí se zcela normálními výsledky. Je-li to nutné, jsou SCP-2300 schopna konzumovat jakoukoliv hmotu, což jim umožňuje regenerovat utrpěné poškození. Materiál, který se neshoduje s instancí, bude po několika minutách vypuštěn z ústní dutiny instance v podobě pevné hmoty, načež obvykle poslouží ke konzumaci jinou instancí.

SCP-2300 jsou inteligentní, přičemž se jejich inteligence liší v závislosti na hustotě prvku instance. S vyšší hustotou je inteligence nižší a naopak. Instance SCP-2300 se často shlukují s ostatními instancemi ve stejné periodě. Přestože nejsou SCP-2300 schopná mluvit1, ukázalo se, že rozumí jak mluvené, tak psané angličtině. Z rozhovorů za pomoci psacích potřeb vyplynulo, že SCP-2300 považují SCP-2300-2, -10, -18, -36, -54 a -86 za ušlechtilé, přičemž každé z nich vládne své periodě. SCP-2300-2 je považováno za nejušlechtilejší a tudíž i vládnoucí instanci nad prvními šesti periodami, přičemž se často podřizuje SCP-2300-1, jež je (s nadačním inteligenčním kvocientem 132) pokládáno za nejinteligentnější. SCP-2300-87 až -98 nenásledují hierarchii této monarchie, a namísto toho se angažují v mnišském řádu, který následuje přímé učení SCP-2300-1. Testování odhalilo, že zatímco tyto instance meditují, neobjevuje se u nich radioaktivní rozpad. Taktéž se teoretizuje, že další radioaktivní instance by tohoto byly také schopny, pokud by se k řádu přidali.

SCP-2300 se často sami poškozují, aby si vytvořila nástroje ze svých těl, díky kterým následně plní dané úkoly. Někdy jsou tyto alterace tak závažné, že se celé jejich tělo stane nástrojem pro jinou instanci, tudíž jsou SCP-2300 často nuceny krmit jiné instance, aby se mohly zregenerovat. Pokud jsou ústa instance poškozena a nemohou přijímat žádnou hmotu, SCP-2300 se pokusí anomálně vytvořit novou instanci ze zbylého materiálu. Nově vytvořené instance nedisponují znalostmi jejich minulých já, a musí tedy být ostatními SCP-2300 informovány o jejich kultuře a momentální situaci.

Většina aktivit SCP-2300 je zaměřená na tvoření uměleckých děl, která často mají anomální vlastnosti. Přestože se SCP-2300 typicky dělí do menších skupinek, často se scházejí u svých děl jako v galerii. Avšak zdá se, že před těmito shromážděními se nekonají žádné konzultace o tom, co může být v dané galerii, což znamená, že méně zkušení jedinci mohou přijít s díly, které nejsou na poměry zkušenějších dostatečná. Zatímco je většina těchto děl uznána za mizerná a v krátkém časovém okně jsou odebrána z galerií, některá jsou ponechána, kvůli oblibě mezi větším množstvím méně zkušených instancí.

Žádosti o využití SCP-2300 jako prostředků pro izolování anomálních prvků od ostatních materiálů, jako je tomu například u SCP-148, momentálně čekají na schválení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License