SCP-188-CS

hodnocení: +3+x
blank.png
NA PŘÍKAZ ČESKÉ RADY OBLASTNÍCH DIREKTORŮ
Tato složka popisuje anomální extradimenzionální lokaci.
Neautorizovaný přístup je zakázaný.
188-CS

Objekt #: SCP-188-CS
Třída Objektu: Euclid
Utajení Úrovně
4/188-CS

SCP-188-CS-1.jpg

Výhled na trůní palác ze základního tábora v E-188.

Speciální Zadržovací Procedury: Výzkumná Oblast-016CS byla zbudována uvnitř SCP-188-CS a musí být zásobována alespoň dvakrát měsíčně, vzhledem k odlehlé lokaci zařízení.

Kladkový systém byl zbudován nad SCP-188-CS-A, aby bylo možné bezpečně dopravovat personál a zásoby do E-188, kde byla zbudována dočasná sekundární oblast kolem výstupního bodu sloužící jako základní tábor pro průzkumné týmy.

Veškeré průzkumné týmy musí být vybaveny speciálními ochrannými obleky pro pobyt v nízkých teplotách, stadardním balením zásob a noktovizory. Veškerému personálu musí být připomínáno, aby omezil používání světelných zdrojů mimo základní tábor.

lokace.PNG

SCP-188-CS

Popis: SCP-188-CS označuje jeskyni nacházející se uvnitř hory Tetřevec v Orlických horách na východě České republiky. Vstup do jeskyně se nachází na západním svahu hory a je těžce přístupný, což činí dopravu materiálů do oblasti značně obtížnou. Vnitřek SCP-188-CS zabírá 87 m2, přičemž v nejvyšším bodě má strop pět metrů na výšku. Kolem vstupu byly nalezeny vybledlé anomální symboly, které podle průzkumu měly původně sloužit jako antimemetický systém ochrany SCP-188-CS.

Podle tvaru jeskyně a jejího stáří je zřejmé, že SCP-188-CS bylo vytvořeno anomálním způsobem. Lokace obsahuje známky obývání z doby 10. až 12. století a archeologický průzkum objevil vyřezávané symboly a nápisy na stěnách jeskyně, které neodpovídají žádné známé lidské kultuře. Dekorace jednotlivých místností jsou velmi složité a neodpovídají schopnostem lidí žijících v období raného středověku. Mnoho zdobných předmětů obsahuje motivy vykreslující složité prostorové obrazce s ostrými hranami a často využívají složitých procesů, které nebyly v době vytvoření vynalezeny. Kromě těchto anachronismů však není žádný z nalezených předmětů nijak anomální.

Hlavní sál jeskyně, ze kterého se na sever a jih větví další místnosti, má ve svém středu hlubokou kruhovitou jámu, označenou SCP-188-CS-A. Na první pohled je tato jáma bezedná a pokračuje do hloubky alespoň padesáti metrů. Během průzkumu však bylo zjištěno, že se v hloubce sedmi metrů nachází neviditelná červí díra vedoucí do lokace označené jako E-188.

Lokace kolem výstupního bodu je východní břeh rozsáhlého zamrzlého jezera pravděpodobně se nacházejícího v jiné dimenzi, jak je možné určit podle všudypřítomného anomálního efektu světelných anomálií. Přesné místo výstupu červí díry jsou rozvaliny jakéhosi chrámu, jehož architektonické prvky odpovídají symbolům a písmu na zdech SCP-188-CS. Průzkum rozvalin rovněž odhalil složitý mechanizmus, který pravděpodobně udržuje červí díru aktivní i přes svůj značně poškozený stav.

Dimenze E-188 je v mnoha ohledech podobná našemu světu. Gravitace je srovnatelná se zemskou, stejně jako atmosféra, která však obsahuje daleko menší procento kyslíku a prodloužený pobyt v E-188 tedy může způsobit dýchací potíže. Průměrná teplota vzduchu v E-188 se pohybuje kolem 0 °C , může ovšem sestoupit až na -30 °C ve stínech. Výsledkem toho je velká část povrchu E-188 pokryta sněhem, či ledem, ovšem vzácně zde existuje voda i v tekutém skupenství. Na jinak oranžové obloze E-188 nebylo doposud spatřeno žádné extraterestriální těleso a nezdá se, že by E-188 mělo cyklus dní a nocí.

Dále, světlo uvnitř E-188 vykazuje anomální chování, neboť se nezdá, že by bylo vyzařováno ze zdroje, ale spíše "zůstává na místě". Jinak řečeno, pokud je na tmavé místo posvíceno ze svítilny a ta je následně vypnuta, světlo z ní zůstává i nadále na místě, přestože nemá žádný zdroj. Je třeba podotknout, že takovéto použití svítilny uvnitř E-188, zároveň způsobí anomální závadu. Personál by se tedy měl vyhnout používání světelných zdrojů mimo základní tábor. Dodatečně byla označena také místa s naprostou absencí světla. Tyto stiné lokace se pomalu rozšiřují a zdá se, že pohlcují světlo, které zůstává na místě.

Přesto se zde nacházejí i místa, jako například ruiny paláce, či východní břeh jezera, která jsou permanentně osvětlena bez žádného zřejmého vysvětlení. (viz Dodatek 188-CS.002).

Archeologický průzkum SCP-188-CS a ruin chrámu uvnitř E-188, přinesl rozsáhlý náhled na kulturu, která kdysi obývala E-188. Zdá se, že tato kultura byla velmi vyspělá a používala technologii mezivesmírného cestování. Zapomocí zařízení, objeveného v okolí výstupního bodu, bylo zřejmě možné vytvořit stabilní červí díru pro cestu napříč prostorem. Bohužel je zařízení značně poškozené a kromě udržování již vytvořené červí díry, která vede do SCP-188-CS, není schopné žádných funkcí.

Z dekorací a vyobrazení na stěnách se předpokládá, že byli původní obyvatelé E-188 lidé, nebo alespoň bytosti velmi podobné člověku.

Aktualizace ze dne 5. listopadu 2018: SCP-188-CS-2, entita objevená v trůním paláci byla ochotná poskytnout dodatečné informace o dimezni E-188, kterou označuje jako "Rea Utis-per". (viz. Dodatek 188-CS.002).

Objevení:

SCP-188-CS-3.jpg

Dr. Josef Potocký

SCP-188-CS poprvé objevila roku 2015 nadační archeoložka doktorka Anna Potocká během svého zkoumání lokace popsané v jednom z rukopisů, které Nadace získala ze sbírek Českého Depozitáře Nenormálna.2 Naneštěstí vstoupila doktorka Potocká do E-188 dříve, než informovala Nadaci o poloze anomálie a předpokládá se, že zemřela, ovšem její tělo nebylo nikdy nalezeno.

Nadační historik, Dr. Josef Potocký následoval stopu své zmizelé ženy a v únoru roku 2018 se mu podařilo objevit lokaci SCP-188-CS. Nadační týmy dorazily do oblasti, aby jeskyni prozkoumaly, což vedlo k objevení SCP-188-CS-A a následně E-188. Na místě byla vystavěna Oblast-016CS a byly naplánovány první průzkumy červí dírou.

Dr. Potocký trval na svém zapojení do projektu, z části kvůli svým zkušenostem a rovněž aby se pokusil najít svou zmizelou manželku.

Dodatek 188-CS.001: Záznam z průzkumu E-188

Dodatek 188-CS.002: Rozhovor s SCP-188-CS-2

Dodatek 188-CS.003: Incident ze 14. prosince 2018

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License