SCP-1730
hodnocení: +14+x
blank.png
Objekt#: 1730
Úroveň3
Zadržovací Třída:
neutralized
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
none
Třída Ohrožení:
none

warehouse.png

Hlavní kancelář SCP-1730. Primární přístup k podzemním patrům se nachází pod touto strukturou.


location.png

Státní Park Big Bend Ranch, Texas, USA.


Speciální Zadržovací Procedury: Perimetr byl zbudován v okruhu 2 km od SCP-1730 spolu s karanténní zónou v okruhu 1 km od SCP-1730. Personál chystající se vstoupit do SCP-1730, musí projít přípravnými opatřeními pro hazardní kontakt Třídy VII, včetně aplikace modifikovaného "Maxwell-Hardenova" vyztuženého vzduchotěsného obleku pro manipulaci s hazardními materiály. Aplikace těchto ochranných prostředků se může uskutečnit pouze u hlavní brány karantény Provizorní Oblasti-23.

Jedinci pokoušející se opustit karanténní oblast, musí projít řádnými dekontaminačními protokoly dle příkazu bezpečnostních zaměstnanců karantény. Jedinci, kteří nejsou schopni splnit extrakční karanténní parametry, budou zadrženi pro další dekontaminaci, nebo v případě, že nelze dekontaminaci provést, terminaci.

Aktualizace Zadržení ██. ██. ████: Nebezpečné biologické a kognitohazardní entity způsobily vysoké ztráty bezpečnostním záchranným týmům. Mobilní Úderná Jednotka Zéta-9 "Mole Rats" byla přidělena pro všechny aktuální pokusy o průzkum.


Aktualizace Zadržení ██. ██. ████: Vzhledem k událostem popsaným v Průzkumném Záznamu 7 byly všechny naplánované průzkumy SCP-1730 na neurčitou dobu odloženy. Čeká se na potvrzení Rady O5.


Aktualizace Zadržení 01. 02. 2016: Vzhledem k informacím získaným Nadačními sledovacími týmy byly průzkum a snahy o opětovné získání Oblasti-13 obnoveny. Detaily budou dostupné podle potřeby. Přiřazené Mobilní Úderné Jednotky budou upozorněny svými nadřízenými.


Aktualizace Zadržení 15. 05. 2017: Mobilní Úderné Jednotky Apollo-3 "Game Wardens" a Tau-5 "Samsara" byly aktivovány a přiřazeny k průzkumu SCP-1730. Pro detaily viz Dodatek 1730.8.


Aktualizace Zadržení 22. 06. 2017: Vzhledem k událostem popsaným v Dodatku 1730.9, bylo SCP-1730 reklasifikováno jako Třída NEUTRALIZED. Pokračují dodatečné výzkumné snahy. Hlášení budou dostupná jakmile budou deklasifikována.


SERVEROVÁ ZPRÁVA:


NÁSLEDUJE SLOŽKA SCP-1730 PŘED SVOU REKLASIFIKACÍ NA TŘÍDU NEUTRALIZED. MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY.


Popis: SCP-1730 je velký komplex struktur nacházející se 15 km severozápadně od hranice Spojených států a Mexika, ve Státním Parku Big Bend Ranch, jež byl objeven 5. června roku ████. Vzhledem k izolované poloze komplexu a nízkému procentu jedinců, jež přežijí kontakt s ním, je možné, že SCP-1730 bylo objeveno již dříve, ale nebylo nahlášeno.

SCP-1730 má identifikační znamení a obsahuje dokumenty, které podporují tvrzení, že SCP-1730 bylo v jednu chvíli Nadační Oblastí-13 původně se nacházející poblíž města Nome na Aljašce. To nesouhlasí s aktuálními záznamy, které ukazují, že Oblast-13 byl projekt, který měl být zbudován poblíž Nome, avšak byl zrušen kvůli výstavbě větší a pokročilejší Oblasti-19 a nebyl nikdy dokončen. Flóra nacházející se v oblasti se dá vystopovat zpátky k původním druhům na Aljašce. Jak se SCP-1730 dostalo do své současné lokace, není známo.

power.jpg

Elektrárna SCP-1730.

SCP-1730 se nachází v havarijním stavu a zdá se, že bylo opuštěno po delší časový úsek. Poškozený generátor je stále funkční, i přes několik úniků paliva a požáry v zařízení. To vyústilo v přerušovaná selhávání elektřiny napříč Oblastí, což zpomaluje průzkum a snahy o záchranu.

Původ SCP-1730 je neznámý, stejně jako povaha mnoha anomálních entit zadržených uvnitř. Bylo potvrzeno že 2. až 15. patro suterénu1 bylo využíváno pro zadržování entit, avšak stav tohoto kontejnmentu je velmi špatný.

bleed.jpg

Zpráva nacházející se na schodišti vedoucím do třetího patra suterénu.

Věří se, že hrstka přeživších lidí existuje někde v nižších patrech suterénu zařízení. Po Oblasti byly nalezeny zprávy napsané v angličtině obsahující varování jako "nebezpečí" a "smrt tudy", spolu s dalšími zprávami jako "není moje tělo" a "krvácení". Opakující se zpráva "Co se stalo Oblasti-13?" byla nalezena na několika různých místech v suterénu.

Bylo sesbíráno několik záznamů dat ze zbývajících funkčních terminálů v Oblasti, relevantní data byla sepsána do dodatků níže. Stojí za zmínku, že existují nesrovnalosti mezi daty získanými ze záznamů a tím, co bylo objeveno během průzkumů, včetně rozložení oblasti, personálu a zadržených anomálií.


Dodatek 1730.1: Sebraný Záznam


Dodatek 1730.2: Zachycená Automatická Zpráva


Dodatek 1730.3: Přepisy Průzkumových Záznamů


Dodatek 1730.4: Získaná data z terminálu elektrárny


Dodatek 1730.5: Sesbíraná data a záznamy


Dodatek 1730.6: Obdržený Audio Přenos

Následující audio přenos byl zachycen monitorujícím vybavením ráno 1. února 2016. Přenos, jak mluvený tak zakódovaný, byl od svého objevení vysílán ve smyčce. Níže je možno nalézt přepis vysílání.

explo.jpg

Přístup do výzkumné části SCP-1730.


Dodatek 1730.7: Aktualizované Memorandum o Průzkumu

Ve světle nových informací získaných Nadačními výzvědnými týmy bylo rozhodnuto, že je nutné vyslat další průzkumné a záchranné týmy do Oblasti-13. Zadržovací procedury SCP-1730 byly upraveny na příkaz Rady O5. Mobilní Úderná Jednotka Tau-5 ("Samsara") je aktuálně zvažována pro misi. Bližší detaily budou vydány později.


Dodatek 1730.8: Přepisy Průzkumných a Záchranných Záznamů


Dodatek 1730.9: Přepis Extrakčního Záznamu


Dodatek 1730.10: Záznam z Rozhovorů po Extrakční Misi


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License