SCP-1300
hodnocení: 0+x
blank.png
1300.jpg

SCP-1300 při objevu; vyfoceno Agentem Mottsem

Objekt #: SCP-1300

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt má být uskladněn v 5 x 5 x 5 metrů velké zadržovací místnosti. Přístup k němu je zakázán všem zaměstnancům, kteří mají prověření pod úrovní 3. SCP-1300 smí být používáno pouze na výzkumné účely.

Pokud pacient s pokročilým nádorovým onemocněním souhlasí s procedurou a je použit jako pokusný subjekt, tak jsou mu po úspěšném dokončení experimentu podávány amnestika třídy A (nebo pokud se rozhodne nepodstupovat proceduru v jakémkoliv bodě). Oběti neúspěšné operace musejí být zpopelněny. V případě žádosti rodiny o tělo zesnulého, je sestavena krycí historka, která vysvětluje zpopelnění těla. Popel poté může být darován příbuzným.

Žádná změna v proceduře by neměla být požadována, pokud ho používá pracovník třídy D.

Popis: SCP-1300 je staré zubařské křeslo. To je ale samo o sobě obyčejné; zvláštnost SCP-1300 spočívá v jeho podstavci, ve kterém bývá normálně uložena hydraulika, kterou se dá ovládat výška a poloha křesla. Všechny pokusy o otevření podstavce selhaly.

Když se do křesla posadí člověk, tak se z podstavce vysunou čtyři mechanická ramena s kulatými hlavami a začnou se pohybovat nad tělem subjektu a neznámým způsobem ho “skenovat”. Zdá se, že SCP-1300 dává přednost místům okolo žaludku a krku, ale přesná místa se značně liší v každém konkrétním případě. Po nalezení vhodného místa se z každého ramene vysune řada chirurgických nástrojů, včetně laserů, jehel a hadiček. Poté je subjektu nitrožilně podávána lokální anestézie a znehybňující látka. Je neznámé jak si SCP-1300 doplňuje své zásoby léků, ale vzhledem k povaze operace je přeměna [DATA ZMĚNĚNA] pravděpodobným zdrojem. Více detailů v Dodatku 1.

Po znehybnění pacienta provedou ramena malý řez v blízkosti vpichu a zasunou do něj několik hadiček. Ty jsou vedeny tělem subjektu k místům jakýchkoliv cizích objektů v jeho těle (včetně transplantovaných orgánů, falešných zubů, kardiostimulátorů, zhoubných i nezhoubných nádorů a hloubkových mozkových stimulátorů). Není známo jak SCP-1300 rozezná cizí objekty v lidském těle. Analýza zbytkových látek, které SCP-1300 po operaci zanechává, odhalila přítomnost několika druhů “chemických nůžek” (jako například nukleázy a ligázy), které pravděpodobně může používat na [DATA ZMĚNĚNA], čímž určuje cizí objekty v těle s pomocí dedukce. SCP-1300 nerozeznává objekty menší než přibližně 500 mikrometrů.

Po prozkoumání cizího objektu k němu začne SCP-1300 hadičkami pumpovat neznámý enzym, který ho začne rozkládat. Výsledná tekutina je opět odsáta hadičkou zpět do SCP-1300 – tato kapalina se zdá být netoxická a netečná. Když jsou všechny cizí nálezy odstraněny, začne SCP-1300 pumpovat zpět jiný druh kapaliny, který začne napravovat poškozené orgány, nebo převezme tvar a funkci chybějících. Po skončení operace se hadičky zasunou zpět do mechanických ramen a řezy jsou zaceleny chirurgickými lasery. Když je celý proces ukončen, tak se ramena navrátí zpět do podstavce. Subjekty popisují operaci jako bezbolestnou, ale pro některé je znehybnění a pocit hadiček v jejich tělech krajně nepříjemná zkušenost.

I když je vysoce efektivní na léčbu mnoha druhů rakoviny a spousty druhů fyzických traumat, tak SCP-1300 nedokáže léčit bakteriální a virové infekce. A jelikož nedokáže rozeznat objekty menší než 500 mikrometrů, tak některé rakovinové buňky mohou v těle zůstat, což představuje riziko opětovného propuknutí nemoci. Navíc se zdá že technologie opravy a náhrady tkáně není zcela dokonalá, jelikož někdy je nový orgán znetvořený, ale částečně funkční a vzácněji je celkově nefunkční. SCP-1300 neopravuje orgány, které už někdy opravovalo, či nahrazovalo. Po [DATA ZMĚNĚNA], jsou všechny testy se subjekty s poškozením mozku zakázány.

Dodatek 1: SCP-1300 může nepředvídatelně změnit svoji funkčnost (dále jen stav-beta) okamžitě po podání znehybňující látky. Při něm je podáno velmi malé množství upraveného rozpouštěcího enzymu, což způsobí ničivou řetězovou reakci, která přemění vnitřní orgány člověka na polotekutou hmotu, podobnou látce, kterou lze vidět při běžné operaci. Výsledná látka je odsáta zpět do SCP-1300, a přibližně stejnou rychlostí je nahrazena rudou, odporně páchnoucí kapalinou, složenou z neorganizovaných organických molekul.

Znehybňující látka zabrání subjektu v pohybu, mluvení a změně výrazu, ale zvýšená oční, srdeční a dýchací činnost ukazuje, že subjekt si je vědom aktivity SCP-1300. Jelikož řetězová reakce nastane příliš rychle, tak se jí nepodařilo zastavit žádnými dostupnými prostředky a vždy končí smrtí. Stav beta se zdá být úmyslný a nezbytný pro další fungování SCP-1300. Při tomto stavu je doporučeno subjektu podávat barbituráty, které způsobí kóma. V závislosti na velikosti subjektu může stav beta trvat do 5 minut. V █ případech bylo tělo subjektu roztrháno. kvůli přeplnění organickým materiálem.

Je obtížné předpovědět kdy beta stav znovu nastane. Byly pozorovány některé souvislosti v obtížnosti předcházejících operací/operace s časem kdy beta stav nastal. Během jednoho případu pacienta se šestinásobným nádorem typu T4, operace zahrnovala nahrazení, či opravení několika orgánů. SCP-1300 se pokusilo nahradit chybějící končetinu jako obvykle. Ovšem po 15 minutách operace přestalo SCP-1300 fungovat a po dalších 5 minutách vstoupilo do stavu beta a “zkonzumovalo” orgány subjektu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License