SCP-075-CS
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-075-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: V současné době nemá Nadace k dispozici prostředky, s jejichž pomocí by bylo možné SCP-075-CS efektivně zadržet. V případě, že SCP-075-CS obnoví svou činnost na Zemi, pověří Nadace personál evidencí všech osob ovlivněných SCP-075-CS-A a zevrubným popisem každého individuálního případu. Zaměstnanci se nepokusí zadržet SCP-075-CS-A ani SCP-075-CS-B.

Jakákoliv případná komunikace s SCP-075-CS-B je svěřena výhradně do rukou pověřených vědeckých výzkumníků.

SCP-075-CS-C se nachází v obvyklém úložním trezoru ve východním křídle Oblasti-43, odkud může být pověřeným vědeckým personálem bez rizika odebrán pro účely testování.

Popis: SCP-075-CS-A je prsten vytvořený ze čtyř navzájem propletených kovových plátů. Jeho povrch je sporadicky zdoben rytinami, jimž není přisuzován žádný exaktní ikonografický význam. Jeho vnitřní část je pokryta runovým písmem, konkrétně více než sedmnácti tisíci různými znaky, jejichž výška se pohybuje mezi 4,7 mikrometry a 0,8 milimetry. Význam textu není Nadaci znám, má se však za to, že se jedná o jediný souvislý nápis.

V místě, kde se pláty spojují, je do prstenu zasazen dokonale okrouhlý krystal o průměru 1,1 centimetru. Většinu objemu krystalu pokrývá soustředná výduť, která přesně kopíruje jeho vnější reliéf. V běžných podmínkách se zdá být mléčně bílý, strukturou připomíná čirý křemen. Při bližším ohledání je nicméně zřejmé, že je zcela naplněn plynnou směsí, která nepropouští světlo a znemožňuje tak zkoumat obsah krystalu. Je-li však tato vrstva vystavena přímému světelnému toku o hodnotě alespoň 150 Lumenů, stává se neviditelnou a odkrývá zařízení instalované v samotném středu krystalu.

Zařízení se zdá být, pro nedostatek přiléhavější terminologie, dokonalou astronomickou "mapou" celého Vesmíru. Popisuje lokaci, vzájemnou polohu a dráhu nevyčíslitelného množství galaxií, planetárních soustav a jiných vesmírných těles, která se v modelu pohybují a kopírují tak linky těles, která znázorňují. Zařízení postrádá měřítko či legendu, což spolu s nesmírným množstvím jednotlivých těles znemožňuje efektivní navigaci. Zároveň se zdá, že polohování SCP-075-CS-A má přímý vliv na viditelnost či dokonce rozmístění některých soustav.

S použitím inverzní mikroskopie a makrozobrazení na plochu mimo samotný krystal bylo zjištěno, že topografie jednotlivých planet je vymodelována do nejmenších detailů. Přesné ohledání by nicméně vyžadovalo značný technologický posun a vývoj nových postupů mikroskopie.

Osoby (dále jen "nositelé"), v jejichž dočasném vlastnictví se nachází SCP-075-CS-A, jsou vystaveni sugestivnímu efektu, jehož zdrojem je patrně právě SCP-075-CS-A. Aby byla osoba efektu vystavena, nemusí SCP-075-CS-A nosit v tradičním slova smyslu, a dokonce se ani neustále vyskytovat v jeho těsné blízkosti; byly zaznamenány případy, kdy nositel SCP-075-CS-A opustil na dobu více než 100 hodin, i po uplynutí této doby byl však stále pod vlivem jeho efektu.

SCP-075-CS-A se u okolí nositele setkává s nezájmem. Je-li nositel tázán, jak k prstenu přišel, odpoví, že jej "měl odjakživa." Je-li tázán po uplynutí efektu, vypoví, že "se [prsten] ztratil".

Efekt SCP-075-CS-A způsobuje u nositele náhlou a neodolatelnou potřebu upustit ode všeho, co právě dělá, a zahájit cestu. Tyto cesty vedou na nejrůznější místa, většinou se však jedná o obtížně přístupné a často neobydlené oblasti, jakými jsou džungle, velehory, doposud neobjevené ostrovy či, v jednom případě, [SMAZÁNO] (přítomnost SCP-075-CS-A během mise potvrdila u jednoho z astronautů nadační kontakt v NASA). Jedinci tuto cestu podstoupí zpravidla sami a s minimálními přípravami. Zhruba polovina všech cest vyústí v návrat osoby před jejím dokončením v libovolné fázi jejího průběhu. V takovém případě se osoby vracejí na místo svého bydliště, v průběhu zpáteční cesty zanechávají SCP-075-CS-A na veřejně přístupném místě, objektu se bez výjimky ujímá nový nositel. Tyto osoby nadále nejsou vystaveny efektu SCP-075-CS-A a nemají žádné vzpomínky na vykonanou cestu. Je-li cesta úspěšně dokončena, postup je totožný, s výjimkou toho, že se cesta stává ceněnou a vyhledávanou vzpomínkou nositele, jenž ji vykonal.

SCP-075-CS-B je inteligentní, mimozemská entita neurčitého původu a věku. Pohybuje se neobvyklým způsobem, který naznačuje schopnost teleportace. Je tvůrcem a původním majitelem SCP-075-CS-A, což bylo doloženo hlubokým porozuměním funkci a mechanikám objektu během jediného rozhovoru s ním.
(viz Dodatek 1 - Rozhovor)

Dodatek 1 - Rozhovor: 23. 9. 2017 se před hlavní budovou Oblasti-43 objevila neautorizovaná postava, která žádala o rozhovor s vedoucím místního zařízení ve věci navrácení jejího "Prstenu". Byla zadržena a později identifikována jako SCP-075-CS-B. Bezprostředně po zadržení proběhl jediný zaznamenaný rozhovor.

<Začátek záznamu>

Dr. Malý: …Popiště, prosím, proč jste svůj prsten zanechal na Zemi.

SCP-075-CS-B: Kartografie.

Dr. Malý: Kartografie?

SCP-075-CS-B: Kartografie. Tam, odkud pocházím, je svět místem neomezených možností, věčného života a mírumilovného plynutí energie. Můj lid ztratili vůli cokoliv zaznamenávat, alespoň mimo sféru vlastního vlivu. Já apatii nepodléhám, mým záměrem bylo zmapovat celý váš svět a tím se o krok přiblížit zmapování všeho, co zmapovat lze.

Dr. Malý: Nerozumím ale, k čemu je zapotřebí ten prsten?

SCP-075-CS-B: Nejspíš se ptáte, proč jsem se nevydal vaši planetu mapovat sám, věřím, že by to byla pro místní podívaná [zvedne nad hlavu dva páry rukou]. Ale to není ten důvod. Pravým důvodem je, že to sám vykonat nemohu, ani kdybych chtěl. Prsten vykonává úkol, na který jsem já krátký.

Dr. Malý: Krátký?

SCP-075-CS-B: Vysvětlím vám to. Strážní u vchodu chtěli vědět, jak jsem se dostal dovnitř. Odpověď zní, že nedostal. Nejsem tu o moc víc než hrnek na stole ve vaší pracovně.

Dr. Malý: A mluvíme tu spolu i přesto, že tu nejste?

SCP-075-CS-B: Navzdory tomu. Podívejte, doktore, vidím, že vás mé odpovědi neuspokojily a že jsem vám stále docela nic nevysvětlil. [SCP-075-CS-B začíná něco kreslit na papír, který se před ním náhle objevil] Vidíte tu tečku, doktore? Připusťme, že by mohla ožít. Kdyby se tak stalo, mohla by se vydat nepřeberným množstvím směrů, přesto by zanedlouho narazila na okraj listu a musela se otočit. Kdyby nad svým stavem přemýšlela, snad by nakonec zjistila, v čem spočívají limitace jejího světa. Ta čtvrtka je celý její svět a to, co nebohá tečka bude zjišťovat celé věky, je nám, kteří stojíme nad ní, naprosto zjevné. [SCP-075-CS-B pokračuje v kreslení] Podívejte. Tečka zmizela. Nebo ne? Ten vybarvený čtverec, o který jsem rozšířil její svět, je její novou doménou. Zde se může ukrýt před šílenstvím krutých bohů. A ať se postavíme kamkoliv, nikdy neuvidíme, co si usmyslela dělat pod tím čtvercem. Nikdy do jejího světa nevstoupíme, stejně jako ona nevzhlédne k nebi a neuvidí nás.

Dr. Malý: Naznačujete tedy, že vnímáte vesmír a vše v něm tímto způsobem? Jako šmouhy na bílé čtvrtce?

SCP-075-CS-B: Ne tak docela, ale nejste daleko od pravdy. Vidím vás, doktore, ale ne tak, jak tomu výrazu rozumíte. Vidím vás a všechny ostatní v tomto zařízení a vlastně docela všechny. Říkejme tomu přehlcenost vjemy.

Dr. Malý: A tato… limitace byla důvodem, proč jste přiměl ty lidi navštívit všechna ta místa, ano?

SCP-075-CS-B: Přiměl? Nikdo ten prsten nosit nemusel. Nikdy ho nezvedl někdo, kdo si nepřál tu cestu vykonat. Těm, kterým by to uškodilo, ani nebylo umožněno na místo dojít. Je to jedna ze zásad, kterou jsem se řídil při konstrukci prstenů.

Dr. Malý: Vyrobil jste jich víc?

SCP-075-CS-B: Je s podivem, že právě vy, profesore, který se každý den stýkáte s předměty, které se naprosto vymykají hranicím lidského chápání, stále lpíte na představě, že jste ve vesmíru sami. Ano, vytvořil jsem celou řadu těchto prstenů. Všechny putovaly na obydlené světy a potom zpět ke mně. Ocenil bych, kdyby se mi vrátil i ten poslední.

Dr. Malý: [Po krátké odmlce] Obávám se, že vašim požadavkům nemohu vyhovět. Je mi líto, skutečně to není možné.

SCP-075-CS-B: Chápu. Vědomosti mají svou cenu. Naštěstí mám řešení. Prosím, berte [SCP-075-CS-B pokládá na stůl SCP-075-CS-C], já si vezmu ten původní - a snad mi tentokrát odpustíte vy - bez ptaní. Ujišťuji vás, že tenhle je v pořádku. Bohužel už jej nebudu s to nadále aktualizovat. Ještě jedna věc, doktore, vím, že se známe teprve krátce, přesto vás snad neurazím, když vám dám přátelskou radu. Hleďte ke hvězdám, nebuďte jako ta tečka. Nezamykejte se před světem.

<Konec záznamu>

Po tomto rozhovoru nebyl SCP-075-CS-B spatřen kdekoliv na Zemi a je pravděpodobné, že ji zcela opustil. Objekt SCP-075-CS-C, který po sobě zanechal, je totožný s SCP-075-CS-A, s výjimkou toho, že sugestivní efekt není přítomen. Na jeho vnitřní straně byl objevena jediná věta:

Mocí pravdy jsem během života dobyl vesmír.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License