SCP-016-CS
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-016-CS

Třída Objektu: Explained Neutralized

Úroveň Hrozby: Bílá

Speciální Zabezpečovací Procedury: Pro SCP-016-CS nebyly stanoveny žádné Speciální Zadržovací Procedury. Výzkumník musí podstupovat vyšetření v nepravidelných časových rozmezích, ve kterých musí prokázat psychickou stabilitu.

Pokud SCP-016-CS neprojeví na výzkumníkovi významné výkyvy v chování či jednání, způsobené nedostatečnou extrakcí halucinogenní směsi, je SCP-016-CS označeno za bezpečné a je možné užití.

Pokud by byly odhaleny vedlejší účinky, Rada O5 provede rázná opatření – separace výzkumníka a SCP-016-CS a následné testování jak SCP-016-CS, tak výzkumníka nezávisle na sobě.

Popis: SCP-016-CS, dříve označeno jako ΔMefra S7, bylo součástí výzkumného artefaktu ΔMefra, na kterém se podílel výzkumný tým Horizon. Artefakt ΔMefra tvořilo 8 separovaných subjektů. Každý ze subjektů vykazoval jinou anomálii – jasnovidectví, manipulace s ohněm, moc ovládat smysly, dar vrátit či vzít život, schopnost dýchat pod vodou, tvorba minerálů, dřevin či vodních toků a znalost všech jazyků… Tyto anomálie byly pozorovány separovaně, nezávisle na ostatních. Pokus sloučit díly artefaktu na jednom testovacím subjektu byl úspěšný a výzkumy prokázaly kombinaci všech anomálií. Následně testovací subjekt projevil známky otravy a počátky selhání orgánů.

Po hlubší a dlouhodobé analýze byly v subjektech nalezeny vysoké hladiny halucinogenních látek. Jednalo se o směs lysohlávek a jiných jedovatých hub, které způsobovaly nejen halucinace, ale též trávily krevní systém testovaného subjektu, pokud jim byl všemi vystaven najednou. Separovaná testování měla za následek pouze silné halucinace.

I poté, co byl artefakt ΔMefra vysvětlen, jednotlivé subjekty přetrvaly v rukou Nadace. Ze subjektů se podařilo extrahovat halucinogenní směs, která byla zachována, aby mohla podstoupit další analýzu. Tvar a velikost subjektů byly i po extrakci zachovány. Člen týmu Horizon se ucházel o samostatné bližší zkoumání artefaktu ΔMefra. Žádost byla zamítnuta.

Následující analýzy vyloučily přítomnost jakékoliv halucinogenní látky, proto byl artefakt přeřazen do kategorie Neutralized. Veškeré anomální vlastnosti byly neutralizovány. Subjekty artefaktu ΔMefra byly rozděleny mezi členy týmu Horizon, aby vyvrátily poslední teorie o přítomnosti anomálií. Tým Horizon byl na žádost členů rozpuštěn, a jednotliví členové byli převeleni do jiných odvětí Nadace.

Do dnešního dne všichni bývalí členové týmu Horizon podali hlášení o subjektech, které jim byly svěřeny. Většina subjektů prošla přírodním rozpadem na nanočástice. Poslední subjekt, nesoucí název ΔMefra S7 byl přejmenován jako SCP-016-CS. O zachování kategorizace bylo vedeno jednání. Důvod byl takový, že u daného subjektu jako u jediného dochovaného subjektu byla prokázána pozůstalá anomálie – nadprůměrná vitalita a podpora životních funkcí.

SCP-016-CS se prokázalo jako prospěšný subjekt ve službách výzkumníka. Další pozorování a šetření jsou naplánována.

V momentálním čase Rada O5 nezaznamenala pochybení či nesrovnatelnosti v jednotlivých šetřeních. Výzkumník podstupuje vyšetření dobrovolně, bez vychylování norem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License