SCP-009-CS

hodnocení: +9+x
Objekt#: 009-cs
Úroveň3
Zadržovací Třída:
neutralized
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
none
Třída Ohrožení:
none

British_Mark_V-star_Tank.jpg

Britský pásový přepravník Mark V, jehož předchůdci jsou považováni za poslední "generaci" konstruktů SCP-009-CS.


Speciální Zadržovací Procedury:
Veškeré zmínky o konstruktech vytvořených pomocí SCP-009-CS před rokem 1915 budou byly cenzurovány. To zahrnuje zahrnovalo: písemné záznamy, umělecká ztvárnění, odvozené konstrukční postupy i ústní lidovou tradici.

Za předpokladu, že budou tyto podmínky uspokojivě vyplněny, může být efekt SCP-009-CS považován za neutralizovaný. Speciální Zadržovací Procedury byly usnesením rady ČROD prohlášeny za vyplněné. SCP-009-CS bylo reklasifikováno jako Neutralized.

Záznam byl zestručněn pro potřeby distribuce nové verze do databáze. Původní archivované soubory jsou k dispozici s povolením Výzkumníka Lestera Grandfala.


Popis:
SCP-009-CS je byl myšlenkový konstrukt neznámého původu, jenž v průběhu historie ovlivňuje ovlivňoval některé členy lidské populace.

Tento konstrukt způsobuje způsoboval, že každý ovlivněný člověk, nehledě na základní činitele výchovy,1 etnicitu či historické období věděl, jak vytvořit tank.

Tank je v tomto smyslu standardizován jako obrněné samohybné vozidlo s pásy, které je schopné palby.

Ačkoliv se napříč historií podoba těchto konstruktů lišila, spojuje spojovalo je nejméně sedm znaků vyskytujících se v každém zaznamenaném případu. Těmi jsou:

  • Pásy nebo kola
  • Věž či jiný výběžek na vrcholu konstruktu
  • Kanón, či jiné zařízení schopné střelby
  • Výztuha vnějšího pláště, či obecněji "pancíř"
  • Prostory pro přepravu obsluhy "tanku" (zpravidla 2-7 osob)
  • Dodatečná výzbroj určená pro boj s pěchotou
  • Standardizované šasi a zevrubná základní podoba celého konstruktu

Doposud není známo, kdy a jakým způsobem nabylo SCP-009-CS svého vlivu. Nejstarší zaznamenané nálezy - v tomto případě nástěnné malby - lze nicméně datovat někam do mladšího neolitu, tedy mezi roky 6000 až 5000 př. n. l.

Konstrukty vytvořené díky SCP-009-CS dosahovaly napříč vývojem lidstva různého stupně technického mistrovství. Zpravidla však platilo, že svou stavbou přesahovaly dostupné znalosti, což rovněž napovídá anomální původ. Navzdory tomu nebyly, jak se zdá, mechaniky těchto konstruktů nikdy zpětně zkoumány, ačkoliv měly v mnoha ohledech potenciál uspíšit vývoj strojního inženýrství.

Ačkoliv SCP-009-CS nezměnilo rovnoměrný vědeckotechnický pokrok, determinovalo na celá tisíciletí podobu pozemních válek.

Poslední zaznamenaný konstrukt, vytvořený skrze SCP-009-CS, byl zaznamenám roku 1915. Veškeré "tanky" vznikající po roce 1915 jsou prokazatelně dílem neanomálního vědeckého zkoumání a samostatného bádání.

V důsledku této normalizace a odklonu od anomálních počátků konstrukce bylo SCP-009-CS efektivně neutralizováno.


Zpráva Dr. Grandfala o SCP-009-CS


Je tomu tak. Po letech bádání mohu potvrdit, že veškeré zmínky o SCP-009-CS byly zachyceny, a již více než 90 let nebyl zaznamenán výskyt jakýchkoliv dalších.

Ačkoliv je efekt spolehlivě neutralizován, nezbývá mi než přiznat, že dodnes netušíme ani zbla, odkud se SCP-009-CS vzalo.

Z nyní již zničených kreseb v Lascaux vyplývá, že první tank byl sestrojen dlouho předtím, než byl postaven první dům, ba než byla vytvořena první sekera. Nejspíš by nebylo přehnané tvrdit, že tank člověk ovládnul dříve než oheň.

Snad by se šlo odvolávat na náš příklon k válce. Přesto je mi jaksi těžko při představě, jak už naši prapředci zhotovovali ze spadaných kmenů primitivní katapulty.

Tanky se nepřestaly objevovat napříč historií ve stovkách kultur. Egypťané a Sumerové žili díky superiorní technické divizi v dokonalém bezpečí. Římané vrhali síru na nedobytné hradby Kartága. V rukou Mongolů se staly příčinou Stěhování národů, pod náporem samohybných trebuchetů padla Konstantinopol. Britové si pomocí tanků udržovali nadvládu nad Amerikou. Kolonisté se z jejich područí vymanili za použití dokonalejších modelů.

I Husité odolávali stonásobné přesile díky jejich mistrnému využití jejich bojových vozů.

Nemusím snad ani mluvit o Napoleonových vítězných taženích; přepsat každou knihu, která kdy byla o tom sepsána, zabralo jedenáct let.

Příběh SCP-009-CS končí, jak již nyní můžeme tvrdit, s rokem 1915 a první světovou válkou. Všechno ostatní je dílem nezávislé inovace a strojního inženýrství.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License