SCP-003
hodnocení: +2+x
blank.png
SCP-003a-new.jpg

Bližší pohled na obvody SCP-003

Objekt #: SCP-003

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-003 má být uskladněno při stálé teplotě nad 35°C, přičemž ideální teplota je nad 100°C. Mnohobuněčné organismy Kategorie IV, by neměli přijít do kontaktu s SCP-003.

Pokud dojde k celkovému selhání napájení a následnému růstu SCP-003-1, musí přiřazený pracovník navázat fyzický kontakt s SCP-003-1. Ideálně může člen personálu využít své tělesné teploty a zahřát SCP-003-1 nad kritickou hodnotu. Kontakt musí být udržován i v případě, že SCP-003 dosáhne své aktivační teploty a to minimálně do doby, než SCP-003-1 plně pokročí do své druhé růstové fáze.

Pracovník, který vejde do oblasti kontaminované SCP-003, musí projít vyšetřením na přítomnost parazitů Kategorie IV a vyšší. Pokud se parazité v jeho těle vyskytují, je nutné podat adekvátní léčiva. Všechny osoby, které přišly do fyzického kontaktu s SCP-003-1, se musí neprodleně podrobit sterilizaci.

SCP-003-1 nesmí být odstraněno z SCP-003-2 mimo nouzových situací, které jsou popsány výše. Jakákoli výrazná změna v runové aktivitě SCP-003-2 (tvaru, frekvence, nebo barvy), trvající déle jak 3 hodiny musí být neprodleně nahlášena. Přerušení runové aktivity musí být nahlášeno okamžitě. SCP-003-2 musí být neustále napájeno z Generátoru 003-IX.

Popis: SCP-003 se skládá ze dvou propojených komponent odlišného původu, nesoucí označení SCP-003-1 a SCP-003-2.

SCP-003-1 vypadá, jako by bylo vytvořené z organické celulózy (chitinu), vlasů a nehtů neznámého biologického původu. Stavba SCP-003-1 připomíná počítačovou základní desku. Po testech bylo zjištěno, že SCP-003-1 je o tisíce let starší než první moderní základní deska. SCP-003-1 je považováno za vnímající, ale mimo jisté situace není nebezpečné.

SCP-003-1 bylo nalezeno na kamenné desce, jenž nyní nese označení SCP-003-2. SCP-003-1 je momentálně umístěno na SCP-003-2, které je popsáno neznámým jazykem. Toto písmo slabě září.

SCP-003-2 je řízeno vnitřním počítačem nebiologického původu. Jeho obsah je nepřístupný, jelikož hrozí poškození SCP-003-2. SCP-003-2 je schopno kontrolovaného emitování záření, včetně světla, tepla a anomálních typů radiace. SCP-003-2 obsahuje interní anomální zdroj napájení. Tento zdroj ztrácel energii, již několik století před objevením.

Je možné, že SCP-003-2 bylo vyrobeno jako schránka na SCP-003-1. Část dat získaných z SCP-003-2 mohou odkazovat na dřívější nebo potenciální budoucí restrukturalizační událost Třídy-LK, kterou způsobilo nebo způsobí SCP-003-1.

SCP-003 bylo nalezeno dálkově řízeným průzkumným týmem SRV-04 Beta. Je možné, že SRV-04 Beta byli záměrně kontaktováni SCP-003-2. Ostatní organizace byly také upozorněny na existenci SCP-003, nejspíše se stejným záměrem. I přes tuto aktivitu, SCP-003-2 pravděpodobně není vnímající a nereaguje na vnější podněty, jelikož nijak nereagovalo na analýzy a procedury M03-Gloria.

Když teplota SCP-003 klesne pod 35°C, obě komponenty začnou reagovat.

Při prvním stupni začne SCP-003-1 růst, přičemž se začne velmi rychle zvětšovat. Tento růst má dvě fáze. V obou fázích SCP-003-1 spotřebovává okolní hmotu. To zahrnuje okolní anorganické látky, včetně atmosférických prvků a neživé organické látky jako jsou: odumřelé kožní buňky, vlasy, chitin (organická celulóza), zubní sklovina, keratin, a jiné biologické materiály.

V první fázi SCP-003-1 nejprve navýší svoji hmotu, poté se zformuje do tvaru ophiuroidu(hvězdice), přičemž průměr tohoto úkazu je až 15 metrů. Také zformuje orgány, které mají za úkol sledovat okolí, a částečně okolní prostor zakryje nedefinovanou anomální látkou (Zdá se, že SCP-003-2 je imunní vůči přeměně).

Druhá fáze růstu nastane, pokud SCP-003 přijde do kontaktu s živou organickou hmotou. Zdá se, že SCP-003 použije samo sebe jako "šablonu" a pokusí se navázat komunikaci s organismy, které odpovídají jeho původní "šabloně", nebo "šablonám".

V této fázi může SCP-003-1 zastavit, zpomalit nebo změnit svůj růst, či změnit anorganické a neživé organické prvky do podobné funkční struktury. Během tohoto procesu anomálie mění fyzické složení absorbovaných prvků.

Zatímco růst v první fázi je konzistentní, v druhé fázi je růst SCP-003-1 snížen o 20-90 %, dokud nedojde ke kontaktu SCP-003-1 s živím organickým materiálem. Rychlost růstu závisí na složitosti organismu, který přijde do kontaktu s SCP-003-3. Zdá se, že většina výpočetního výkonu SCP-003-1 je spotřebována na analýzu organického materiálu.

Během každé růstové fáze, SCP-003-2 uvolní značné množství záření, které dočasně omezí růst SCP-003-1. Tento jev může způsobit zvrácení růstu, pokud teplota SCP-003-1 přesáhne 100°C. Podobné emise záření byly replikovány a zaznamenány jinými anomálními prostředky.

SCP-003-1 bylo předmětem rozsáhlé studie. Značné prvky nalezené u SCP-003-1 byly identifikovány také u SCP-███, SCP-1512, a SCP-2756, z nichž poslední dva nemají žádné potvrzené spojení s SCP-003-1, a pokud ano, tak je o nich známo víc než o SCP-003-1 díky rozsáhlému výzkumu vztahů mezi SCP-003 jiných objektů. K dnešnímu datu nebyl zaznamenán žádný pokrok ve vysvětlení spojitostí mezi SCP-003-1 a těmito SCP, ani jeho spojení s moderní technologií mimo vzhled (a potenciální mimikry prostřednictvím neznámého mechanismu

Dodatek 003-01: Na základě informací získaných z analýzy run zapsaných na SCP-003-2 a srovnávací analýzy dat se výzkumnému týmu M03-Gloria podařilo najít spojení mezi SCP-003 a [DATA VYMAZÁNA]. SCP-003-1 musí být nyní považováno za vnímavé a musí být vždy udržován minimálně 1 km od [DATA VYMAZÁNA] a jeho "vedlejšího produktu".

Dodatek 003-02:Ztráta energie SCP-003-2 se zhoršila díky procedurám, které provedla M03-Gloria. Na příkaz O5-10, bude M03-Gloria pokračovat v postupech.

Dodatek 003-03: Během zásahu M03-Gloria SCP-003-1 zdvojnásobilo svou velikost a zahájilo rychlý růst. Teplota okamžitě vzrostla na 100°C. Nárůst hmotnosti SCP-003-1 pokračoval po dobu devíti minut a šesti vteřin. V tomto okamžiku začalo SCP-003-2 uvolňovat záření. SCP-003-1 se následně vrátilo do klidového stavu za tři minuty a třicet devět sekund. Narostlá hmota se rozpadla na prach, který byl následně shromážděn pro analýzu. SCP-003-1 a SCP-003-2 následně ukončily veškerou detekovatelnou aktivitu. SCP-003-2 neobnovilo aktivitu, dokud nebylo připojeno k externímu zdroji napájení. Nápisy na SCP-003-2 zářily šedě a během tří hodin neobnovily normální činnost. SCP-003-2 již není schopno udržovat teplotu nad 35°C bez externího zdroje napájení dodávaného generátory 003-III až IX.

Dodatek 003-4: Postup popsaný v Dodatku 003-03 byl zopakován a SCP-003-1 opět vstoupilo do růstového stavu. Po deseti minutách a třinácti sekundách SCP-003-2 znovu začalo uvolňovat neznámé záření. Růst SCP-003-1 se zastavil na dobu třiceti šesti sekund, a poté pokračovalo.

Jakmile čtyřnásobně zvýšilo svoji hmotu, vytvořilo SCP-003-1 souvislou vnější schránku a tělo. Poté co prohledalo své okolí a částečně jej přeměnilo, narušilo stěnu zadržovací místnosti a vstoupilo do pozorovací místnosti, kde bylo přítomno devět členů týmu M03-Gloria. Při fyzickém kontaktu s členy týmu je SCP-003-1 pohltilo do rychle rostoucích [DATA VYMAZÁNA] a zastavilo růst po dobu patnácti minut. SCP-003-1 následně obnovilo růst a přeměnilo se do podoby tří metry vysokého ženského humanoidu, přičemž z hlavy nově vytvořeného SCP-003-1 začala vyrůstat “chapadla”, které splývala podél těla a vypadala jako velmi dlouhé vlasy. SCP-003-1 poté vydávalo jednoduché zvuky ve zdánlivém pokusu komunikovat s výzkumníky. [DATA VYMAZÁNA]

Neznámá osoba vstoupila do zadržovacích prostor SCP-003 doprovázena skupinou agentů. Osoba tvrdila, že se jedná o příkazy O5-10 a pokoušela se o komunikaci s SCP-003-1. [DATA VYMAZÁNA]

Agent Jackson z M03-Gloria následně úspěšně obnovil napájení SCP-003-2 a aktivoval záložní generátory, čímž vrátil teplotu SCP-003 na 100°C. SCP-003-1 se vrátilo do normálního stavu za dvacet jedna minut a sedm vteřin.

U všech devíti členů M03-Gloria postižených SCP-003-1 bylo následně zjištěno, že kromě psychického traumatu jsou fyzicky v pořádku. Materiály, které byly využity při přeměně na hmotu SCP-003-1 v bývalé oblasti zadržování SCP-003 se nerozpadly a jsou nyní analyzovány.

Dodatek 003-05: Ve světle předešlého incidentu, byl O5-10 na základě společného rozhodnutí O5-██, O5-██ a O5-██, vyloučen z rady. Procedury M03-Gloria byly s okamžitou platností ukončeny.


== PRO VSTUP ZADEJTE SPECIÁLNÍ PROGRAM M03-GLORIA ==


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License