Návrh Uživatele: Dr. Clef
hodnocení: +5+x
blank.png

SCP-001 vyfotografované z výhledného místa v Oblasti-0. Povšimněte si čtyřech planoucích "křídlovitých" výstupků nacházejících se na obou stranách postavy

Objekt #: SCP-001

Třída Objektu: Euclid/Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli povaze SCP-001 nejsou zadržovací procedury zapotřebí. Neustálé pozorování SCP-001 musí být vykonáváno z bezpečné vzdálenosti (10 km+) z předem určené pozice (Oblast-0). Lokace Oblasti-0 je známá pouze aktuálnímu Administrátorovi SCP a jednomu agentovi na úrovni Rady O5, jež je abrahamické víry (O5-14) a jež má za úkol pozorovat SCP-001 z Oblasti-0. Tento agent má povolení vykonat jakoukoliv potřebnou akci v případě, že SCP-001 začne vykazovat aktivitu a v případě, že SCP-001 projeví změnu chování musí okamžitě uvědomit Administrátora a všechny členy Rady O5, neboť by to mohlo zvěstovat začátek scénáře PATMOS XK-Konce světa.

V případě, že SCP-001 začne jakkoliv nabývat aktivity, mají zaměstnanci přikázáno okamžitě prostudovat Nouzové Příkazy Patmos. Dekódovací algoritmy pro Nouzové Příkazy Patmos musí být udržovány v Oblasti-0 v držení určeného pozorovatele a budou rozeslány do Nadačních zařízení v případě, že SCP-001 nabude aktivity. Nadační zaměstnanci jež hrají důležitou roli v jedné či více z Nouzových Procedur PATMOS by se měli řídit následujícími pokyny:

  • Udržovat dobré vztahy s jednou nebo více organizovanými Abrahámickými vírami.
  • Udržovat při ruce následující: svěcenou vodu, růženec, krucifix, kříž, modlitební koberec, nebo jiný symbol posvěcený Abrahamickým kněžím, či biskupem, nebo jeho ekvivalentem vyššího postavení, kopii Abrahamických skriptů (Tóru, Bibli, Korán) a standardní nouzové zásoby v přenosné tašce.
  • V případě že ke scénáři nanebevzetí dojde do konce tisíciletí, musí všichni důležití zaměstnanci vybrat sekundárního agenta ne-Abrahamické víry. Tento sekundární agent musí být uvědoměn o lokaci primární kopie Nouzových Příkazů PATMOS a očkování proti memetickým zabijákům a musí být neustále připraven převzít primární povinnosti pokud to bude potřeba.
  • Udržovat si znalosti ohledně všech SCP objektů zapojených do možného scénáře PATMOS XK-Konec světa.

Popis: SCP-001 je humanoidní entita přibližně 600 metrů vysoká nacházející se v tajné oblasti poblíž místa, kde se stékají řeky Eufrat a Tigris. Další fakty o entitě zahrnují:

  • Má několik zářivých výstupků podobných křídlům vyrůstajících z ramenou, zad, spánků, kotníků a zápěstí. Přestože přesný počet nebyl nikdy zjištěn, většina pozorovatelů vypověděla číslo mezi 2 a 108, přičemž nejčastěji používané číslo je 4.
  • Nosí zbraň, nejspíše meč, či dýku (SCP-001-2). Podle spektrografické analýzy vytváří zbraň plameny o teplotě podobné slunci, přesto však nebyly v oblasti zaznamenány žádné destruktivní efekty způsobené horkem. Každá entita, která se dostane do vzdálenosti 1 km od SCP-001 je okamžitě zasažena zbraní a vymazána z existence. Všechny nepřátelské akce nasměřované vůči SCP-001 skončily zničením útočníka, nehledě na vzdálenost (viz záznam o události: Experiment s Ponorkovou Střelou v Indickém Oceánu, 6. prosinec 2004)
  • SCP-001 stojí neustále v pozici se skloněnou hlavou v prosícím gestu a drží SCP-001-2 pevně v obou rukách před sebou. Od té doby, kdy bylo SCP poprvé objeveno Zakladatelem před [DATA VYMAZÁNA] lety, se SCP nikdy nepohnulo.
  • Lidské bytosti vystavené SCP-001 tvrdí že slyší ve své hlavě hlas, který jim dává příkazy, které se podle všeho nedají neposlechnout. Nejčastějším příkazem je "ZAPOMEŇ", což končí tím, že subjekt odejde od SCP-001 a nebude si pamatovat, že jej potkal. Ve vzácných případech byly však vydány i jiné příkazy: nejznámější z nich je ten daný Zakladateli ("PŘIPRAV SE"), což jak on sám tvrdí byl podnět k založení [DATA VYMAZÁNA] pro katalogizaci a zadržování všech nadpřirozených a/nebo paranormálních artefaktů, které představují vážnou hrozbu pro existenci lidstva. Toto je organizace nyní známá jako Nadace SCP.
  • Pozorovatelé ohlásili, že SCP-001 stojí před jakousi bránou obrovských rozměrů. Dálkové snímky občasně uvnitř zdokumentovaly něco, co vypadá jako pastýřský hájek a několik dalších entit podobného složení jako SCP-001, spolu s několika ovocnými stromy neznámého původu. Nejzajímavější jsou dva ovocné stromy obrovských proporcí ve středu háje: jeden z nich vypadá jako obyčejná jabloň, zatímco druhý nese neznámé ovoce, popisované jako [DATA VYMAZÁNA].

Zakladatel sám se domnívá, že brána, kterou SCP-001 střeží je brána do [VYMAZÁNO] založeno na korelacích s prastarými Babylonskými texty a Spisy z Mrtvého moře. V takovém případě je možné, že entita známá jako SCP-001 může být [VYMAZÁNO].


Dodatek 001-a: Experiment Efektivního dosahu SCP-001-2

1. EXPERIMENT A: 1 Zaměstnanec Třídy D s úkolem přiblížit se k SCP-001 co nejblíže.
Výsledek: Po navázání vizuálního kontaktu s SCP-001 je subjektu přikázáno "ODEJDI". Subjekt se okamžitě otočí a odchází směrem od entity. I přes opakované příkazy od vedení experimentu odmítá zaměstnanec Třídy D poslechnout a je terminován. Po terminaci zaměstnance je všechen zapletený vědecký personál vymazán z existence neznámou silou, nejspíše pomocí SCP-001-2.

2. EXPERIMENT B: Jeden dálkově ovládaný výzkumný robot naváděný na dálku, aby se přiblížil k SCP-001.
Výsledek: Po přiblížení do vzdálenosti 1 km je robot vymazán z existence, nejspíše pomocí SCP-001-2. Všechny další pokusy o přiblížení, s na dálku kontrolovanými zdroji, dopadly stejně.

3. EXPERIMENT C: 100 předem programovaných výzkumných dronů naváděných k přiblížení se k SCP-001 z několika úhlů naráz.
Výsledek: Koordinace je úspěšná a všech 100 dronů překročí hranici 1 km naráz; avšak všech 100 je naráz vymazáno pomocí SCP-001-2. Pozorovatel v Oblasti-0 nahlásil, že to vypadalo jako kdyby "SCP-001-2 zasáhlo do všech směrů naráz." SCP-001 nezměnilo svůj postoj za celou dobu tohoto experimentu.

4. EXPERIMENT D: Dálkově naváděné střely vypálené ze vzdálenosti 3 km.
Výsledek: SCP-001-2 vymaže zbraně po překročení hranice 1 km a zároveň vymaže místo odpalu a zabije tak všechen personál na základně.

5. EXPERIMENT E: Interkontinentální Balistická Střela vypálená z nukleární ponorky Nadace SCP "Nautilus."
Výsledek: Viz Experiment s Ponorkovou Střelou v Indickém Oceánu, 6. prosinec 2004

6. EXPERIMENT F: SCP-076-2 a Mobilní Úderná Jednotka Omega-7 s příkazem přiblížit se k SCP-001.
Výsledek: SCP-076-2 odmítá misi, přesto že nebyl informován o žádném z detailů. Když byl dotázán proč ne, odpověděl jenom "Ne. Prostě ne."

7. EXPERIMENT G: SCP-073. Kvůli výsledkům Experimentu F, nebyl SCP-073 informován o ničem, dokud nedorazil do Oblasti-0.
Výsledek: SCP-073 vyrazil pěšky. Když byl navázán vizuální kontakt s SCP-001, SCP-073 požádal o ukončení experimentu, bylo nařízeno pokračovat. V tu chvíli začal symbol na čele SCP-073 [DATA VYMAZÁNA]. Experiment byl ukončen kvůli [DATA VYMAZÁNA]. Viz Dodatek 001-AA.

Dodatek 001-aa: Na příkaz Administrátora se nadále nesmí na SCP-001 vykonávat experimenty. Žádná další SCP nesmějí být vystavena SCP-001. SCP-001 nesmí být používáno k odstranění nebezpečných SCP objektů. Viz upravené zadržovací procedury kvůli detailům.DODATEK: Dne ██-██-████, bylo Nadací přijato následující vysílání:

ZAHAJTE NOUZOVOU PROCEDURU PATMOS-OMEGA

Komu: Všemu Nadačnímu personálu.

Následující zpráva byla obdržena zhruba v ████:██:██ dnes ráno z Oblasti-0.

SCP-001 opustilo svou pozici. Brána je otevřená. Jedou kupředu.
O B_že, je to tak krásné…

pánvládnepánvládnulpánbudevládnoutnavždypánvládnepánvládnulpánbude
vládnoutnavždypánvládnepánvládnulpánbudevládnoutnavždypánonjebůhpán
onjebůhpánonjebůhpánonjebůhpánonjebůhpánonjebůhpánonjebůhpánonjebůh
pánonjebůhpánonjebůhpánonjebůhpánonjebůhpánonjebůhpánonjebůh
pánonjebůhpánonjebůhpánonjebůhOSLYŠIZRAELITENPÁNNÁŠBŮHTENPÁNONJEJEDEN

Kvůli současnému úniku SCP-995, otevření SCP-616 a aktivace SCP-098 musí Nadace okamžitě začít s přípravami na scénář XK-Konec světa. SCP-076 a SCP-073 musí být okamžitě zabezpečeni. Všechen personál musí odemknout a dekódovat Nouzový Příkaz Patmos-Omega a následovat příkazy uvnitř. Oblast-19 musí být zabezpečena a nedůležitá SCP a personál terminovány a/nebo zničeny. Opakuji, kvůli současnému úniku SCP-995, otevření SCP-616 a aktivace SCP-098 musí Nadace okamžitě začít s přípravami na scénář XK-Konec světa. SCP-076 a SCP-073 musí být okamžitě zabezpečeni. Všechen personál musí odemknout a dekódovat Nouzový Příkaz Patmos-Omega a následovat příkazy uvnitř. Oblast-19 musí být zabezpečena a nedůležitá SCP a personál terminovány a/nebo zničeny. Opakuji, kvůli současnému úniku SCP-995, otevření SCP-616 a ackivace SCP-098 musí Nadace okmažitezčít s příprrravmi nn scénář XK-koncsveta. SCP-076 a SCP-073 mus být okmžit zabezpečeni Kaine a Ábele moji dva synové, užjdu všechen personál musí odemknout a dekódovat zřete, stojím u brány a klepám a pokud anyanayansdfysnásledujte.
aall alla khaf3242!$$@aviděljsemnovénebeanovázemaovocetohotohotoho
^&@#$@#@#$@#$███████
█████████
█████████
█████████
███ [SIGNÁL ZTRACEN]

Po kontaktování Oblasti-0, O5-14 vypověděl, že žádnou takovou zprávu ze své lokace neposlal a že SCP-001 je stále nehybné. Přenos byl nejdříve vyhodnocen jako podvrh. Avšak bližší ohledání přenosu ukázalo časové označení datované [DATA VYMAZÁNA] let v budoucnosti. Je možné že [DATA VYMAZÁNA].

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License